Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

App Caerdydd Gov

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ap Caerdydd Gov


Gadewch inni gyflwyno ein ap Caerdydd Gov! 


Ymunwch â miloedd o drigolion sydd wedi lawrlwytho’r ap er mwyn cael ffordd well o gysylltu â gwasanaethau’r Cyngor.

Gydag ap ‘Caerdydd Gov’ mae eich adroddiadau’n cael eu cyfeirio at y tîm iawn yn awtomataidd gan ein galluogi i’w datrys yn y modd cyflymaf posibl.

Dyma rai nodweddion allweddol: 

 • ​Gwirio dyddiadau eich casgliadau ailgylchu a gwastraff a gosod negeseuon atgoffa.
 • Gwirio eich cyfrif Treth Gyngor. 
 • Cofrestru ar gyfer biliau electronig y Dreth Gyngor a hysbysiadau.
 • Rhoi gwybod am broblem glanhau strydoedd megis taflu sbwriel neu faw cŵn.​
 • Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon yn y fan a’r lle.
 • Rhoi gwybod am broblem ar y ffordd neu ar balmant.​ 


Byddwn ni’n ychwanegu gwasanaethau newydd a dulliau defnyddio newydd yn rheolaidd yn y dyfodol.

Mae eich data’n ddiogel gyda ni  


Rydym ni’n ymrwymo i gadw’ch gwybodaeth a’ch manylion yn ddiogel ac yn unol â’r gyfraith.  Gweler rhagor o wybodaeth yn ein Hysbysiad Preifatrwydd​.


Yn y fersiwn hon fe gyflwynon ni adrodd problem â goleuadau stryd:

 • Nodwch y golau stryd ar y map a rhowch wybod i ni am y gwall.​
​​
​ ​

Yn y fersiwn newydd hon rydym wedi bod yn gwneud newidiadau i broses archebu casgliad eitem swmpus:

 • Ychwanegir ffi archebu o £5.00 i bob casgliad. Nid oes modd ad-dalu’r ffi hon.
 • Newidiadau i amserlen canslo ac ad-dalu.
 • Diweddariad i’r Telerau ac Amodau


Gwelliannau cyffredinol i ryngwyneb defnyddwyr ac atgyweirio namau.

Yn y fersiwn newydd hon rydym wedi bod yn gwneud gwelliannau i broses archebu Canolfannau ailgylchu:

 • Mwy o hyblygrwydd i drefnu slotiau gydol y flwyddyn galendr.
 • Trefnu slotiau ar gyfer y flwyddyn nesaf o fis Rhagfyr.​
​ ​

Yn y fersiwn newydd hon rydym wedi bod yn gwneud gwelliannau i ddefnyddioldeb yr ap:

 • Mae casgliadau ailgylchu a gwastraff wedi'u haildrefnu yn ymddangos o dan ddyddiad newydd. Nid ydym bellach yn defnyddio baner 'Aildrefnwyd'.
 • Mae casgliadau ailgylchu a gwastraff sydd wedi'u canslo yn cael eu dangos yn glir ac ni fyddwch yn gallu adrodd eu bod wedi’u colli.
 • Mae ein ap yn derbyn delweddau yn y fformat Ffeil Delwedd Effeithlonrwydd Uchel.​​
​ ​

 • Yn y fersiwn newydd hon rydym wedi bod yn gwneud gwelliannau i ddefnyddioldeb yr ap.
 • Rydym wedi cynnwys ychydig o wybodaeth am sut mae eich data'n cael ei reoli ac wedi cadarnhau nad oes cyfrif defnyddiwr yn gysylltiedig â'r ap.
 • Trwsio bygiau cyffredinol.​
​ ​

Yn y fersiwn hon fe gyflwynon ni:

Yn y fersiwn hon fe gyflwynon ni:

Yn y fersiwn hon fe gyflwynon ni wasanaeth chwilio am drwydded parcio. Mewnbynnwch eich cod post i weld os gallwch wneud cais am drwydded ddigidol neu os oes dal angen i chi ddefnyddio trwyddedau papur yn eich eiddo.

Gallwch ganfod mwy am drwyddedau parcio i breswylwyr​ a sut i wneud cais amdanyn nhw. ​

Yn y fersiwn hon rydym wedi gwneud diweddariad i'r broses archebu lle yn y ganolfan ailgylchu – dewch â phrawf o’ch slot amser a phrawf o’ch cyfeiriad pan fyddwch yn ymweld.

Helpwch ni i flaenoriaethu mathau o sbwriela cyffuriau.

