Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwybodaeth am hunanynysu

​Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ganllawiau hunanynysu.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Hunanynysu yw pan nad ydych yn gadael eich cartref oherwydd bod COVID-19 arnoch neu gallai fod arnoch.  Ni ddylech:
 • fynd i'r gwaith
 • mynd i'r ysgol 
 • mynd i'r siopau (hyd yn oed i brynu bwyd neu hanfodion) 
 • mynd i dŷ unrhyw un arall 
 • mynd i fannau cyhoeddus neu addoldai 
 • defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu dacsis 
 • mynd allan i wneud ymarfer corff
 
Dylech hunanynysu ar unwaith os ydych:
 
​Daliwch ati i fod yn wyliadwrus pan ddaw'n fater o edrych allan am y symptomau.  Os oes amheuaeth, bwciwch brawf PCR ar-lein​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu drwy ffonio 119.

Dylech hunanynysu tan cewch ganlyniad eich prawf.

Cysylltiadau agos a hunanynysu

Os ydych wedi’ch nodi fel cyswllt agos â rhywun arall sydd wedi profi cael prawf COVID-19 positif, ac rydych chi
 • Yn oedolyn sydd wedi cael y ddau frechiad yn y DU
 • Dan 18 oed
 
Does dim rhaid i chi hunanynysu os nad oes gennych chi symptomau COVID-19.

Byddwch yn cael canllaw gan Swyddogion Olrhain Cysylltiadau Profi, Olrhain, Diogelu y GIG ar ddiogelu eich hun ac efallai y cewch eich cynghori i hunanynysu, yn dibynnu ar yr amgylchiadau.

 • Ceisiwch leihau cyswllt ag eraill ac osgoi lleoliadau gorlawn, yn enwedig lleoliadau dan do
 • Ystyriwch ddefnyddio profion llif unffordd yn ddyddiol neu’n fwy rheolaidd am yr cyfnod y byddech fel arall yn hunanynysu
 • Peidiwch ag ymweld â phobl sy'n agored i niwed fel y rhai mewn cartrefi gofal neu ysbytai. 
 • Rhowch wybod i'ch cyflogwr eich bod yn gyswllt ag achos COVID-19
 • Gweithiwch gartref os nad ydych eisoes yn gwneud hynny 
 • Rhowch sylw ychwanegol i olchi dwylo a gwisgo gorchudd wyneb.
 

Os ydych yn datblygu symptomau COVID-19 ar unrhyw adeg, ni waeth pa mor ysgafn ydyn nhw, faint yw eich oedran na beth yw eich statws brechu, dylech hunanynysu ar unwaith a threfnu prawf COVID-19 PCR.  

Cymorth ariannol yn ystod hunanynysu 

Mae'r Cynllun Cymorth Hunanynysu​ wedi'i gynllunio i helpu pobl sy'n gweithio sydd ar incwm isel na allant weithio o gartref ac felly byddant yn colli incwm wrth gael gwybod gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru bod rhaid iddynt hunanynysu. Mae’r cynllun hefyd ar gael i rieni a gofalwyr ar incwm isel gyda phlant sy'n hunanynysu.

​​