Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cymorth i wneud cais ar gyfer y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Mae’r hyb gwybodaeth hwn yn cynnig canllaw i ddinasyddion yr UE a dinasyddion Norwy, Iwerddon, Liechtenstein a’r Swistir a’u teuluoedd sy’n byw yng Nghaerdydd.

Y nod yw eich helpu chi i baratoi ar gyfer eich cais Statws Cyn Preswylio/Preswylio. Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth na’r hyn sydd wedi’i gynnwys yn yr hyb gwybodaeth, ewch trwy ein rhestr o wasanaethau cymorth i gael at ffynonellau dibynadwy, achrededig a chywir o gymorth a gwybodaeth bellach.​
 
Nid yw’r wybodaeth hon yn gymwys fel cyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arni yn unig.​

Digwyddiadau sydd ar y gweill


Gall Dinasyddion UE/AEE/Swistir a’u teuluoedd gael cyngor a chymorth am ddim i wneud cais ar:

Rhagor o ddigwyddiadau i’w cyhoeddi.

Bydd cwestiynau cyffredin am y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a’r broses ymgeisio yn cael eu hateb yn y sesiwn. Byddwch yn gallu siarad â sefydliadau lleol a dysgu sut i gael gafael ar gyngor a chefnogaeth benodol yng Nghaerdydd.


Gwasanaeth am ddim i gefnogi pobl i ddilysu eu hunaniaeth drwy’r ap “EU Exit: ID Document check” a chwblhau eu cais ar-lein.

Gallwch gael cymorth digidol i ddefnyddio’r ffurflen gais ar-lein ar gyfer y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE os ydych yn y DU ac nad oes gennych fynediad addas, y sgiliau neu’r hyder i lenwi’r ffurflen. 

Yn ystod y pandemig COVID-19:
Rydym yn dal i allu cynnal apwyntiadau We Are Digital yn y Llyfrgell Ganolog. Byddwch yn gallu dod i mewn i’r adeilad dim ond os oes apwyntiad gennych.

I wneud apwyntiad, cysylltwch â ni: 
03333 445 675 

Neu
Tecstiwch y gair “VISA” i 07537 416 944 
Dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm

​​Lleoliadau ​Amseroedd Sesiynau
​Hyb y Llyfrgell Ganolog,
Yr Aes,
CF10 1FL
​Dydd Llun: 9.30am - 6pm
  
Nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd o ganlyniad i COVID-19Mae ffi am ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. ​

Bydd gwasanaeth sganio dogfennau adnabod bellach ar gael yn Neuadd y Ddinas Caerdydd (Parc Cathays, Heol Gerddi’r Orsedd, Caerdydd CF10 3ND).

Gallwch wneud apwyntiad er mwyn sganio a chael gwirio eich dogfennau adnabod os nad allwch ddefnyddio’r app EU Exit:ID Document Check.​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Pwrpas y sgan yw cadarnhau pwy ydych fel y gallwch wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE.​

Rhaid i chi ddechrau gwneud eich cais statws preswyl sefydlog cyn mynd i’r apwyntiad.

Sut mae gwneud?

Gellir defnyddio’r gwasanaeth drwy wneud apwyntiad yn unig drwy ffonio 029 2087 1680 neu drwy e-bostio dinasyddiaeth@caerdydd.gov.uk . Codir taliad o £14 y person. Caiff y gwasanaeth ei gynnig drwy apwyntiad, Dydd Llun i Ddydd Gwener 8.30am -12pm.

Beth fyddwch ei angen yn eich apwyntiad 

  • eich pasbort biometreg o wlad yn yr UE, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Norwy neu’r Swistir 
  • ffôn symudol sydd yn gallu derbyn negeseuon tecst neu ddyfais sy’ gallu derbyn e-byst

Nid yw’r gwasanaeth hwn yn derbyn cardiau adnabod cenedlaethol. Dim ond y dogfennau adnabod uchod y gellir eu gwirio.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn ymwybodol mai dim ond sganio eich dogfennau y gellir ei wneud gyda’r gwasanaeth hwn – ni fydd modd i chi gael help na chyngor gyda gweddill eich cais.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw ran arall o’ch cais cysylltwch â’r sefydliadau a restrwyd yma ar Hyb Gwybodaeth Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE.

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynorthwyo dinasyddion yr UE, yr AEE a'r Swistir i wneud cais am statws preswylydd sefydlog a chyn sefydlog, a hefyd yn cynnig mynediad i wasanaethau cynghori ehangach, gan gynnwys cyngor arbenigol.

