Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Cymorth a Chyllid i Fusnesau

Agor busnes yng Nghaerdydd

Caerdydd: Prifddinas Llawn Cyfleoedd


Caerdydd yw’r ddinas sy’n tyfu fwyaf yn y DU a disgwylir i’r boblogaeth dyfu’n gynt nag unrhyw o’r Dinasoedd Craidd eraill dros y 20 mlynedd nesaf. Mae hefyd gan y ddinas un o’r economïau sy’n tyfu gyflymaf yn y DU, gan greu mwy o swyddi nag unrhyw o Ddinasoedd Craidd y DU rhwng 2000 a 2010 a chynnydd yn yr arian y mae ymwelwyr yn ei wario sef dros £400 miliwn yn y pum mlynedd diwethaf sydd i gyda wedi’i gefnogi gan un o’r gweithluoedd mwyaf cymwys yn y DU ac ansawdd bywyd sydd ar ben graddfeydd cenedlaethol yn gyson. 


Mae hefyd gyswllt da gennym â’n rhanbarth a gweddill y DU oherwydd rhwydwaith rheilffordd ranbarthol gyda bron i 90 o orsafoedd a phoblogaeth o 1.6 miliwn o bobl o fewn amser gyrru o 45 munud. Yn ogystal mae Caerdydd yn un o'r unig bedair dinas yn y DU gyda chyfnewidfa rhyngrwyd, ac un o’r graddfeydd uchaf o bŵer cyflym iawn ar gyfer busnes.


Ei photensial am fuddsoddiad yw’r hyn sy’n rhoi Caerdydd ar wahân.   Gyda £6 miliwn ar y ffordd i gael ei fuddsoddi yn seilwaith busnes, mae’r ymrwymiad eisoes ar waith i symud cam datblygu nesaf y ddinas yn ei flaen, a fydd hefyd yn cynorthwyo gyda hybu Prifddinas-ranbarth Caerdydd fel lleoliad penigamp ar gyfer buddsoddiad busnes a thwristiaeth. 


Am fwy o wybodaeth am gyfleoedd Buddsoddi yng Nghaerdydd, ewch i www.investincardiff.com​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​


Ardal Fenter Caerdydd 


Mae Ardal Fenter Caerdydd Ganolog, a ddynodwyd gan Lywodraeth Cymru, yn ardal fusnes 140 o erwau (56.656 o hectarau) yng nghanol y ddinas sy’n ymgorffori gorsaf drenau Caerdydd Ganolog. 


Mae amrywiaeth o gynlluniau cymell ar gael o bosibl i fusnesau cymwys a mynediad i 1.6 miliwn o bobl o fewn taith gymudo o 45 munud.   


Gall y tîm datblygu economaidd gydlynu cynlluniau cymorth Cyngor Dinas Caerdydd ochr yn ochr â chyllid gan lywodraeth Cymru a chyrff eraill.


Dysgwch fwy am Barth Fenter Caerdydd Ganolog​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​


Ardaloedd a Gynorthwyir


Ardaloedd a gynorthwyir yw’r ardaloedd hynny lle gellir cael cymorth rhanbarthol yn unol â rheolau cymorth y wladwriaeth.  Yng Nghymru mae cymorth ariannol yn ôl disgresiwn ar gael ar gyfer busnesau a nodir graddfeydd cymorth mewn canllawiau wedi’u cyhoeddi. 


Gall busnesau gyda llai na 250 o gyflogeion o bosibl ddenu mwy o gymorth ar yr amod eu bod yn bodloni meini prawf manwl. Mae lwfans adnewyddu safle busnes (LASB) hefyd ar gael o bosibl ac mae'n rhoi cymorth treth 100% ar gyfer arian a wariwyd ar newid neu adnewyddu safle busnes nas defnyddiwyd mewn ardaloedd a gynorthwyir.


Dysgwch fwy am Ardaloedd a Gynorthwyir​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​  


Cysylltu â ni


Mae gan Gaerdydd nifer o nodweddion sydd ei rhoi ar wahân i brifddinasoedd eraill – busnes hawdd ei wneud a lle gwych i fyw.  Rydym am eich helpu i wneud y dewis cywir o ran buddsoddiad.


Dysgwch fwy am ein lleoliad, sut mae ein dinas â band eang cyflym iawn a’n twf cyffrous. Gwelwch eich cyhoeddiadau buddsoddi. Cysylltwch â ni i ddysgu mwy neu drafod buddsoddiad gydag aelod o’n tîm.


​​​​​​​

​​

 
 
English