Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE > Cymorth i wneud cais ar gyfer y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Mae angen cymorth arnaf i gyda’m cais. Pa gymorth sydd ar gael yng Nghaerdydd?

Mae’r hyb gwybodaeth hwn yn cynnig canllaw i ddinasyddion yr UE a dinasyddion Norwy, Iwerddon, Liechtenstein a’r Swistir a’u teuluoedd sy’n byw yng Nghaerdydd.

Y nod yw eich helpu chi i baratoi ar gyfer eich cais Statws Cyn Preswylio/Preswylio. Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth na’r hyn sydd wedi’i gynnwys yn yr hyb gwybodaeth, ewch trwy ein rhestr o wasanaethau cymorth i gael at ffynonellau dibynadwy, achrededig a chywir o gymorth a gwybodaeth bellach.​
 
Nid yw’r wybodaeth hon yn gymwys fel cyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arni yn unig.​

Digwyddiadau sydd ar y gweill


Gall Dinasyddion UE/AEE/Swistir a’u teuluoedd gael cyngor a chymorth am ddim i wneud cais ar:

 • ​Canolfan Ieuencitd East Moors (Cf24 2AD) - Gwener 17 Ionawr 12pm. – 4pm. 
 • YMCA Caerdydd, The Walk (CF24 3AG) – Gwener 17 Ionawr 5.30pm. – 7pm.
 • Hyb Llanisien Hub (CF14 5LS) – Mercher 29 Ionawr 6pm. – 7.30pm. ​
 • Hyb Trelai a Chaerau (CF5 5BQ) – Dydd Mawrth 4 Chwefror 6pm. – 7.30pm.


Bydd cwestiynau cyffredin am y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a’r broses ymgeisio yn cael eu hateb yn y sesiwn. Byddwch yn gallu siarad â sefydliadau lleol a dysgu sut i gael gafael ar gyngor a chefnogaeth benodol yng Nghaerdydd.


Rydym yn cefnogi pobl i wirio ei hunaniaeth trwy’r app “EU Exit: ID Document check” a chwblhau eu cais ar-lein. ​

Gallwch gael Cymorth Digidol Cynorthwyol i ddefnyddio ffurflen gais ar-lein Cynllun Preswylio Sefydlog i Ddinasyddion yr UE os ydych chi yn y DU ac nad oes gennych y mynediad, y sgiliau neu’r hyder i gwblhau’r ffurflen.

Mae cyngor wyneb yn wyneb ar gael mewn nifer o leoliadau yng Nghaerdydd.

​​Lleoliadau ​Amseroedd Sesiynau
​Hyb y Llyfrgell Ganolog,
Yr Aes,
CF10 1FL
​Dydd Llun: 9.30am - 6pm
​Hyb Trelái​ / Caerau,
Heol y Bont-faen,
CF5 5BQ
​Dydd Mercher: 9.30am - 5pm
 

Bydd angen i chi wneud apwyntiad ymlaen llaw i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

I wneud apwyntiad, cysylltwch â ni:

03333 445 675

Neu

Tecstiwch y gair “VISA” i 07537 416 944

Dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm
Mae ffi am ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. ​

Bydd gwasanaeth sganio dogfennau adnabod bellach ar gael yn Neuadd y Ddinas Caerdydd (Parc Cathays, Heol Gerddi’r Orsedd, Caerdydd CF10 3ND).

Gallwch wneud apwyntiad er mwyn sganio a chael gwirio eich dogfennau adnabod if you cannot use the EU Exit: ID Document Check app Pwrpas y sgan yw cadarnhau pwy ydych fel y gallwch wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE.

Rhaid i chi ddechrau gwneud eich cais statws preswyl sefydlog cyn mynd i’r apwyntiad.

Sut mae gwneud?

Gellir defnyddio’r gwasanaeth drwy wneud apwyntiad yn unig drwy ffonio 029 2087 1680 neu drwy e-bostio dinasyddiaeth@caerdydd.gov.uk . Codir taliad o £14 y person. Caiff y gwasanaeth ei gynnig drwy apwyntiad, Dydd Llun i Ddydd Gwener 8.30am -12pm.

Beth fyddwch ei angen yn eich apwyntiad 

 • eich pasbort biometreg o wlad yn yr UE, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Norwy neu’r Swistir 
 • ffôn symudol sydd yn gallu derbyn negeseuon tecst neu ddyfais sy’ gallu derbyn e-byst

Nid yw’r gwasanaeth hwn yn derbyn cardiau adnabod cenedlaethol. Dim ond y dogfennau adnabod uchod y gellir eu gwirio.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn ymwybodol mai dim ond sganio eich dogfennau y gellir ei wneud gyda’r gwasanaeth hwn – ni fydd modd i chi gael help na chyngor gyda gweddill eich cais.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw ran arall o’ch cais cysylltwch â’r sefydliadau a restrwyd yma ar Hyb Gwybodaeth Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE.