Gallwch gysylltu â ni os oes angen help arnoch gyda: 
  • ​Cheisiadau statws preswylydd sefydlog​
  • Cheisiadau statws preswylydd cyn sefydlog
  • Problemau yn y gwaith, gan gynnwys gwahaniaethu a cham-fanteisio  ​

​Yn ystod y pandemig COVID-19:​
Mae project Teithio Ymlaen TGP Cymru’n cynnig cyngor, eiriolaeth a chyngor am ddim i ddinasyddion yr UE/Ardal Economaidd Ewropeaidd ledled Cymru.

Er mwyn cefnogi a chynghori dinasyddion yr UE/AEE i aros yn y DU ar ôl Brexit, rydym yn cynnig cyngor un i un am ddim ar geisiadau ar gyfer y cynllun yn ieithoedd y cartref.

Yn ystod y pandemig COVID-19:
Mae ein gwasanaeth yn parhau ar agor ac yn gweithredu dros y ffôn.
Ynglŷn â’r CPSDdUE, rydym dal ar gael i gefnogi, boed hynny i roi sicrwydd neu gadarnhau’r statws a gafwyd. Rydym hefyd ar gael i gefnogi mewn meysydd eraill y gall fod angen cyngor ar bobl yn ymwneud â chanllawiau Coronafeirws, cymorth gan y Llywodraeth ac amddiffyniadau.

Gallwch ffonio ein rhif Rhadffôn unrhyw bryd - byddwn yn ateb ymholiadau mor gyflym â phosib.

Rhif ffôn: Rhadffôn 0808802 0025​
​​​E-bost: travellingahead@tgpcymru.org.uk
Gwefan: www.travellingahead.org.uk
Mae Newport Mind yn rhoi gwasanaeth am ddim i ddinasyddion yr UE, AEE a’r Swistir ledled Cymru i’w helpu i wneud cais am statws wedi ymgartrefu neu gyn-ymgartrefu yn y DU.

Yn ystod y pandemig COVID-19:
Mae'r holl weithwyr project a staff yn gweithio o gartref, ac ni fyddant yn gwneud unrhyw apwyntiadau yn y gymuned. Byddwn yn dal i ddarparu cymorth dros y ffôn a thrwy e-bost.​

Mae holl sesiynau galw heibio’r Swyddfa Gartref ar gyfer y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE hefyd wedi eu canslo, yn ogystal â sesiynau galw heibio lleol.

Mae gwybodaeth gyswllt ar gael ar wefan Mind Casnewydd​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae Newfields Law yn gwmni cyfreithiol yng nghanol Caerdydd sy’n arbenigo mewn gwasanaethau cynghori ynghylch mewnfudo.

Mae’n darparu gwasanaeth cynghori i ddinasyddion yr UE ac aelodau o’u teuluoedd (o’r UE neu beidio) sydd wedi’u lleoli yng Nghymru ac sy’n dymuno ymgeisio ar gyfer y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Fel cwmni cyfreithiol sy’n cael ei reoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr, mae Newfields Law yn cynghori ynghylch unrhyw fath o geisiadau – boed yn geisiadau syml neu rai mwy cymhleth nad ydynt yn safonol, gan gynnwys herio penderfyniadau gan y Swyddfa Gartref. Hefyd, mae Newfields Law yn gweithio gyda sefydliadau pwysig eraill, yn enwedig y rheini sy’n gweithio gyda grwpiau agored i niwed, yn rhoi cyngor a chymorth y tu hwnt i Lefel 1 OISC.

Yn ystod y pandemig COVID-19:
Nid yw Newfields Law yn cwrdd â chleientiaid wyneb yn wyneb mwyach ac nid oes gennym sesiynau gwybodaeth wedi eu trefnu yn yr wythnosau i ddod o ganlyniad i Covid-19. Rydym ar gael i chi gysylltu â ni ar y ffôn ac ar e-bost ac mae nifer o adnoddau hunangymorth ar gael ar ein tudalen we i’ch helpu i wneud eich cais.

E-bost: info@newfieldslaw.com
Gwefan: https://www.newfieldslaw.com​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​
Rhif ffôn: 029 2169 0049 ​​​

Rydym yn gweithio ar gynnig cyngor o bell, gall hyn gymryd amser i’w sefydlu ac efallai na fydd yn addas i bob cleient ond gallwch gael gafael arnom gyda’r manylion uchod. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch diogelu eich statws mewnfudo yn y DU, ymgynghorwch ag ymgynghorydd mewnfudo a reoleiddir gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo. Cofiwch holi a yw'r ymgynghorydd yn codi ffi am ei wasanaeth. 

