Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaeth Llyfrgell Clicio a Chasglu

​​​​​​​​
Gall defnyddwyr llyfrgell archebu detholiad o lyfrau i'w casglu o un o'r hybiau sydd ar gael ar hyn o bryd.​

Rhaid gwneud apwyntiad ymlaen llaw i gasglu a dychwelyd llyfrau.

Mae opsiwn danfon i drigolion yng Nghaerdydd hefyd ar gael ar gyfer y rhai sydd ei angen.​

Sut mae’n gweithio

Gallwch archebu llyfrau ymlaen llaw naill ai drwy gatalog ar-lein Llyfrgelloedd Caerdydd​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd neu drwy ffonio llinell ffôn llyfrgell lle byddant yn cael cynnig dewis o bum llyfr yn seiliedig ar eu diddordebau a genres a ffefrir.

Y llinell ffôn llyfrgell newydd yw 029 2087 1071. Dylai cwsmeriaid ddewis opsiwn 2.​

Bydd staff ar y llinell llyfrgell yn trefnu slot amser i chi pan allwch gasglu'r llyfrau o un o'r hybiau sydd ar gael:

  • Hyb y Llyfrgell Ganolog

  • Hyb Llaneirwg

  • Hyb Trelái a Chaerau

  • Hyb 'Powerhouse', Llanedern

 

I gael gwybodaeth ynghylch lleoliadau ac oriau agor y gwasanaethau hyn, ewch i’n tudalen Hybiau a Llyfrgelloedd​.

Mae uchafswm o 5 llyfr wedi’i sefydlu i’n helpu i reoli’r galw.​ 

Bydd mesurau cwarantin a glanhau yn eu lle ar gyfer llyfrau a ddychwelir cyn iddynt gael eu hailddefnyddio i leihau'r siawns o ledaenu COVID-19.​​

Bydd gwasanaethau yn dychwelyd yn raddol a byddwn yn ceisio rhoi trefniadau Clicio a Chasglu ar waith mewn canolfannau a llyfrgelloedd ychwanegol cyn gynted ag y gallwn wneud hynny’n ddiogel. Byddwn yn parhau i ddilyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau bod cwsmeriaid a staff yn cael eu diogelu'n briodol.

Cadw Llyfrau

Wrth chwilio drwy ein catalog am l​yfrau​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd, dim ond stoc o'r hybiau sydd ar agor ar hyn o bryd sydd ar gael, er y gellir dangos rhai copïau eraill. Ni chaiff llyfrau eu trosglwyddo rhwng y lleoliadau hyn, felly cofiwch ddewis dim ond eitemau sydd ar gael ar hyn o bryd yn eich hyb agosaf o'r pedwar hyb uchod.​

Gallwch hefyd ddewis ‘Bag Dewisiadau’ Clicio a Chasglu. Mae’n amrywiaeth o hyd at 5 llyfr wedi’u dewis i chi gan staff yn seiliedig ar y diddordebau yr ydych wedi eu nodi a’ch genres a ffefrir. Bydd angen i chi lenwi ffurflen fer yn nodi eich hoff hyb craidd. 

Er mwyn mewngofnodi a chadw llyfrau bydd angen eich rhif cerdyn llyfrgell a'ch PIN. 

Os ydych yn cael unrhyw anawsterau technegol neu os oes angen help arnoch i ddod o hyd i rif eich cerdyn llyfrgell a'ch PIN, cysylltwch â ni neu ffoniwch ein llinell gyngor ar 029 2087 1071.
Gall trigolion hefyd ddod yn aelodau newydd o'r gwasanaeth llyfrgell ​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd neu ailosod eu PIN. 

Casglu llyfrau

A fyddech gystal â sicrhau bod y manylion cyswllt cyfredol gennym bob tro y byddwch yn siarad ag aelod o staff, neu drwy ddiweddaru eich gwybodaeth yn yr adran Fy Nghyfrif yng nghatalog y llyfrgell.​​​​​​​​​​​External link opens in a new window​​

Gellir dosbarthu llyfrau i gartrefi pobl yng Nghaerdydd os na allant ymweld â'r hybiau am eu bod yn hunan-warchod neu'n hunan-ynysu. Bydd staff yn ffonio neu'n e-bostio cwsmeriaid i roi gwybod am y slotiau dosbarthu sydd ar gael.

Dychwelyd llyfrau


Cynigir benthyciadau am y cyfnod arferol o dair wythnos. 

Gallwch ddychwelyd llyfrau i unrhyw un o’r hybiau neu lyfrgelloedd sydd ar agor ar hyn o bryd. Ewch i’n tudalen Hybiau a Llyfrgelloedd​ i gael mwy o wybodaeth am amserau agor.

Os ydych yn benthyg llyfrau drwy’r gwasanaeth Clicio a Chasglu a bod eich amgylchiadau yn newid, sy’n golygu na fyddwch yn gallu eu dychwelyd efallai,​ cysylltwch â ni.

Mae llyfrau'n cael eu hadnewyddu'n awtomatig ac felly ni ddefnyddir dirwyon am eu dychwelyd yn hwyr.  

Nid oes rhaid i gwsmeriaid a fenthycodd lyfrau cyn y cyfnod cloi, gyda dyddiadau dychwelyd yn ystod y cyfnod hwnnw, boeni am ddirwyon gan fod y llyfrau wedi cael eu hadnewyddu’n awtomatig. Pan fo’n bosibl, a fyddech gystal â’n helpu i fodloni ceisiadau a dosbarthu llyfrau drwy ddychwelyd eich llyfrau i’r hyb neu lyfrgell agosaf cyn gynted ag y bo’n gyfleus i chi. 

​​

 

​​​​