Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cwestiynau Cyffredin ar Ymdreiddiad

Rydym wedi casglu ynghyd ddetholiad o gwestiynau cyffredin ar ymdreiddiad. 

Mae suddfan dŵr yn ardal danddaearol sy'n ymdreiddio dŵr glaw i'r ddaear. ​
Oes.  Mae angen cynnal profion maes yn unol â BRE Digest 365 er mwyn:

 • Penderfynu a yw ymdreiddiad yn ateb dichonadwy yn unol â Safon S1 o'r Safonau Statudol ar gyfer Draenio Cynaliadwy
 • Mesur pa mor gyflym y gall dŵr ddraenio i ffwrdd​
 • Yn caniatáu i chi fesur maint y suddfan o ran cyfaint storio
Ddim o reidrwydd. Mae daeareg Caerdydd yn cael ei dominyddu gan ddeunydd rhewlifol sy'n amrywio o ran ei nodweddion pridd. Mae profion maes yn rhoi gwybodaeth am leoliadau penodol ac nid ydynt bob amser yn cynrychioli'r amodau tir ehangach. Mae angen i unrhyw ymchwiliad i'r safle fod mor eang â phosibl i ddangos bod yr amodau tir yn gynrychioliadol o'r uned ddaearegol ehangach.
Mae angen asesiad arnom o'r nodweddion pridd daearegol ehangach er mwyn dangos nad yw'r cynigion yn arwain at ddŵr yn mynd i ddyfrhaen gyfyngedig. Bydd yn ofynnol i'r asesiad ystyried ardal sy'n ehangach na ffin y safle. Bydd angen i unrhyw gais gyflwyno’r wybodaeth ganlynol:
 
 • Adroddiad ymchwilio tir penodol i safle
 • Canlyniadau profion suddfan dŵr sy'n cydymffurfio â BRE365, gan gynnwys ffotograffau o'r profion sy'n cael eu cynnal
 • Gwybodaeth am ymchwiliadau safle cyfagos (os yw ar gael)
 • Adolygiad o gofnodion twll turio'r BGS yn yr ardal
 • Dyddodion arwynebol BGS a mapiau daeareg solet
 • Achosion o ddŵr wyneb a arsylwyd
 • Rhannau o strata’r safle gan gynnwys:
 • Map daearegol i raddfa briodol (nid yw sgrinluniau yn dderbyniol)
 • Map AO gyda saeth y gogledd a chyfuchliniau
 • Graddau'r dyfrdwll targed drwy adrannau perpendicwlar i gadarnhau ei morffoleg a'i gysylltiadau cysyniadol i ddŵr wyneb a/neu gyrff dyfrhaen eraill
 • Gwybodaeth o astudiaeth ddesg i ddangos nodweddion pridd ehangach y strata targed. Mae hyn er mwyn rhoi ystyriaeth lefel uchel i'r posibilrwydd o fod yn drawsyriadaethol
 • Anodi gwybodaeth berthnasol, megis cofnodion graddiant hydrolig a thwll turio
 • Graddfa briodol
 • Allwedd ddarllenadwy ar gyfer yr unedau daearegol
 • Tystiolaeth o bennu graddiant hydrolig. Dylid nodi nad yw'r graddiant hydrolig yng Nghaerdydd bob amser yn dilyn yr egwyddorion tybiedig
 • Tystiolaeth o drawsyriadaeth y strata targed (os yw'n berthnasol)

Yn ychwanegol at ystyried yr uchod, bydd angen i gynigion ymdreiddiad ystyried y peryglon daearegol a'r cyfyngiadau safle canlynol: 

 • Clai’n crebachu/chwyddo
 • Tirlithriadau (ansadrwydd llethrau)
 • Creigiau hydawdd
 • Tir cywasgadwy
 • Dyddodion plygadwy
 • Tywod yn llithro
 • Llifogydd yn yr ardal
 • Topograffeg y safle i ddangos nad oes perygl llifogydd i lawr yr afon


Dim ond ar ôl asesu'r holl wybodaeth berthnasol y byddwn yn gallu asesu'r potensial i ryddhau dŵr wyneb i'r ddaear. Bydd methu â rhoi unrhyw wybodaeth ofynnol yn arwain at oedi gyda cheisiadau ac o bosibl wrthod cais llawn.

Argymhellir yn gryf y dylai ymgeiswyr ymgysylltu â ni mewn trafodaethau cyn ymgeisio cyn gynted â phosibl i drafod lefel y manylder sy'n ofynnol ar gyfer safle penodol.

Mae cais llawn am gymeradwyaeth SDCau yn gofyn am ddyluniad manwl llawn. Os cyflwynir cais llawn heb ystyried a phrofi am ddefnyddio ymdreiddiad, caiff ei wrthod. 
 