Gweld cofrestr o ymgynghorwyr mewnfudo a reoleiddir gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newyddDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd.​​​​ 
Yn ystod y pandemig COVID-19:
Os oes gennych gwestiynau yn ymwneud â’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE neu os hoffech gael rhywfaint o gymorth gyda’r cais am statws preswylydd (cyn-) sefydlog, cysylltwch â Settled, drwy ein tudalen we​​​​​​​​​​​​Link opens in a new window neu drwy e-bost: info@settled.org.uk

Os yw’n well gennych siarad ar y ffôn gallwch roi eich enw, manylion cysywllt ac amlinelliad byr o natur eich ymholiad ynghyd â’r iaith a ffefrir i gyfathrebu a byddwn yn ffonio’n ôl o fewn 48 awr. Mae ein gwirfoddolwyr yn gallu siarad â chi mewn amrywiaeth o ieithoedd.​


Mae gwefan Settled​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn cynnig cymorth a chanllawiau rhyngweithiol, ac yn atgyfeirio dinasyddion yr UE at wybodaeth bwrpasol. Gellir cysylltu â Settled hefyd ar info@settled.org.uk​.

 Mae Settled yn ceisio rhoi arweiniad, gwybodaeth a chymorth i ddinasyddion yr UE sy'n agored i niwed ac yn anodd eu cyrraedd er mwyn eu helpu i gadw'r hawl i fyw a gweithio yn y Deyrnas Gyfunol pan fydd yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.

Bydd Settled yn cynnig sesiynau cynghori gan rwydwaith o wirfoddolwyr a gydlynwyd yn broffesiynol, neu Angylion Statws Sefydlog, Bydd rhain wedi eu hyfforddi i gynnig cyngor sylfaenol ac meant wedi eu hachredu i Lefel 1 OISC EUSS.

Caiff achosion mwy cymhleth eu hatgyfeirio am gymorth a chyngor at Here for Good. Bydd llinell cyngor Here for Good - 020 7014 2155 ar agor ar ddydd Llun (09:30-11:30), dydd Mercher (11:30-13:30) a dydd Gwener (13:30-15:30).
Llinell gyngor dros y ffôn sy'n darparu cyngor cyfreithiol a chymorth i fenywod sy'n agored i niwed oherwydd trais yn erbyn menywod a merched i'w galluogi i wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Mae'r llinell gyngor hon dros y ffôn yn cael ei staffio gan gyfreithwyr neu fargyfreithwyr sy'n gymwysedig i roi cyngor hyd at OISC Lefel 3.

Gallwn gynghori ar wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gan gynnwys eich helpu i ddeall:
  • beth yw'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
  • pa feini prawf penodol er y mae angen i chi eu bodloni
  • sut i wneud cais
  • pa ddogfennau y bydd arnoch eu hangen i wneud cais am ba fath o statws yr ydych yn gymwys 

​Rhif ffôn: 020 7118 0267
Ewch i wefan Rights of Women​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.  ​
Mae'r sefydliad hwn yn gweithio gyda phobl fyddar, yn arbennig y rhai byddar ers eu geni neu o oedran ifanc sy'n defnyddio iaith arwyddion i gyfathrebu. Mae tudalen ar y we a gwasanaeth apwyntiadau ar gael nawr i ddinasyddion byddar o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir a'u teuluoedd i geisio cymorth i wneud cais i'r Cynllun. Ceir fideos hefyd yn egluro'r Cynllun yn Iaith Arwyddion Prydain a'r Iaith Arwyddion Rhyngwladol.​

Gall ymgeiswyr ddefnyddio'r gwasanaethau cynghori hefyd:
Cewch gymorth â’ch cais dros y ffôn neu ar-lein. Mae’r rhif ffôn yn wahanol os ydych chi o gyngor lleol neu sefydliad arall ac yn helpu eraill i wneud cais.
 

Os ydych yn y DU

 
0300 123 7379
 
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am tan 8pm (ac eithrio Gwyliau Banc)
 
Dydd Sadwrn a dydd Sul, 9.30am i 4.30pm
 
 


Os ydych y tu allan i’r DU

 
+44 (0)203 080 0010
 
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am tan 8pm (ac eithrio Gwyliau Banc)
 
Dydd Sadwrn a dydd Sul, 9.30am tan 4.30pm 

Os ydych o sefydliad sy’n helpu eraill i wneud cais 

 Ffôn: 0300 790 0566 
 Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am tan 8pm (ac eithrio Gwyliau Banc) 
 Dydd Sadwrn a dydd Sul, 9.30am tan 4.30pm 

Gwybodaeth am gostau’r galwadau​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​​​​​​​​​​​

Cymorth ar-lein

Gallwch hefyd ddefnyddio ffurflen gysylltu Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​