Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE > Beth yw’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE?

Beth yw’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE?

Ni fydd rheoliadau Rhyddid Symud yr UE yn berthnasol i’r DU mwyach wedi mis Rhagfyr 2020, felly mae Llywodraeth y DU yn ei gwneud yn orfodol i ddinasyddion yr UE ac i aelodau eu teuluoedd, sy’n dymuno aros yn y DU yn gyfreithlon yn dilyn y cyfnod pontio, wneud cais am statws preswylydd newydd.

 

 
Cyhoeddwyd y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gan y Swyddfa Gartref ym mis Mehefin 2018. Bydd y cynllun yn caniatáu i ddinasyddion yr UE sy'n byw yn y DU ar hyn o bryd wneud cais am fath newydd o statws mewnfudo o'r enw statws ‘preswylydd sefydlog' neu statws 'preswylydd cyn-sefydlog'. Mae'n golygu y byddant yn gallu parhau i weithio yn y DU a pharhau i fod yn gymwys ar gyfer:

 
 • gwasanaethau cyhoeddus, fel gofal iechyd ac ysgolion,
 • arian cyhoeddus a phensiynau, a
 • Ddinasyddiaeth Brydeinig, os ydynt yn dymuno gwneud cais ac maent yn cwrdd â'r gofynion.​

Beth yw ‘statws preswylydd sefydlog’?


 
Bydd dinasyddion yr UE sydd wedi byw yn y DU yn barhaus am bum mlynedd pan fônt yn gwneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn gymwys i gael statws ‘preswylydd sefydlog'. Bydd hyn yn caniatáu iddynt barhau i fyw yn y DU ar ôl mis Rhagfyr 2020, ac yn gallu gweithio, cael mynediad at arian cyhoeddus, a dod ag aelodau o'r teulu i ymuno â hwy yn y DU.

Bydd unrhyw blant a enir i rieni â statws ‘preswylydd sefydlog' yn ddinasyddion Prydeinig yn awtomatig. Bydd deiliaid statws preswylydd sefydlog hefyd yn gallu gwneud cais am ddinasyddiaeth Brydeinig os ydynt yn bodloni'r gofynion perthnasol.

 

Beth yw statws ‘preswylydd cyn-sefydlog’?


 
Bydd dinasyddion yr UE nad ydynt wedi byw yn y DU yn barhaus am bum mlynedd pan fônt yn gwneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn gymwys i gael statws 'preswylydd cyn-sefydlog'. Mae hyn yn caniatáu i'r deiliad aros yn y DU am bum mlynedd arall o'r dyddiad y mae'n cael statws 'preswylydd cyn-sefydlog'. Gall deiliaid wneud cais am statws preswylydd sefydlog llawn cyn gynted ag y byddant wedi preswylio yn y DU am 5 mlynedd yn ddi-dor. Ni fydd disgwyl iddynt dalu ffi i drosglwyddo eu statws o 'breswylydd cyn-sefydlog' i statws 'preswylydd sefydlog'.

Bydd unrhyw blant sy'n cael eu geni i rieni sydd â statws 'preswylydd cyn-sefydlog' yn gymwys yn awtomatig i gael statws 'preswylydd cyn-sefydlog'.

 

 
Os ydych yn ddinesydd yr UE neu'n aelod o deulu dinesydd yr UE, fel arfer bydd angen ichi wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE os ydych yn dymuno aros yn y DU ar ôl 31 Rhagfyr 2020 , gan gynnwys y rhai sydd â dogfen breswyl barhaol y DU.

Mae hyn yn cynnwys os ydych naill ai:

 • wedi eich geni yn y DU ond nid ydych yn ddinesydd Prydeinig
 • yn briod â dinesydd Prydeinig ac rydych o’r UE

Ni fyddwch fel arfer yn gymwys i wneud cais os ydych yn briod â dinesydd Prydeinig ac rydych yn dod o’r tu allan i'r UE.


Mae’r DU wedi dod i gytundeb gyda Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd a chytundeb ar wahân gyda’r Swistir​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd . Os ydych chi’n wladolyn o’r gwledydd hyn gallwch wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE o 30 Mawrth 2019.
Lansiodd y cynllun yn swyddogol ddiwedd mis Mawrth 2019 a rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 30 Mehefin 2021.
Mae gwneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn rhad ac am ddim. Os gwnaethoch gais yn ystod cyfnod peilot y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ac wedi talu ffi ymgeisio, gallwch hawlio ad-daliad​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .
Os daw’r DU i gytundeb â'r UE, bydd Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn parhau ar agor tan 30 Mehefin 2021, a gall dinasyddion yr UE wneud cais hyd at ddiwrnod olaf y cynllun, ar yr amod bod eu dyddiad cyrraedd yn y DU yn ystod y cyfnod pontio (sef cyn 31 Rhagfyr 2020). 

Mewn achos Brexit 'heb gytundeb', mae'r Prif Weinidog wedi cynghori y bydd y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn dal i gael ei lansio er mwyn cwblhau cofrestriad angenrheidiol dinasyddion AEE sy'n byw yn y DU, wrth baratoi ar gyfer rheolau mewnfudo yn y dyfodol sydd yn cwmpasu dinasyddion AEE.