Newidiadau hygyrchedd ychwanegol a chlirio problemau yn gyffredinol. Gallwch ddarllen am y newidiadau hyn yn ein datganiad hygyrchedd www.caerdydd.gov.uk/hygyrcheddeinap​. ​

Yn y fersiwn hon rydym wedi gwneud rhagor o newidiadau i’n app i’w wneud yn hygyrch i gwsmeriaid. Rydym yn parhau i weithio tuag at Ganllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 safon AA. Gallwch ddarllen am y newidiadau hyn yn ein datganiad hygyrchedd www.caerdydd.gov.uk/hygyrcheddeinap​.

Rydym hefyd wedi diweddaru ein mapiau i'w gwneud yn haws i gynifer o gwsmeriaid â phosibl eu defnyddio.​​

Yn y fersiwn hon rydym wedi gwneud newidiadau i’n app i’w wneud yn hygyrch i fwy o gwsmeriaid. Rydym yn parhau i weithio tuag at Ganllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 safon AA. Gallwch ddarllen am y newidiadau hyn yn ein datganiad hygyrchedd www.caerdydd.gov.uk/hygyrcheddeinap​.

Rydym hefyd wedi diweddaru ein mapiau i'w gwneud yn haws i gynifer o gwsmeriaid â phosibl eu defnyddio.​

Yn y fersiwn hon gallwch weld statws eich casgliadau ailgylchu a gwastraff diweddaraf a rhoi gwybod am gasgliad a gollwyd o gartref yng Nghaerdydd.

Gweler a yw eich stryd wedi derbyn casgliad, yn fod i gael casgliad neu a yw wedi'i aildrefnu.

Bydd yr app hefyd yn dweud wrthych os na wnaeth y criw gasglu eich ailgylchu na'ch gwastraff a'r rheswm am hyn.


Gallwch hefyd adrodd casgliad a fethwyd​ ar y wefan hon.

Yn y fersiwn ddiweddaraf, byddwch yn gallu trefnu ymweld â chanolfan ailgylchu o eiddo preswyl yng Nghaerdydd.

Os bydd angen i chi newid eich apwyntiad gallwch olygu eich rhif cofrestru a dyddiad ac amser eich ymweliad. Gallwch wneud hyn drwy'r app neu ar ein gwefan. Cofiwch, pan fyddwch yn ymweld â chanolfan ailgylchu, rhaid i'ch cerbyd fod fel y disgrifiwyd e pan drefnoch chi’r slot amser a rhaid i chi gynnwys eich rhif cofrestru.Dysgwch fwy am ein ganolfannau ailgylchu a fynediad cerbydau i'r ganolfannau.
Yn y fersiwn ddiweddaraf byddwch yn gallu trefnu casgliad eitemau swmpus o eiddo preswyl yng Nghaerdydd.

Os oes angen i chi dalu am eich casgliad gallwch wneud taliad diogel.

Dysgwch fwy am gasgliadau eitemau swmpus gan gynnwys pa ddeunyddiau rydym yn eu derbyn a darllen ein telerau ac amodau casglu eitemau swmpus. ​
Yn y fersiwn ddiweddaraf gallwch ganfod lle i godi bagiau yn lleol neu i gael bagiau a chadis wedi eu cludo i’ch eiddo.

Bydd bagiau a chadis sydd ar gael i’w harchebu yn ddibynnol ar y gwasanaethau casglu yn eich eiddo.

Dysgu mwy am Casgliadau gwastraff ac ailgylchu. ​​​​
Dyluniad newydd sbon, gan gynnwys:

 • dewis thema golau neu dywyll, 
 • llywio gwell ar sail tasgau mwyaf poblogaidd defnyddiwr, 
 • gwasanaethau haws eu cyrchu, a 
 • defnyddioldeb gwell. 

Chwiliwch ein A-Y Ailgylchu am gyngor ar sut i waredu eitemau cartref.

Rydym hefyd wedi gwneud rhywfaint o drwsio a diweddariadau er mwyn gwella’r perfformiad.

Glanhau Strydoedd


Dewiswch leoliad ar y map drwy ddefnyddio’r pin neu rhowch god post


Rhoi gwybod am broblem gyda:


 • ​Sbwriel yn casglu
 • Dail ar y palmant
 • Dail ar y ffyrdd 
 • Mae angen gwacáu bin sbwriel 
 • Bin sbwriel wedi’i ddifrodi
 • Baw ci
 • Cyffuriau neu nodwyddau
 • Gwydr
 • Gwastraff pobl
 • Anifail marw


Ychwanegwch hyd at 3 llun

Dewis i ddarparu manylion os ydych chi’n hapus i ni gysylltu â chi am y digwyddiad.Ffyrdd a phalmentydd


Rhoi gwybod am broblem:


 • Twll yn y ffordd neu balmant
 • Arwyneb wedi suddo
 • Marciau ffordd wedi pylu
 • Twmpath cyflymder
 • Ynys draffig
 • Draenio
 • Gwreiddiau coeden
 • Cwrbyn
 • Palmant
 • Caead twll archwilio neu wasanaethau
 • Celfi stryd
 • Chwyn
Ailgylchu a gwastraff

