Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Iechyd a diogelwch

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau gweithredol i ysgolion.  Mae’r rhain yn nodi sut y gall ysgolion a darparwyr eraill wneud eu safleoedd yn ddiogel i staff a dysgwyr.
Dylid cadw disgyblion mewn swigod mor fach ag sy'n bosibl.   Mae hyn yn galluogi olrhain cysylltiadau'n briodol a lleihau grwpiau cyswllt os bydd achos positif. 

Lle y bo'n bosibl, ni ddylai disgyblion gymysgu ar draws swigod a dylent fynychu un lleoliad yn unig. 

Bydd parhau i ddefnyddio amseroedd dechrau, egwyl, cinio a gorffen am yn ail yn galluogi ysgolion i leihau unrhyw gymysgu rhwng swigod.

Cydnabyddir y bydd dysgwyr mewn ysgolion uwchradd, yn enwedig dysgwyr hŷn, yn  symud rhwng grwpiau cyswllt.  Dylid rhoi trefniadau ar waith i alluogi dysgwyr i gadw pellter cymdeithasol oddi wrth ei gilydd lle bynnag y bo modd.
I blant, bydd y ffocws ar gadw dysgwyr mewn grwpiau neu swigod cyson lle bynnag y bo'n bosibl. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws ac yn gyflymach i nodi’r rhai y mae angen iddynt hunanynysu o bosibl ac i gadw’r nifer honno mor isel â phosibl os bydd achos positif.

Bydd defnyddio amseroedd dechrau, egwyl, cinio a gorffen am yn ail yn galluogi ysgolion i leihau unrhyw gymysgu rhwng swigod. Mae’n bosibl y cedwir marciau llawr mewn mannau cymunedol o amgylch yr ysgol i ddangos i ddisgyblion pa mor bell mae angen iddynt sefyll oddi wrth ei gilydd. Bydd ysgolion yn parhau i ddefnyddio ardaloedd awyr agored lle y bo'n bosibl, annog awyru a gall rhai roi system unffordd ar waith.

Bydd sgriniau Persbecs yn cael eu lleoli yn y mannau cyswllt wyneb yn wyneb er mwyn amddiffyn plant a staff.

Ymbellhau cymdeithasol ar gyfer cyfnodau gollwng a chasglu

Bydd eich ysgol yn rhoi cyngor ar y trefniadau ar gyfer gollwng a chasglu plant o'r ysgol.

Mae’n bosibl y bydd amseroedd cyrraedd a gadael yr ysgol yn gweithredu o hyd, lle y bo modd.

Bydd cyfres o gynlluniau traffig ar waith mewn rhai ysgolion er mwyn sicrhau diogelwch plant a theuluoedd wrth ollwng neu gasglu. Mae hyn yn cynnwys cau ffyrdd, systemau unffordd a lledu palmentydd.

Caiff ysgolion eu glanhau’n drylwyr a bydd trefniadau glanhau manylach yn digwydd yn ystod y dydd. Mae hyn yn cynnwys arwynebau cyswllt llaw, gan gynnwys rheiliau llaw, dolenni drysau, padiau gwthio, tapiau, dolenni fflysio toiledau ac ati.

Mae asesiadau risg unigol wedi nodi ardaloedd a ddefnyddir yn aml drwy gydol y dydd y dylid eu glanhau'n amlach ac mae pob ysgol wedi cael cyngor penodol ar lanhau a diheintio.

Pan fydd ystafelloedd yn cael eu defnyddio gan fwy nag un grŵp, bydd byrddau a chadeiriau yn cael eu glanhau rhwng sesiynau.

Bydd ysgolion yn adolygu'r adnoddau maent yn eu darparu i staff a dysgwyr er mwyn lleihau'r angen am lanhau ac i leihau'r risg o groeshalogi.

Bydd ysgolion yn gyfrifol am sicrhau bod yr eitemau a ddefnyddir yn cael eu glanhau yn ôl yr angen yn unol â'r canllawiau iechyd a diogelwch.

Lle y bo'n bosibl, darperir eu hadnoddau eu hunain i'r dysgwyr, e.e. ysbrifbinau, pensiliau ac ati er mwyn lleihau'r risg o groeshalogi.

