Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Sut mae ymgeisio am CCDC?

Gwasanaeth Cyn Ymgeisio


 Rydym yn cynnig gwasanaeth cyn cais i drafod gofynion draenio eich safle a’r hyn sydd angen i chi ei gyflwyno gyda’ch cais.

Bydd hyn yn sicrhau bod y cynllun SDCau arfaethedig yn addas yn unol â safonau cenedlaethol a chynllun digonol ar gyfer y safle.

Bydd y gwasanaeth hwn yn werthfawr i ddatblygwyr er mwyn helpu i gyfyngu ar oedi a lleihau costau yn y tymor hir.

Mae’r gwasanaeth hwn ar wahân i’r gwasanaeth cyn gwneud cais cynllunio.

Gwasanaeth ymgeisio llawn

Rhaid cyflwyno cais llawn i’r Corff Cymeradwyo SDCau (CCS) i'w ddilysu a rhaid amgáu’r canlynol o leiaf: 

 • Cynllun yn nodi'r ardal adeiladu a hyd a lled y system ddraenio
 • Gwybodaeth am sut fydd y gwaith adeiladu’n cydymffurfio â'r Safonau SDCau;
 • Y wybodaeth y gofynnwyd amdani yn rhestr wirio’r ffurflen gais
 • Datganiad yn nodi a yw’r cais yn berthnasol i ddatblygiad sy’n destun cais Asesiad Effaith ar yr Amgylchedd
 • Y ffi ymgeisio briodol.​

Gallwch wneud cais ar-lein yn y broses gais i’r Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy. Bydd angen i chi gofrestru’n gyntaf ac yna dewis y ddolen ar gyfer ‘Cais Llawn – (CCS)” o’r gwymplen.


Fel y CCS, bydd gan y Cyngor 7 wythnos i benderfynu ar gais; fodd bynnag, os yw’r cais yn destun Asesiad Effaith ar yr Amgylchedd, caiff y CCS 12 wythnos i benderfynu.  

​Beth fydd y gost?

Llywodraeth Cymru fydd yn gosod y ffi ar gyfer cais llawn ac mae’n dibynnu ar faint yr ardal adeiladu, fel y manylir isod. Mae’r ardal adeiladu’n golygu ardal o dir a nodir ar gynllun a gyflwynir fel rhan o gais cynllunio, neu os nad oes cais am ganiatâd cynllunio wedi ei wneud, yr ardal o dir lle bydd gwaith adeiladu arni. 
 • ​£350 am bob cais, a
 • swm ychwanegol hyd at uchafswm o £7,500 a gyfrifir trwy gyfeirio at faint yr ardal adeiladu fel a ganlyn: 
  • ​£70 am bob 0.1 hectar neu gyfran o 0.1 hectar, am y 0.5 hectar cyntaf;
  • £50 am bob 0.1 hectar neu gyfran o 0.1 hectar, o 0.5 hectar hyd at ac yn cynnwys 1.0 hectar;
  • £20 am bob 0.1 hectar neu gyfran o 0.1 hectar, o 1.0 hectar hyd at ac yn cynnwys 5.0 hectar;
  • £10 am bob 0.1 hectar ychwanegol neu ffracsiwn o 0.1 hectar, wedi’r 5.0 hectar cyntaf;

Os yw’r ymgeisydd yn gyngor cymuned, hanerir y ffi a godir. 

Sylwch y bydd ffioedd ychwanegol ar gyfer archwilio’r gwaith a’r cronfeydd sy’n gysylltiedig â mabwysiadu a chynnal y systemau draenio cymeradwy. 


Beth nesaf?


Bydd angen i ni asesu eich cais i sicrhau bod yr holl fanylion gofynnol yn gyflawn. Pan gymeradwyir eich cais a phan fo’r broses CCS wedi ei chwblhau, byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau ynghyd â’r dogfennau cymeradwyo perthnasol a llythyr cyflwyno. Gallwch fewn gofrestru i weld statws eich cais CCS​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar unrhyw adeg.  
​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​
English