Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Help gyda Bancio

Ydych chi’n cael trafferth rheoli’ch taliad Credyd Cynhwysol bob mis? Oes rhent, Treth Gyngor neu filiau’n ddyledus gennych?

Gall y Tîm Cyngor Ariannol helpu i lunio taflen cyllideb fanwl, gan edrych ar yr holl incwm, biliau hanfodol, taliadau eraill a dyledion.

Cyllidebu


Gall y tîm eich helpu gyda chyllidebu. Mae’r daflen cyllideb fanwl yn helpu i edrych ar eich incwm, costau a dyledion. Mae’n dangos yn fanwl yr hyn rydych yn ei wario. Gall yr Ymgynghorydd Ariannol eich helpu i drefnu archebion a debyd uniongyrchol felly mae rheoli eich arian yn haws.

Gwneud y mwyaf o’ch incwm


Gall y Tîm Cyngor Ariannol eich helpu â Gwiriadau Budd-dal i weld pa fudd-daliadau y gallech o bosibl eu cael. Gallant hefyd eich helpu i wneud ceisiadau a chwblhau ffurflenni ar gyfer budd-daliadau gwahanol. Gall y Tîm Cyngor Ariannol eich helpu i wneud cais am amrywiaeth o grantiau a gostyngiadau (os oes gennych hawl iddynt).

Dyledion


Gan ddefnyddio’r daflen cyllidebu, gall y Tîm Cyngor Ariannol nodi unrhyw ddyledion sydd gennych a thrafod â’ch credydwyr.

Tlodi tanwydd


Gall y Tîm Cyngor Ariannol eich helpu i wneud cais am grantiau a chynlluniau i helpu i leihau costau a biliau tanwydd, sy’n cynnwys pethau fel Cynllun Dŵr Cymru, Cronfeydd Ymddiriedolaeth Ynni a’r Gostyngiad Cartrefi Cynnes. Bydd yr Ymgynghorydd Ariannol yn penderfynu ar y peth gorau i’w wneud i’ch helpu i fynd i’r afael â’ch dyledion. Gall pobl gymwys hefyd fanteisio ar y cynlluniau boeler am ddim.
 

Agor cyfrif banc

 
 Dylech gael cyfrif banc oherwydd:
 
  • Mae derbyn arian i gyfrif banc yn fwy diogel a byddwch yn derbyn eich arian yn gynt
  • Os ydych yn chwilio am waith neu mewn cyflogaeth, mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn mynnu talu cyflogau i gyfrif
  • Gallwch arbed arian drwy dalu eich biliau o'ch cyfrif
  • Gallwch gadw golwg ar faint rydych yn ei wario wrth dderbyn cyfriflenni yn rheolaidd neu gallwch ddefnyddio bancio ar-lein gydag apps ffôn
  • Yn fuan bydd yn rhaid i fudd-daliadau gael eu talu i mewn i gyfrif banc fel rhan o Gredyd Cynhwysol
 
Mae’r tîm Cyngor Ariannol ar gael drwy apwyntiad yn unig.

  

 029 2087 1071​