Rwy’n ddinesydd AEE a oedd yn preswylio yn y DU cyn i'r DU adael yr UE

Ar 6 Rhagfyr 2018, dywedodd Llywodraeth y DU y byddai dinasyddion AEE sy’n byw yn y DU erbyn yr adeg y bydd y DU yn gadael yr UE yn parhau i gael gwneud cais am statws yn y DU trwy Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE os na cheir gytundeb. Bydd yn ofynnol i ddinasyddion AEE a oedd yn byw yn y DU cyn i'r DU adael yr UE wneud cais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE er mwyn sicrhau statws 'preswylydd sefydlog' neu 'breswylydd cyn-sefydlog' erbyn 31 Rhagfyr 2020. Sylwer bod y dyddiad cau hwn chwe mis ynghynt nag os deuir i 'gytundeb'.

Rwy’n ddinesydd AEE neu’n aelod teulu i ddinesydd AEE ac rwy’n cyrraedd yn y DU wedi iddi adael yr UE.

Ar 29 Ionawr 2019, nododd yr Ysgrifennydd Cartref y darpariaethau ar gyfer dinasyddion yr AEE ac aelodau o'u teuluoedd sy'n cyrraedd y DU ar ôl inni adael yr UE, pe bai'r DU yn gadael heb gytundeb.

Yn y senario hwn, bydd Llywodraeth y DU yn cael gwared ar y rhyddid i symud, a bydd hyn yn digwydd cyn gynted ag sy'n ymarferol bosibl. Mae'r Bil Mewnfudo a Nawdd Cymdeithasol (Ymadael yr UE) wedi'i gyflwyno er mwyn cyflawni hyn. Felly, ni fyddai dinasyddion AEE sy'n cyrraedd ar ôl ymadawiad y DU o'r UE yn gallu gwneud cais dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE mewn sefyllfa 'heb gytundeb'.

Mae cyhoeddiad Llywodraeth y DU yn cadarnhau, os yw’r DU yn gadael yr UE heb gytundeb, y bydd cyfnod pontio nes y cyflwynir system fewnfudo newydd y DU ar sail sgiliau yn fuan yn 2021.

Caiff y cyfnod pontio ei ddefnyddio i roi trefniadau ar waith ar gyfer y system newydd yn 2021 ac i ddarparu statws o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i ddinasyddion AEE ac aelodau o'u teuluoedd sy'n byw yn y DU cyn ymadael.

Yn ystod y cyfnod pontio hwn:

 • Ni fydd dinasyddion AEE sy'n cyrraedd y DU ar ymweliad am hyd at dri mis yn gweld unrhyw newidiadau.
 • Bydd angen i ddinasyddion AEE sy'n dymuno aros yn y DU am fwy na thri mis wneud cais o fewn yr amser hwn er mwyn gwneud hynny.
 • Yn amodol ar brofion adnabod, troseddoldeb a diogelwch, rhoddir caniatâd i aros yn y DU (caniatâd Ewropeaidd i aros dros dro) am 36 mis.
 • Mae'r caniatâd hwn i aros am 36 mis yn un dros dro ac ni ellir ei ymestyn. Bydd angen i'r rheiny sy'n dymuno aros yn hwy wneud cais a bod yn gymwys o dan delerau system mewnfudo newydd y DU sy'n seiliedig ar sgiliau, a fydd yn dechrau ar 1 Ionawr 2021.
 • Mae cyflogwyr eisoes yn cynnal gwiriadau Hawl i Weithio ar ddinasyddion AEE ac ni fydd hynny'n newid. Mae Llywodraeth y DU wedi cynghori nad oes rhaid i gyflogwyr ar yr adeg hon wahaniaethu rhwng y rhai sy'n byw yn y DU cyn yr ymadawiad a'r rhai sy'n cyrraedd ar ôl hynny.
 • Nes y cyflwynir y system fewnfudo newydd sy'n seiliedig ar sgiliau, bydd dinasyddion AEE yn gallu dangos tystiolaeth o'u hawl i weithio yn y DU drwy ddefnyddio pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol, fel sydd ar waith ar hyn o bryd.
 • Gall dinasyddion AEE sy'n cyrraedd yn ystod y cyfnod pontio gael eu hebrwng gan aelodau o'u teulu agos (eu priod, partner neu blant dibynnol o dan 18 oed) o'r tu allan i Ardal Economaidd Ewrop (AEE), a bydd angen trwydded deuluol arnynt cyn dod i'r DU. Gallant fynd i mewn am hyd at dri mis ac yna gallant wneud cais fel dibynnydd i ddinesydd AEE i aros yn y DU am hyd at dair blynedd.
 • Caiff manylion hawliau budd-daliadau a threfniadau codi tâl y GIG ar gyfer dinasyddion AEE yn ystod y cyfnod pontio eu cyhoeddi maes o law


Bydd y trefniadau hyn hefyd yn gymwys i ddinasyddion y Swistir sy'n cyrraedd ar ôl yr ymadawiad mewn sefyllfa heb gytundeb.

Rhagor o wybodaeth am drefniadau mewnfudo ar gyfer dinasyddion yr UE yn ystod y cyfnod pontio mewn sefyllfa heb gytundeb.​​​​​External link opens in a new window ​​.  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English