Lle rhennir adnoddau, byddant yn cael eu glanhau bob tro ar ôl eu defnyddio lle bo hynny'n ymarferol.
Bydd golchi dwylo'n rheolaidd yn dod yn rhan o drefn yr ysgol ac yn gam cyntaf i bob disgybl ar ddechrau pob diwrnod, a thrwy gydol y diwrnod ar ôl hynny.

Ystyrir mai golchi dwylo yw'r modd mwyaf effeithiol o amddiffyn sylfaenol, ond lle nad yw hyn yn ymarferol, darperir diheintydd dwylo.
Mae gorsafoedd diheintio dwylo wedi cael eu gosod mewn mannau allweddol yn yr ysgol, gan gynnwys mynedfeydd i'r ysgol ac yn agos at gyfleusterau toiledau.

Bydd disgyblion yn cael eu hannog i 'Ei Ddal, Ei Daflu, Ei Ddifa' ac i ddiheintio dwylo wedyn.

Bydd ysgolion yn sicrhau bod cymorth ar gael i ddysgwyr sy'n ei chael yn anodd glanhau eu dwylo ar eu pennau eu hunain.
Diweddarodd Llywodraeth Cymru ei chanllawiau gweithredol ar ddefnyddio gorchuddion wyneb mewn ysgolion uwchradd a cholegau. 

Mae'r canllawiau nawr yn nodi y dylid gwisgo gorchuddion wyneb: 
 • ym mhob ardal y tu allan i'r ystafell ddosbarth gan staff a dysgwyr mewn ysgolion uwchradd a cholegau a lle na ellir cadw pellter cymdeithasol  
 • ar drafnidiaeth benodedig i'r ysgol a'r coleg i ddysgwyr ym mlwyddyn 7 ac i fyny
 • gan ymwelwyr â phob ysgol a choleg, gan gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n gollwng ac yn casglu plant
 
​​Ni argymhellir ar hyn o bryd fod plant oedran cynradd yn gwisgo gorchuddion wyneb. Bydd hyn yn cael ei adolygu'n barhaus yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth, gan ystyried unrhyw gynnydd yn y gyfradd heintio neu nifer yr achosion yn y ddinas.


Isod ceir rhai canllawiau i'w hystyried wrth wisgo gorchuddion wyneb.

Gweler fideo cyfarwyddiadol ar ddefnyddio, storio a chynnal gorchuddion wyneb.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Dylech wneud hyn

 • Golchwch eich dwylo cyn cyffwrdd â'r gorchudd wyneb 
 • Archwiliwch y gorchudd wyneb am ddifrod neu fudreddi 
 • Addaswch y gorchudd i'r wyneb heb adael bylchau ar yr ochrau 
 • Gorchuddiwch eich ceg, eich trwyn a’ch gên  
 • Peidiwch â chyffwrdd â'r gorchudd wyneb 
 • Golchwch eich dwylo cyn tynnu'r gorchudd wyneb 
 • Tynnwch y gorchudd wyneb gan ddefnyddio’r strapiau y tu ôl i'r clustiau neu'r pen
 • Tynnwch y gorchudd wyneb oddi ar eich wyneb 
 • Storiwch y gorchudd wyneb mewn bag plastig glân, wedi'i ail-selio, os nad yw'n fudr neu'n wlyb a’ch bod yn bwriadu ei ail-ddefnyddio
 • Tynnwch y gorchudd wyneb o'r bag gan afael yn y strapiau.
 • Golchwch y gorchudd wyneb mewn sebon neu lanedydd, yn ddelfrydol gyda dŵr poeth, o leiaf unwaith y dydd 
 • Glanhewch eich dwylo ar ôl tynnu'r gorchudd wyneb

Ni ddylech wneud hyn

 • Peidiwch â defnyddio gorchudd wyneb sy'n edrych fel ei fod wedi'i ddifrodi
 • Peidiwch â gwisgo gorchudd wyneb llac (bydd clymu cwlwm ar ddiwedd y dolennau clust yn tynhau'r ffit)  
 • Peidiwch â gwisgo'r masg wyneb o dan y trwyn
 • Peidiwch â thynnu'r gorchudd wyneb os oes pobl o fewn 2 fetr 
 • Peidiwch â defnyddio gorchudd wyneb sy'n anodd anadlu drwyddo 
 • Peidiwch â gwisgo gorchudd wyneb brwnt na gwlyb 
 • Peidiwch â rhannu eich masg gydag eraill