 • Gall trigolion Caerdydd gael mynediad i’r gwasanaeth cyngor cyffredinolydd drwy fynd i unrhyw un o sesiynau galw heibio Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro​​.​
 • Rhif ffôn cenedlaethol 0300 3309 059
 • Lle y bo’n berthnasol, gwneir apwyntiadau cyngor arbenigol ar ôl asesiad mewn sesiwn neu dros y ffôn.

O dan y project hwn mae Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro yn cynnig: 

Gwasanaeth cyngor cyffredinol lle gall Dinasyddion yr UE fanteisio ar:

 • Gyngor a chymorth priodol i’w helpu i ddeall, penderfynu a gwneud cais am eu hawl i statws preswylio’n sefydlog. 
 • Gwasanaethau gwybodaeth a chyngor, hyd at a chan gynnwys Cyngor Cyffredinolydd gyda gwaith achos, sydd ei angen i’w galluogi i ddeall eu hawliau yn well, yn arbennig y rheini sy’n gysylltiedig â chyflogaeth, ecsbloetiaeth neu wahaniaethu. 

A gwasanaeth lle gall dinasyddion yr UE, AEE a’r DU gael mynediad i:

 • ​Gyngor Arbenigol, gan gynnwys gwasanaethau cynrychiolaeth mewn tribiwnlys a/neu Lys lle y bo’n briodol, y bydd eu hangen i alluogi dinasyddion yr UE, AEE a’r DU i ddatrys unrhyw faterion ecsbloetiaeth a/neu wahaniaethu sy’n gysylltiedig â chyflogaeth. 

Mae’r Project Hawliau Dinasyddion yr UE yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. ​​​​
Mae project Teithio Ymlaen TGP Cymru’n cynnig cyngor, eiriolaeth a chyngor i gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr ledled Cymru.

Er mwyn cefnogi a chynghori dinasyddion yr UE/AEE i aros yn y DU ar ôl Brexit, rydym yn cynnig sesiynau gwybodaeth grŵp am ddim ar y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion Yr UE a chlinigau cyngor a chymorth ceisiadau unigol am ddim i’r cynllun yn ieithoedd y cartref. Project Cymru gyfan yw hwn sy’n gweithio’n symudol gan ddod â’r gwasanaeth i’r gymuned.

​​​E-bost: travellingahead@tgpcymru.org.uk
Gwefan: www.travellingahead.org.uk
Rhif ffôn: Rhadffôn 0808802 0025Mae Newport Mind yn rhoi gwasanaeth am ddim i ddinasyddion yr UE, AEE a’r Swistir ledled Cymru i’w helpu i wneud cais am statws wedi ymgartrefu neu gyn-ymgartrefu yn y DU. Ein nod yw codi ymwybyddiaeth am Gynllun Ymgartrefu’r UE a chefnogi cynifer o bobl agored i niwed â phosibl i gwblhau cais. Mae hyn yn cynnwys dioddefwyr trais domestig, pobl sy’n profi cyfnod o les gwael a phobl 50+ oed. Byddwn yn cynnig cymorth fesul cam drwy’r broses ymgeisio a gallwn roi mynediad i gymorth iaith., cyfrifiaduron neu ffonau android os oes angen.

Mae gennym weithwyr project ledled Cymru. Os hoffech drefnu apwyntiad i drafod gwneud cais am statws wedi ymgartrefu neu gyn-ymgartrefu cysylltwch â’r gweithiwr project yn uniongyrchol.

Dydd Llun i ddydd Gwener 9:00am - 5.00pm

Caerdydd
Ffôn: 07918 619238


Mae gwefan Settled​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn cynnig cymorth a chanllawiau rhyngweithiol, ac yn atgyfeirio dinasyddion yr UE at wybodaeth bwrpasol. Gellir cysylltu â Settled hefyd ar info@settled.org.uk​.

 Mae Settled yn ceisio rhoi arweiniad, gwybodaeth a chymorth i ddinasyddion yr UE sy'n agored i niwed ac yn anodd eu cyrraedd er mwyn eu helpu i gadw'r hawl i fyw a gweithio yn y Deyrnas Gyfunol pan fydd yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.

Bydd Settled yn cynnig sesiynau cynghori gan rwydwaith o wirfoddolwyr a gydlynwyd yn broffesiynol, neu Angylion Statws Sefydlog, Bydd rhain wedi eu hyfforddi i gynnig cyngor sylfaenol ac meant wedi eu hachredu i Lefel 1 OISC EUSS.

