Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE > Sut mae gwneud cais ar gyfer y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE?

Sut mae gwneud cais ar gyfer y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE?

Cyfeiriwch at y Canllawiau diweddar hyn (yn Gymraeg)(1.25mb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a baratowyd gan Cyngor ar Bopeth mewn partneriaeth â’r Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig a Llywodraeth Cymru.​​

​M​ae'r canllawiau hyn ar gael yn yr ieithoedd canlynol ar hyn o bryd: 
Bengaleg - Canllaw i wneud cais i Breswylio’n Sefydlog yn yr UE (1.82mb PDF)​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Bwlgareg - Canllaw i wneud cais i Breswylio’n Sefydlog yn yr UE (1.09mb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Tsieceg - Canllaw i wneud cais i Breswylio’n Sefydlog yn yr UE (1mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Hwngareg - Canllaw i wneud cais i Breswylio’n Sefydlog yn yr UE (1mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Pwyleg - Canllaw i wneud cais i Breswylio’n Sefydlog yn yr UE (1.19mb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Portiwgaleg - Canllaw i wneud cais i Breswylio’n Sefydlog yn yr UE (1.08mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Rwmaneg - Canllaw i wneud cais i Breswylio’n Sefydlog yn yr UE (1.03mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Saesneg - Canllaw ar wneud cais Preswylio’n Sefydlog UE (1mb PDF​)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Slofaceg - Canllaw i wneud cais i Breswylio’n Sefydlog yn yr UE (1.01mb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

I gael rhagor o wybdoaeth ewch i’r wefan Cyngor ar Bopeth​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

 
Bydd modd ichi gwblhau’r ffurflen gais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ar-lein gan ddefnyddio unrhyw ddyfais pan fo’r cynllun yn gweithredu’n llawn.​ Cewch gymorth dros y ffôn neu mewn person​ os oes angen help arnoch i wneud pethau ar-lein. 

 

Yr hyn y bydd ei angen arnoch chi


 
Wrth wneud cais, bydd angen tystiolaeth o’r canlynol arnoch:

 
  • pwy ydych chi.
  • eich statws preswylydd yn y DU, os nad oes gennych ddogfen statws preswylydd parhaol ddilys neu ganiatâd dilys diderfyn i aros yn y DU neu ddod i mewn.
  • eich perthynas ag aelod o’r teulu o’r UE sy’n byw yn y DU, os ydych o’r tu allan i’r UE.

 

 
Bydd angen pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol dilys arnoch. Os ydych o’r tu allan i’r UE, bydd modd ichi ddefnyddio unrhyw un o’r canlynol:

  • pasbort dilys
  • cerdyn preswylio biometrig
  • trwydded breswylio fiometrig

Wrth wneud cais, gallwch naill ai:

  • sganiwch eich dogfen ac uwchlwythwch eich ffotograff gan ddefnyddio’r app ‘EU Exit: ID Document Check’ gan ddefnyddio ffôn Android, neu iPhone 7 neu uwch*
  • anfonwch eich dogfen yn y post neu uwchlwythwch eich ffotograff drwy gais ar-lein (gallwch ei gymryd eich hun)

*Gallwch ddefnyddio dyfais rhywun arall i sganio’ch dogfen neu gallwch fynd i un o'r sefydliadau sy’n cynnig gwasanaeth sganio dogfen i chi.​

Efallai y bydd angen trefnu apwyntiad a thalu ffi.
I fod yn gymwys am statws preswylydd sefydlog, fel arfer bydd angen ichi fod yn byw yn y DU am o leiaf 6 mis mewn unrhyw gyfnod 12 mis am bum mlynedd yn olynol. Bydd angen ichi ddangos tystiolaeth o hyn wrth wneud cais.

Os nad ydych wedi byw yma am bum mlynedd yn olynol, mae’n bosibl y byddwch yn dal i fod yn gymwys am statws preswylydd cyn-sefydlog.

Gallwch roi eich rhif Yswiriant Gwladol er mwyn cynnal gwiriad awtomataidd o’ch preswyliad ar sail cofnodion treth a budd-daliadau.

Os yw’r profion hyn yn llwyddiannus, ni fydd angen ichi roi unrhyw ddogfennau fel tystiolaeth o breswylio. Ni fydd ond angen ichi gyflwyno dogfennau os nad oes digon o ddata sy’n cadarnhau eich bod yma ers pum mlynedd yn olynol.

Bydd y Swyddfa Gartref yn rhoi gwybod ichi yn syth wedi ichi wneud cais os oes angen ichi gyflwyno dogfennau. Cewch gyflwyno lluniau neu gopïau o’ch dogfennau wedi eu sganio trwy’r ffurflen gais ar-lein.
Os ydych yn 18 oed neu’n hŷn, bydd y Swyddfa Gartref yn gwirio i weld nad ydych wedi troseddu’n ddifrifol neu’n barhaus ac nad ydych yn fygythiad diogelwch.

Gofynnir ichi am eich hanes troseddol yn y DU a thramor. Caiff eich manylion eu gwirio yng nghronfeydd data troseddol y DU.

Os bu euogfarn yn eich erbyn am drosedd fechan yn unig, er enghraifft, cawsoch ddirwy gyrru, byddwch yn dal i fod yn gymwys am statws preswylydd sefydlog neu breswylydd cyn-sefydlog.

Mae’n bosibl y cewch statws preswylydd sefydlog neu breswylydd cyn-sefydlog hyd yn oed os bu euogfarnau eraill yn eich erbyn. Bernir hyn fesul achos.

Os buoch yn y carchar, fel arfer bydd angen bod wedi preswylio yma yn barhaus am o leiaf pum mlynedd ers eich rhyddhau er mwyn eich ystyried am statws preswylydd sefydlog.
Bydd angen ichi gyflwyno tystiolaeth o’ch perthynas â’r aelod o’ch teulu sydd yn ddinesydd yr UE (er enghraifft, tystysgrif geni, priodi neu bartneriaeth sifil). Gallwch sganio a chyflwyno hyn trwy’r ffurflen gais ar-lein.

Dim ond os ydych chi’n gwneud cais cyn yr aelod teulu y bydd angen ichi gyflwyno tystiolaeth adnabod a thystiolaeth o breswyliad yr aelod hwnnw. Os yw eich aelod teulu yn gwneud cais yn gyntaf, gallwch ‘gysylltu’ eich cais â’i gais ef, gan ddefnyddio’r rhif cais a gaiff yr aelod teulu wrth wneud cais.

Os oes gennych chi ddogfen preswylydd parhaol ddilys, nid oes angen ichi ddangos prawf o’ch perthynas na thystiolaeth o bwy yw’ch aelod teulu nac o’i statws preswylio.

Bydd angen i chi gyflwyno eich olion bysedd a llun o’ch wyneb mewn canolfan gais yn y DU. Ni fydd yn rhaid ichi wneud hyn os oes gennych gerdyn preswylio biometrig neu rydych yn 4 blwydd oed neu’n iau.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English