Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Profi COVID-19 mewn ysgolion

Os yw eich plentyn yn arddangos Symptomau COVID-19 dylech archebu prawf PCR: 
 
Os na allwch drefnu prawf, neu os oes cyfnodau aros hir am ddyddiad prawf, gall eich ysgol drefnu profion ar eich rhan. 

Dilynwch y canllawiau hunanynysu​ wrth aros am ganlyniadau profion.

Profion llif Unffordd (LFT) mewn ysgolion 

Bydd Profion Llif Unffordd rheolaidd, ddwywaith yr wythnos, yn cael eu cynnig i: 
  • Ddisgyblion ym mlwyddyn 7 ac uwch mewn ysgolion uwchradd ac addysg bellach
  • Staff ym mhob lleoliad gofal plant cofrestredig gan gynnwys lleoliadau Dechrau'n Deg, ysgolion a lleoliadau addysg bellach 
 
Nod cyflwyno'r profi cyflym hwn yw sicrhau bod ysgolion yn adnabod achosion asymptomatig posibl o COVID-19 cyn gynted â phosibl, lleihau'r cyfle i drosglwyddo ymlaen a chadw ysgolion mor ddiogel â phosibl.Mae arddangosiad fideo byr yn ogystal â chanllawiau cam wrth gam sydd ar gael mewn cyfres o ieithoedd gwahanol i'w gweld ar wefan GOV.UK.
Gweler help hunan-brawf Covid-19.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Ni ddylid camddefnyddio, rhannu na throsglwyddo profion LFT i eraill.

Dim ond i ganfod achosion asymptomatig y defnyddir profion LFT a sicrhau ei bod yn ddiogel i bobl fynd i'r ysgol a gweithio.  Ni ddylid eu defnyddio i brofi am COVID-19 mewn unrhyw un sydd â symptomau.

Mae'n hanfodol bod symptomau newydd yn cael eu profi gan ddefnyddio'r dull PCR mewn canolfan brofi. Mae'r dull hwn yn ffordd llawer mwy effeithiol o brofi. Pan fydd rhywun yn cael Prawf Llif Unffordd cadarnhaol bydd yn rhaid iddo fynd i ganolfan brofi o hyd i gael prawf PCR i gadarnhau'r canlyniad positif.

Ni ddylai staff a disgyblion fynychu ysgol neu leoliad os ydynt wedi profi'n bositif gan ddefnyddio prawf LFT.  Dilynwch ganllawiau hunanynysu ac ewch i hunanynysu ar unwaith.

Dylai unrhyw un sydd wedi profi'n bositif: 
 
Bydd y tîm olrhain cysylltiadau lleol yn cysylltu â chi i nodi cysylltiadau y bydd angen iddynt hunanynysu.

Os dilynir canlyniad LFT positif gan brawf PCR negyddol a gymerwyd o fewn 24 awr, gallwch ddychwelyd i'r ysgol yn ôl yr arfer.

Os cymerir y prawf PCR ar ôl 24 awr o LFT positif, bydd angen i chi barhau i hunanynysu am 10 diwrnod hyd yn oed os yw’r canlyniad yn negyddol. 
Nid yw canlyniad prawf negyddol yn dileu'r risg o drosglwyddo.

Cysylltiadau agos ag achosion COVID-19 positif

Yng Nghaerdydd a'r Fro nid ydym ar hyn o bryd yn cynghori cysylltiadau agos o fewn ysgolion i gael prawf fel mater o drefn.  Mae'r penderfyniad ynghylch a ddylid gofyn i bob plentyn mewn swigen gael prawf yn cael ei wneud gan y tîm Profi, Olrhain, Diogelu (POD) yn dibynnu ar nifer o ffactorau. 

Os oes prawf llif unffordd positif wedi'i nodi yn swigen eich plentyn, bydd yn rhaid i'r swigen ynysu fel mesur rhagofalus, nes y gellir cael canlyniad prawf antigen cadarnhau (PCR).

Pan fydd canlyniad y prawf antigen yn hysbys, byddwn yn cysylltu â rhieni i ddweud a all eu plentyn ddychwelyd i'r ysgol neu a fydd yn ofynnol iddynt hunanynysu am 10 diwrnod fel cyswllt i achos a gadarnhawyd.

Nid yw cymryd prawf yn ddewis amgen i hunanynysu. Os yw eich plentyn wedi'i adnabod fel cyswllt agos ag achos a gadarnhawyd, rhaid iddo barhau i gwblhau'r cyfnod hunanynysu o 10 diwrnod hyd yn oed os yw'n cael canlyniad prawf negyddol.