Caiff achosion mwy cymhleth eu hatgyfeirio am gymorth a chyngor at Here for Good. Bydd llinell cyngor Here for Good - 020 7014 2155 ar agor ar ddydd Llun (09:30-11:30), dydd Mercher (11:30-13:30) a dydd Gwener (13:30-15:30).
Llinell gyngor dros y ffôn sy'n darparu cyngor cyfreithiol a chymorth i fenywod sy'n agored i niwed oherwydd trais yn erbyn menywod a merched i'w galluogi i wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Mae'r llinell gyngor hon dros y ffôn yn cael ei staffio gan gyfreithwyr neu fargyfreithwyr sy'n gymwysedig i roi cyngor hyd at OISC Lefel 3.

Gallwn gynghori ar wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gan gynnwys eich helpu i ddeall:
 • beth yw'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
 • pa feini prawf penodol er y mae angen i chi eu bodloni
 • sut i wneud cais
 • pa ddogfennau y bydd arnoch eu hangen i wneud cais am ba fath o statws yr ydych yn gymwys 

​Rhif ffôn: 020 7118 0267
Ewch i wefan Rights of Women​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .  ​
Mae'r sefydliad hwn yn gweithio gyda phobl fyddar, yn arbennig y rhai byddar ers eu geni neu o oedran ifanc sy'n defnyddio iaith arwyddion i gyfathrebu. Mae tudalen ar y we a gwasanaeth apwyntiadau ar gael nawr i ddinasyddion byddar o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir a'u teuluoedd i geisio cymorth i wneud cais i'r Cynllun. Ceir fideos hefyd yn egluro'r Cynllun yn Iaith Arwyddion Prydain a'r Iaith Arwyddion Rhyngwladol.​

Gall ymgeiswyr ddefnyddio'r gwasanaethau cynghori hefyd:

Mae Newfields Law yn gwmni cyfreithiol yng nghanol Caerdydd sy’n arbenigo mewn gwasanaethau cynghori ynghylch mewnfudo.

Mae’n darparu gwasanaeth cynghori i ddinasyddion yr UE ac aelodau o’u teuluoedd (o’r UE neu beidio) sydd wedi’u lleoli yng Nghymru ac sy’n dymuno ymgeisio ar gyfer y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Fel cwmni cyfreithiol sy’n cael ei reoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr, mae Newfields Law yn cynghori ynghylch unrhyw fath o geisiadau – boed yn geisiadau syml neu rai mwy cymhleth nad ydynt yn safonol, gan gynnwys herio penderfyniadau gan y Swyddfa Gartref. Hefyd, mae Newfields Law yn gweithio gyda sefydliadau pwysig eraill, yn enwedig y rheini sy’n gweithio gyda grwpiau agored i niwed, yn rhoi cyngor a chymorth y tu hwnt i Lefel 1 OISC.

Yn ogystal â gwasanaethau cynghori un-wrth-un, dros y ffôn neu electronig, byddant yn codi ymwybyddiaeth ledled Cymru gan hyrwyddo’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a’r gwasanaethau cynghori sydd ar gael i ddinasyddion o’r UE sy’n byw yng Nghymru.

E-bost: info@newfieldslaw.com

Gwefan: https://www.newfieldslaw.com​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​

Rhif ffôn: 029 2169 0049 ​​​

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch diogelu eich statws mewnfudo yn y DU, ymgynghorwch ag ymgynghorydd mewnfudo a reoleiddir gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo. Cofiwch holi a yw'r ymgynghorydd yn codi ffi am ei wasanaeth. 

Gweld cofrestr o ymgynghorwyr mewnfudo a reoleiddir gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd.​​​​ 
Cewch gymorth â’ch cais dros y ffôn neu ar-lein. Mae’r rhif ffôn yn wahanol os ydych chi o gyngor lleol neu sefydliad arall ac yn helpu eraill i wneud cais.
 

Os ydych yn y DU

 
0300 123 7379
 
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am tan 8pm (ac eithrio Gwyliau Banc)
 
Dydd Sadwrn a dydd Sul, 9.30am i 4.30pm
 
 


Os ydych y tu allan i’r DU

 
+44 (0)203 080 0010
 
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am tan 8pm (ac eithrio Gwyliau Banc)
 
Dydd Sadwrn a dydd Sul, 9.30am tan 4.30pm 

Os ydych o sefydliad sy’n helpu eraill i wneud cais 

 Ffôn: 0300 790 0566 
 Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am tan 8pm (ac eithrio Gwyliau Banc) 
 Dydd Sadwrn a dydd Sul, 9.30am tan 4.30pm 

Gwybodaeth am gostau’r galwadau​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​​​​​​​​​​​​

Cymorth ar-lein

Gallwch hefyd ddefnyddio ffurflen gysylltu Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English