 
 • Gwirio’ch dyddiadau casglu 
 • Gosod nifer o negeseuon atgoffa ar gyfer eich casgliadau ailgylchu a gwastraff. 
 • Gosod negeseuon atgoffa am fwy nag un eiddo
 • Cychwyn/diffodd negeseuon atgoffa 

Tipio anghyfreithlon

 
 • Gellir defnyddio GPS i leoli’ch dyfais er hwylustod o ran adrodd
 • Dewis lleoliad ar y map gyda phin neu nodi cod post 
 • Dweud wrthym ba fath o wastraff sydd wedi’i dipio 
 • Ychwanegu hyd at 3 delwedd i ategu’ch adroddiad 
 • Rhoi manylion am b’un a weloch chi’r digwyddiad a ph’un a ydych chi’n fodlon bod yn dyst 

Treth Gyngor

 
 • Trefnwch debyd uniongyrchol 
 • Newid debyd uniongyrchol 
 • Cofrestru am filiau electronig a negeseuon atgoffa 
 • Gweld eich balans 
 • Gweld y swm sy’n ddyledus yn eich taliad nesaf 
 • Gweld y taliad diweddaraf a wnaethoch 
 • Gweld taliadau blaenorol 
 • Gwneud taliad 
 • Cael eich hysbysu am unrhyw orchmynion atebolrwydd neu wŷs llys 
 • Adrodd am daliad heb ei wneud 

Gosodiadau personol

 
 • Os byddwch chi’n nodi’ch manylion personol, cân nhw eu cadw ar eich dyfais a bydd modd defnyddio holl wasanaethau’r ap.


Gosodiadau App

 
 • ​Dewis defnyddio’r App yn Gymraeg neu Saesneg 
 • ​​Dewis a ydych yn hapus i rannu data anhysbys ynglŷn â sut rydych yn defnyddio’r app – ni fydd hyn yn cynnwys eich manylion personol.
Yn y fersiwn ddiweddaraf hon rydym wedi canolbwyntio ar godio a thrwsio bygiau i wella eich profiad o ddefnyddio’r ap.

Ffyrdd a phalmentydd

Rhoi gwybod am broblem:

 • Twll yn y ffordd neu balmant
 • Arwyneb wedi suddo
 • Marciau ffordd wedi pylu
 • Twmpath cyflymder
 • Ynys draffig
 • Draenio
 • Gwreiddiau coeden
 • Cwrbyn
 • Palmant
 • Caead twll archwilio neu wasanaethau
 • Celfi stryd
 • Chwyn
Ailgylchu a gwastraff

 
 • Gwirio’ch dyddiadau casglu 
 • Gosod nifer o negeseuon atgoffa ar gyfer eich casgliadau ailgylchu a gwastraff. 
 • Gosod negeseuon atgoffa am fwy nag un eiddo
 • Cychwyn/diffodd negeseuon atgoffa 

Tipio anghyfreithlon

 
 • Gellir defnyddio GPS i leoli’ch dyfais er hwylustod o ran adrodd
 • Dewis lleoliad ar y map gyda phin neu nodi cod post 
 • Dweud wrthym ba fath o wastraff sydd wedi’i dipio 
 • Ychwanegu hyd at 3 delwedd i ategu’ch adroddiad 
 • Rhoi manylion am b’un a weloch chi’r digwyddiad a ph’un a ydych chi’n fodlon bod yn dyst 

Treth Gyngor

 
 • Trefnwch debyd uniongyrchol 
 • Newid debyd uniongyrchol 
 • Cofrestru am filiau electronig a negeseuon atgoffa 
 • Gweld eich balans 
 • Gweld y swm sy’n ddyledus yn eich taliad nesaf 
 • Gweld y taliad diweddaraf a wnaethoch 
 • Gweld taliadau blaenorol 
 • Gwneud taliad 
 • Cael eich hysbysu am unrhyw orchmynion atebolrwydd neu wŷs llys 
 • Adrodd am daliad heb ei wneud 

Gosodiadau personol

 
 • Os byddwch chi’n nodi’ch manylion personol, cân nhw eu cadw ar eich dyfais a bydd modd defnyddio holl wasanaethau’r ap.


Gosodiadau App

 
 • ​Dewis defnyddio’r App yn Gymraeg neu Saesneg 
 • ​​Dewis a ydych yn hapus i rannu data anhysbys ynglŷn â sut rydych yn defnyddio’r app – ni fydd hyn yn cynnwys eich manylion personol.

Ailgylchu a gwastraff • Gwirio’ch dyddiadau casglu 
 • Gosod nifer o negeseuon atgoffa ar gyfer eich casgliadau ailgylchu a gwastraff. 
 • Gosod negeseuon atgoffa am fwy nag un eiddo
 • Cychwyn/diffodd negeseuon atgoffa 

Tipio anghyfreithlon • Gellir defnyddio GPS i leoli’ch dyfais er hwylustod o ran adrodd
 • Dewis lleoliad ar y map gyda phin neu nodi cod post 
 • Dweud wrthym ba fath o wastraff sydd wedi’i dipio 
 • Ychwanegu hyd at 3 delwedd i ategu’ch adroddiad 
 • Rhoi manylion am b’un a weloch chi’r digwyddiad a ph’un a ydych chi’n fodlon bod yn dyst 

Treth Gyngor • Trefnwch debyd uniongyrchol 
 • Newid debyd uniongyrchol 
 • Cofrestru am filiau electronig a negeseuon atgoffa 
 • Gweld eich balans 
 • Gweld y swm sy’n ddyledus yn eich taliad nesaf 
 • Gweld y taliad diweddaraf a wnaethoch 
 • Gweld taliadau blaenorol 
 • Gwneud taliad 
 • Cael eich hysbysu am unrhyw orchmynion atebolrwydd neu wŷs llys 
 • Adrodd am daliad heb ei wneud 

Gosodiadau personol • Os byddwch chi’n nodi’ch manylion personol, cân nhw eu cadw ar eich dyfais a bydd modd defnyddio holl wasanaethau’r ap.


Gosodiadau App • ​Dewis defnyddio’r App yn Gymraeg neu Saesneg 
 • ​​Dewis a ydych yn hapus i rannu data anhysbys ynglŷn â sut rydych yn defnyddio’r app – ni fydd hyn yn cynnwys eich manylion personol.

Ailgylchu a gwastraff • Gweld eich dyddiadau casglu 
 • Trefnu i gael negeseuon atgoffa ar gyfer eich casgliadau ailgylchu a gwastraff – amseroedd a diwrnodau penodol (ar y diwrnod, un diwrnod cyn casglu, dau ddiwrnod cyn casglu, tri diwrnod cyn casglu, ac ati a gosod amser penodol) 
 • Trefnu negeseuon atgoffa ar gyfer mwy nag un eiddo – mae hyn yn ddefnyddiol i ofalwyr, aelodau teulu, cymdogion ac ati


Tipio anghyfreithlon


 • Gellir defnyddio System Leoli Fyd-eang (GPS) i wneud adrodd am dipio anghyfreithlon yn haws 
 • Dewis lleoliad ar y map drwy osod pin neu roi cod post 
 • Manylu ar ba fath o wastraff sydd wedi’i adael – oergell, eitemau swmpus trydanol neu nad ydynt yn drydanol, gwastraff mewn bag neu dipio anghyfreithlon ar raddfa helaeth. 
 • Ychwanegu hyd at 3 llun i gefnogi eich sylwadau 
 • Rhowch fanylion os gwnaethoch weld y digwyddiad ac yn hapus i fod yn dyst. 


Treth Gyngor • Gweld eich balans 
 • Gweld y swm sy’n daladwy yn eich taliad nesaf 
 • Gweld y taliad diwethaf a wnaethoch (sydd dros 48 awr yn ôl).
 • Gweld manylion talu y flwyddyn flaenorol a’r flwyddyn bresennol hyd yn hyn – y swm, y dull a ddefnyddiwyd, a’r dyddiad talu. 
 • Gwneud taliad. 
 • Cael gwybod am unrhyw wŷs i fynd i’r llys sydd ar eich cyfrif.
 • Rhoi gwybod am daliad a fethwyd. 


Gosodiadau personol • Rhoi eich manylion – enw, cyfeiriad, cod post, manylion cyswllt – cyfeiriad e-bost, rhif ffôn – rhif y dreth gyngor. 
 • Os ydych yn rhoi eich manylion personol, byddant yn cael eu cadw ar eich dyfais ac yn eich galluogi i ddefnyddio’r holl wasanaethau yn yr app yn gynt. 

​Gosodiadau App • ​Dewis defnyddio’r App yn Gymraeg neu Saesneg. 
 • Dewis a ydych yn hapus i rannu data anhysbys ynglŷn â sut rydych yn defnyddio’r app – ni fydd hyn yn cynnwys eich manylion personol.  


Lawrlwytho'r ap

I lawrlwytho'r ap, ewch i'r Google Play Store neu siop App Apple a chwiliwch 'Cardiff Gov'.

Os ydych chi wedi lawrlwytho ap ​​Caerdydd Gov ac a hoffech roi rhywfaint o adborth, llenwch y ffurflen adborth am ap Caerdydd Gov ​ar ein wefan neu drwy'r ap​ ei hun.
 
 
​​​​​​​Download from Apple app store  Download from Google play store
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd