Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Newid ysgol (yn ystod y flwyddyn academaidd)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae’r broses Symud Ysgol ar gyfer unrhyw blentyn sydd eisoes yn mynd i ysgol sy’n:

  • symud i Gaerdydd o Awdurdod Lleol neu wlad arall, neu
  • sy’n byw yng Nghaerdydd ac sydd am symud o un ysgol i un arall​
 
Gall rhieni ofyn am newid ysgolion ar unrhyw adeg yn addysg eu plentyn, ond mae hyn yn galw am ystyriaeth ddifrifol.

Efallai bod amryw resymau dros hyn, ond oni chewch eich gorfodi i symud eich plentyn am eich bod yn symud tŷ, rydyn ni’n argymell yn gryf i chi’n gyntaf drafod cais o’r fath â Phennaeth eich plentyn.

Symud tŷ​

Gallwch wneud cais ar-lein am drosglwyddiad yn ystod y flwyddyn os ydych yn symud i Gaerdydd o Awdurdod Lleol neu wlad arall, neu'n symud tŷ o fewn Caerdydd.

Dechrau neu olygu cais ​ ​​ 
Os oes angen help arnoch gyda'ch cais, darllenwch ein canllawiau ar wneud cais am le mewn ysgol.


Efallai y bydd ysgolion ffydd yn eich ardal hefyd, i holi am argaeledd, cysylltwch â'r ysgol yn uniongyrchol. Gweld rhestr o ysgolion ffydd yng Nghaerdydd (1.3mb PDF)​.​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​


Newid ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd​


Mae modd datrys nifer o broblemau sydd gan rieni a phlant heb fod angen symud ysgol​​. Gallai siarad â’ch plentyn a staff eich ysgol bresennol osgoi’r angen i’ch plentyn symud. Mae’n bwysig i chi ystyried ai symud yw’r dewis gorau i’ch plentyn.


Byddwn yn rhoi gwybod i ysgol bresennol eich plentyn am gais i newid ysgolion.
​​​Rheswm dros newid ysgol ​
​​Camau i’w cymryd cyn gwneud cais
​Materion nas datryswyd​​
​Trafodwch eich pryderon â’r Pennaeth Blwyddyn, Athro Dosbarth neu’r Pennaeth.

Os ydych yn teimlo nad yw’r ysgol wedi ymateb yn briodol, dylech godi’r mater
gyda Bwrdd y Llywodraethwyr. Dylai’r cwynion hyn gael eu cymryd o ddifri.
​Materion presenoldeb
​Trafodwch â’ch plentyn i ganfod pam nad yw’n mynd i’r ysgol. Siaradwch ag athrawon eich plentyn.​​
Bwlio a lles emosiynol yn yr ysgol

Cysylltwch â’ch ysgol a gofynnwch am gopi o’i pholisïau diogelu, bwlio neu les
emosiynol. Os teimlwch nad yw’r polisïau hyn wedi cael eu dilyn, dylech roi gwybod i’r ysgol.

Mae cyfrifoldeb ar bob ysgol i fynd i’r afael â bwlio ac mae gan bob ysgol yr adnoddau i ddelio â’r broblem. Os teimlwch nad yw wedi gwneud hyn, cysylltwch â’r Pennaeth neu Fwrdd y Llywodraethwyr.

Os yw’r bwlio’n arbennig o ddifrifol, dylech gysylltu â’r heddlu.​
​Osgoi gwahardd​
​Siaradwch ag athro eich plentyn / Pennaeth Blwyddyn / Pennaeth.

Holwch a oes gan eich plentyn Gynllun Cymorth Bugeiliol neu a yw wedi’i nodi
yn ddisgybl ag Anghenion Addysgol Arbennig. Gofynnwch am adolygiad o’r Cynllun Cymorth Bugeiliol.​
Anghenion Dysgu Ychwanegol
​Siaradwch â’r athro sy’n gyfrifol am Anghenion Ychwanegol (y Cydlynydd
ADY) yn yr ysgol.

Cysylltwch â’r tîm ADY Ffôn: 029 2233 0711)

​Os, ar ôl gweithio gydag ysgol bresennol eich plentyn, eich bod yn teimlo o hyd fod angen gwneud cais i newid ysgol eich plentyn, trefnwch apwyntiad gyda’ch ysgol bresennol. 

Yn y cyfarfod hwn, dylech drafod y canlynol:
​​
  • Y rhesymau dros symud
  • Cwblhau ffurflen gais a chasglu gwybodaeth am newid ysgol eich plentynDisgyblion Blwyddyn 10 ac 11Wrth ofyn am drosglwyddiad ysgol rhaid i rieni ystyried gallu'r ysgol newydd i gynnig y dewisiadau pwnc a'r cyrsiau y mae eich plentyn wedi bod yn eu hastudio.  

Unwaith y bydd cyrsiau TGAU eisoes wedi dechrau, nid yw bob amser yn bosibl parhau i astudio'r un pynciau mewn ysgol arall, a allai effeithio ar nifer yr arholiad TGAU y bydd modd eu pasio yn dilyn newid ysgol. 

Mae posibilrwydd hefyd, hyd yn oed os yw'r ysgol newydd yn cynnig y cyrsiau gofynnol, efallai na fyddant mewn sefyllfa i letya eich plentyn os yw'r cyrsiau'n llawn.

Gan y gall trosglwyddiadau ysgol yn y grwpiau blwyddyn hyn amharu'n arbennig ar addysg eich plentyn, efallai y bydd angen trafodaeth bellach gyda'r ysgolion a'r rhieni cyn gwneud y trefniadau terfynol.

Amrywio'r nifer derbyn

Ar ôl ymgynghori, mae'r Cyngor wedi penderfynu ar drefniadau derbyn ar gyfer blwyddyn ysgol 2023/2024, sy'n cynyddu’r Nifer Derbyn Cyhoeddedig yn Ysgol Gyfun Radur o 210 o leoedd i 240 o leoedd. 

Mae'r Cyngor hefyd wedi cytuno â Chorff Llywodraethu Ysgol Gyfun Radur i weithredu'r cynnydd i'r nifer derbyn ym Mlynyddoedd 7-10, ar gyfer blwyddyn ysgol 2022/2023.​

Cysylltu â ni​

Os oes gennych chi gwestiwn neu os hoffech chi ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar-lein:


​​
​​Neu ffoniwch C2C ar 029 2087 2088.​