Gwerthfawrogir na fydd gan ymgeiswyr, ar y cam cysyniad, y gallu na'r caniatâd i gynnal profion suddfan. Mewn amgylchiadau o'r fath, argymhellir bod ymchwil ddesg, gan gynnwys darparu trawsadrannau, yn cael ei wneud i roi dealltwriaeth o'r strata targed ac i oleuo gofynion yr ymchwiliad ar y ddaear. Credwn y dylid ystyried y wybodaeth ganlynol sydd ar gael yn rhwydd:
 
 • Gwybodaeth am ymchwiliadau safle cyfagos (os yw ar gael)
 • Adolygiad o gofnodion twll turio'r BGS yn yr ardal, gan gynnwys unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â dŵr daear
 • Dyddodion arwynebol BGS a mapiau daeareg solet
 • Rhannau o strata’r safle gan gynnwys: 
 • Map daearegol i raddfa briodol (nid yw sgrinluniau yn dderbyniol)
 • Map AO gyda saeth y gogledd a chyfuchliniau
 • Graddau'r dyfrdwll targed drwy adrannau perpendicwlar i gadarnhau ei morffoleg a'i gysylltiadau cysyniadol i ddŵr wyneb a/neu gyrff dyfrhaen eraill
 • Gwybodaeth o astudiaeth ddesg i ddangos nodweddion pridd ehangach y strata targed. Mae hyn er mwyn rhoi ystyriaeth lefel uchel i'r posibilrwydd o fod yn drawsyriadaethol
 • Anodi gwybodaeth berthnasol, megis cofnodion graddiant hydrolig a thwll turio
 • Graddfa briodol
 • Allwedd ddarllenadwy ar gyfer yr unedau daearegol
 • Tystiolaeth o'r penderfyniad ynghylch graddiant hydrolig rhanbarthol. Dylid nodi nad yw'r graddiant hydrolig yng Nghaerdydd bob amser yn dilyn yr egwyddorion tybiedig
 • Tystiolaeth o drawsyriadaeth y strata targed (os yw'n berthnasol)

Yn ychwanegol at ystyried yr uchod, bydd angen i gynigion ymdreiddiad ystyried y peryglon daearegol a'r cyfyngiadau safle canlynol:

 • Clai’n crebachu/chwyddo
 • Tirlithriadau (ansadrwydd llethrau)
 • Creigiau hydawdd
 • Tir cywasgadwy
 • Dyddodion plygadwy
 • Tywod yn llithro
 • Llifogydd yn yr ardal
 • Topograffeg y safle i ddangos nad oes perygl llifogydd i lawr yr afon

​ 
Argymhellir hefyd bod cynigion amgen ar gyfer rhyddhau dŵr wyneb yn cael eu hystyried yn unol â Safon S1. Bydd hyn yn sicrhau os nad yw ymdreiddiad yn bosibl, gall y safle gael ei ddraenio’n effeithiol o hyd.

Dylid cynnal profion maes bob amser lle bo'n bosibl.

 

Nid yw safleoedd nad ydynt yn gallu draenio i mewn i'r ddaear yn gyflym yn addas ar gyfer suddfannau. Fel arfer, mae clai yn dominyddu'r safleoedd hyn. 

Bydd safleoedd sydd â chyfraddau ymdreiddio o 10-5m/s neu fwy yn gorfod ystyried cynigion amgen ar gyfer gwaredu dŵr wyneb, waeth beth fo'r meini prawf asesu ehangach. Efallai y bydd safleoedd sydd â chyfraddau gwael yn dal i allu defnyddio ymdreiddiad i gyfrif am ryngdoriad ac efallai y gallant leihau'r meintiau storio gofynnol, gan arbed arian a gwella'r dyluniad o bosibl.

Mae nifer o gyfyngiadau daearegol posibl a allai atal y defnydd o ymdreiddiad, hyd yn oed yw gwerthoedd ymdreiddiad safle yn cael eu hystyried yn dderbyniol. Mae ystyried Ymchwil Ddesg yn hanfodol ac argymhellir yn gryf bod datblygwyr yn cymryd rhan mewn trafodaethau cyn ymgeisio gyda ni.​
Na allwch. Rhaid i bob cynnig datblygu adael digon o le ar gyfer SDCau, ymdreiddiad neu fel arall. Mae'r math o SDCau sydd i'w defnyddio yn cael ei yrru gan gymeriadu safle, nid y cynigion o ran cynllun datblygu.
Fel enghraifft os ydych yn dymuno defnyddio ymdreiddiad i drosglwyddo dŵr ffo yn benodol i ffrwd 0.5km o'r safle. 

Mewn egwyddor, gallwch, fodd bynnag, bydd rhaid i chi roi tystiolaeth o drawsyriadaeth hyd cyfan y llwybr ymdreiddio i'r allfa derfynol. Hefyd, dylid dangos bod yr allfa yn gallu delio â’r dŵr ffo.

Yn ymarferol, bydd yn anodd iawn profi dichonoldeb yr opsiwn hwn yn ddigonol. Rydym o'r farn mai dim ond mewn safleoedd datblygu tir glas mawr lle bydd ymchwiliadau ar raddfa fawr yn cael eu cynnal ac y gweithredir uwchgynllunio y mae'r math hwn o ddatrysiad SDCau yn debygol o gael ei ystyried. Ni ddylai dewis o'r fath fod yn ateb dewis cyntaf a dylid ymchwilio iddo'n drylwyr ac ymhell ymlaen llaw.​
Oes, mae angen i bob cynllun fod yn cydymffurfio â rheoliadau adeiladu, er enghraifft ni ddylid lleoli suddfannau lai na 5 metr i ffwrdd o adeiladau, rhai newydd neu rai presennol. Bydd gwrthdaro na ellir ei ddatrys rhwng cydymffurfiaeth â safonau SDCau a rheoliadau adeiladu yn ei gwneud yn ofynnol ailystyried y cynigion datblygu.
Byddwn ond yn derbyn suddffosydd crât daeargellog, gan eu bod yn gwella'r gallu i gynnal a chadw'r system, lleihau'r risg o siltio ac yn llai tebygol o fethu. Mae'r systemau hyn hefyd yn cymryd llai o le oherwydd lle gwag mwy.

Ni chaniateir i'r ffos gerrig wedi'i llenwi â rwbel mwy traddodiadol, gan gynnwys suddfannau wedi'u llenwi â cherrig mân, gan fod y rhain yn dueddol o siltio a bod yn anodd eu cynnal.
Na allwch. Nid ydym yn caniatáu'r math hwn o suddfan dŵr. Mae'n anodd sicrhau eu bod yn cael eu gosod a'u bod yn gweithio fel y bwriadwyd ac yn amhosibl eu hatgyweirio os byddant yn methu. Maent hefyd yn gostus iawn i'w disodli.
Nac ydy. Mae defnyddio blychau dosbarthu yn atal trin dŵr wyneb drwy arwyneb athraidd y palmant. Nid ydym yn credu bod blwch dosbarthu o dan y ddaear yn cynnig digon o fudd ychwanegol o’i gymharu â rhyddhau arwyneb rhydd ar draws arwyneb palmentydd hydraidd. Mae rhyddhau i'r wyneb uchaf o athraidd yn rhatach i'w osod a'i gynnal.

Ni chaniateir tarmac hydraidd a chaiff ei wrthod o dan safon S6 y Safonau Statudol ar gyfer Draenio Cynaliadwy oherwydd materion cynnal a chadw.
Nid ydym o blaid defnyddio suddfannau unigol, gan eu bod yn aml yn anhygyrch ar gyfer eu cynnal a'u cadw neu eu hadnewyddu. Mae'r gallu i gynnal neu adnewyddu'r suddfan yn hanfodol ac wedi'i asesu yn unol â safon S6 y Safonau Statudol ar gyfer Draenio Cynaliadwy.
 
Wrth ystyried y posibilrwydd o ddefnyddio plot unigol, argymhellir yn gryf eich bod yn cymryd rhan yn y broses cyn ymgeisio gyda ni i drafod a yw'n ddichonadwy ar y cam cysyniad. Byddwn yn ystyried y cwestiynau canlynol wrth asesu defnyddio lleiniau unigol o suddfannau:
 • A oes modd cynnal a chadw'r suddfan (gall mynediad ac allanfa fod yn broblematig mewn gerddi cefn)?
 • A oes modd cynnal a chadw'r suddfan (mae mynediad ac allanfa yn broblematig mewn gerddi cefn)?
 • Sut bwriedir adeiladu’r suddfan? Nid ydym yn caniatáu defnyddio'r suddfan modrwy dyllog a'r defnydd o gynhyrchion daeargellog
 • Beth yw'r potensial i estyniadau eiddo rwystro mynediad yn y dyfodol?
 • P’un ai a yw’r suddfan yn:
 • 5m i ffwrdd o unrhyw adeilad
 • 2.5m i ffwrdd o unrhyw ffin
 • 5m i ffwrdd o unrhyw briffordd fabwysiedig
 • A oes cynllun cynnal a chadw safle-benodol wedi'i ysgrifennu ar gyfer y datblygiad, gan gynnwys gofynion mynediad llawn, cyfyngiadau ar ddatblygu safleoedd yn y dyfodol, ac a fydd hyn yn cael ei ddarparu i berchennog y cartref?
 • A gynhaliwyd profion suddfan dŵr yn unol â BRE 365 yn lleoliadau'r suddfan arfaethedig?
 • A yw nodweddion pridd ehangach y strata targed wedi'u hystyried i ddangos nad yw'r suddfan yn gollwng i ddyfrhaen gyfyngedig?
 • A ystyriwyd effaith gronnol nifer o suddfannau yn yr ardal?
 • A oes ffactor diogelwch rhesymol wedi'i ymgorffori mewn cyfrifiadau? Bydd angen sicrhau lleiafswm ffactor diogelwch o 5 o fwy, yn dibynnu ar amgylchedd penodol y safle
 • A gafodd y llwydrew llif gormodiant ei ystyried er mwyn sicrhau nad yw methiant y suddfan yn llenwi derbynyddion gan ddŵr?


Anogir datrysiadau ymdreiddiad i gael eu cynllunio mewn ardaloedd sy'n hawdd eu cyrraedd o'r briffordd, megis mannau cymunedol o flaen eiddo. Byddwn yn gwrthod unrhyw suddfannau y cynigir eu rhoi yng gefn yr eiddo heb ystyried yr uchod.​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd