Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trafnidiaeth ysgol

Ystyrir mai Teithio Llesol yw’r ffordd fwyaf diogel ac iach o gyrraedd yr ysgol ac anogir disgyblion i gerdded, mynd ar sgwter neu feic lle y bo’n bosibl. Cedwir newidiadau i drefn ffyrdd o gwmpas rhai ysgolion er mwyn cefnogi mynediad diogel.

Bydd disgyblion sy'n gymwys i gael cludiant yn parhau i’w gael os ydynt yn mynychu'r ysgol. Bydd angen i'ch ysgol gysylltu â'r Tîm Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol gyda manylion disgyblion a fydd yn mynychu er mwyn gallu gwneud y trefniadau angenrheidiol.

Mae’n rhaid i bob disgybl ddangos ei docyn bws i'r gyrrwr bws er mwyn defnyddio bws ysgol. Os bydd angen tocyn bws newydd ar unrhyw ddisgybl, anfonwch e-bost at y tîm cludiant i'r ysgol ar trafnidiaethysgol@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd a gofyn am docyn bws newydd. Dyfynnwch enw llawn eich plentyn, ei ddyddiad geni, yr ysgol y mae'n ei mynychu, eich cyfeiriad cartref a rhif y llwybr bws os ydych yn ei wybod.

Bydd trafnidiaeth ysgol ar gael gyda mesurau diogelwch ychwanegol ar waith. Bydd y rhain yn cynnwys: 
  • Caiff pob cerbyd ei ystyried yn swigen ar wahân,
  • Bydd disgwyl i bob disgybl eistedd yn yr un sedd ar y ffordd i'r ysgol ac yn ôl,
  • Mae’n rhaid i ddisgyblion beidio â theithio os oes ganddyn nhw neu unrhyw un yn eu cartrefi symptomau COVID-19
  • Bydd diheintydd dwylo ar gael ar bob cerbyd, mae’n rhaid i ddisgyblion ei ddefnyddio wrth fynd ar y cerbyd a’i adael. 
  • Mae gweithredwyr trafnidiaeth wedi rhoi mwy o drefniadau glanhau ar waith a bydd cerbydau'n cael eu glanhau'n drylwyr bob wythnos. Caiff pob arwyneb y cyffyrddir ag ef yn rheolaidd ei lanhau ar ôl pob taith. 

Gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth ysgol

Bydd disgwyl i ddisgyblion ysgolion uwchradd prif ffrwd wisgo gorchuddion wyneb wrth deithio ar fysus ysgol, bysus mini a thacsis. Nid yw'r disgwyliad hwn yn berthnasol i ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Ychwanegol. Nid yw'r canllawiau hyn yn berthnasol i ddisgyblion ysgolion cynradd, ond bydd hyn yn cael ei adolygu'n barhaus yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.

Mae'n ofynnol i ddisgyblion ysgolion uwchradd prif ffrwd wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Ewch i Drafnidiaeth Cymru​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd am fwy o wybodaeth ac arweiniad yn ymwneud â theithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.

​​​