Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwybodaeth am hunanynysu

Hunanynysu yw pan nad ydych yn gadael eich cartref oherwydd bod gennych coronafeirws neu y gallai fod gennych coronafeirws (COVID-19).  Rhaid i chi beidio â mynd i'r ysgol, y feithrinfa, lleoliadau gofal plant eraill, y gwaith, neu leoedd fel meddygfeydd teulu, fferyllfeydd neu ysbytai. 

Dylech hunanynysu ar unwaith os ydych:
  • ag unrhyw un o'r tri symptom COVID-19 clasurol
  • wedi profi'n bositif am COVID-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf 
  • yn byw mewn cartref gyda rhywun sydd ag unrhyw un o’r tri o symptomau COVID-19 clasurol neu sydd wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf
  • wedi’i nodi fel cyswllt agos â rhywun arall sydd wedi profi’n bositif ar gyfer COVID-19 
 
Nid oes angen i chi hunanynysu os ydych chi’n profi un o'r rhestr estynedig o symptomau COVID-19 ac yn aros am ganlyniad prawf.  Fodd bynnag, dylai plant ac oedolion sydd â dolur rhydd neu’n chwydu aros i ffwrdd o'r gwaith neu'r ysgol nes iddyn nhw fod yn rhydd o symptomau am 48 awr hyd yn oed os yw eu prawf COVID-19 yn negyddol.

Os byddwch yn profi'n bositif ar gyfer COVID-19, mae eich cyfnod hunanynysu yn cynnwys y diwrnod y dechreuodd eich symptomau (neu'r diwrnod y cawsoch y prawf, os nad oes gennych symptomau) a'r 10 diwrnod llawn nesaf. Bydd angen i unrhyw un rydych chi'n byw gydag ef hefyd hunanynysu ar yr un pryd.

Os yw’r unigolyn sydd â symptomau yn cael canlyniad prawf negyddol, gall hunanynysu ddod i ben ar gyfer pawb, gall plant ddychwelyd i'r ysgol a gall rhieni ddychwelyd i’r gwaith os ydynt yn ddigon iach a chyn belled nad oes neb arall yn yr aelwyd wedi datblygu symptomau.

Nid yw derbyn canlyniad prawf negyddol pan rydych wedi bod mewn cysylltiad ag unigolyn â Covid-19 yn byrhau'r cyfnod ynysu, bydd angen i chi ynysu am 10 diwrnod o hyd os ydych wedi bod mewn cysylltiad ag unigolyn y cadarnhawyd bod Covid-19 ganddo.

Os yw eich plentyn wedi'i adnabod fel cyswllt agos ag achos a gadarnhawyd, rhaid iddo barhau i gwblhau'r cyfnod hunanynysu o 10 diwrnod hyd yn oed os yw'n cael canlyniad prawf negyddol. 

Nid yw'r brechlyn yn newid y gofynion sydd ar waith ar gyfer lleihau trosglwyddo, na'r cyfyngiadau sydd ar waith o ran hunanynysu ar hyn o bryd. ​

Cymorth ariannol yn ystod hunanynysu 

Mae'r Cynllun Cymorth Hunanynysu​ wedi'i gynllunio i helpu pobl sy'n gweithio sydd ar incwm isel na allant weithio o gartref ac felly byddant yn colli incwm wrth gael gwybod gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru bod rhaid iddynt hunanynysu. Mae’r cynllun hefyd ar gael i rieni a gofalwyr ar incwm isel gyda phlant sy'n hunanynysu.

​​