Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dysgwyr sy’n agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol

​Plant gweithwyr allweddol hanfodol 

Os yw'n ofynnol i ysgol gau o ganlyniad i COVID-19, gwneir darpariaeth i blant gweithwyr hanfodol fynychu ysgol neu leoliad addas o dri diwrnod ar ôl cau’r ysgol.
 
Bydd Caerdydd yn cymhwyso diffiniad gweithiwr allweddol Llywodraeth Cymru.  Bydd y ddarpariaeth ym mhob ysgol yn dibynnu ar lefelau staffio a chapasiti.

Caiff plant rhieni mewn gwasanaethau golau glas rheng flaen, y GIG, gweithwyr ysgol a gofal cymdeithasol eu blaenoriaethu i helpu'r frwydr yn erbyn COVID-19.

Dysgwyr sy'n agored i niwed

Gwneir darpariaeth i ddysgwyr sy'n agored i niwed fynychu ysgol neu leoliad addas o dridiau ar ôl cau o ganlyniad i COVID-19.


Mae'r diffiniad yn cynnwys, ymhlith eraill, dysgwyr sydd mewn un neu fwy o'r grwpiau canlynol:
  • dysgwyr sydd ag anghenion addysgol arbennig (AAA)
  • dysgwyr o grwpiau lleiafrifoedd ethnig y mae’r Gymraeg neu'r Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt (SIY/CIY)
  • plant sydd â phrofiad o ofal, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal
  • dysgwyr sy'n cael eu haddysgu heblaw yn yr ysgol (EOTAS)
  • plant ffoaduriaid a cheiswyr lloches
  • plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr
  • dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim (PYADd)
  • gofalwyr ifanc
  • plant sy’n wynebu risg o niwed, camdriniaeth neu esgeulustod.
 
Ni fydd pob dysgwr yn y grwpiau hyn yn wynebu rhwystrau rhag dysgu neu mewn perygl o dangyflawni. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi cyfres o egwyddorion ar gyfer penderfynu pa ddysgwyr y dylid cynnig darpariaeth wyneb yn wyneb iddynt fel dysgwyr sy'n agored i niwed.

Os bydd gofyn, bydd ysgolion yn gwneud penderfyniadau ynghylch pa ddisgyblion a ddylai fynychu'r ysgol, yn dibynnu ar amgylchiadau lleol a'u gallu i ddarparu dysgu wyneb yn wyneb yn ogystal â chynnig dysgu o bell.

Bydd eich ysgol yn eich hysbysu’n uniongyrchol am drefniadau. 

Cymorth mewn ysgolion 

Os bydd gan eich plentyn anghenion meddygol neu ofal personol bydd yr ysgol yn diweddaru’r asesiad risg ar gyfer eich plentyn ac yn trafod hyn gyda chi.

Os oes angen i staff gael cyswllt uniongyrchol â'ch plentyn, bydd hyn yn cael ei drafod gyda chi yn gyntaf. Dilynir cyngor iechyd a diogelwch, gan gynnwys hylendid ychwanegol a defnyddio Cyfarpar Diogelu Personol. 

Disgyblion sydd â datganiad ADY

Dylai ysgolion roi ystyriaeth arbennig i ddysgwyr a allai ei chael hi'n anodd cael mynediad at ddysgu ar-lein, er enghraifft y rhai sydd â nam ar y synhwyrau.

Dylai ysgolion hefyd ystyried anghenion penodol dysgwyr sy'n mynychu Dosbarthiadau Llesiant neu Ganolfannau Adnoddau Arbenigol. Bydd ysgolion yn gwneud cynnig dysgu cyson i bob disgybl, p'un a yw yn yr ysgol neu'n dysgu o gartref, gan gynnwys y rhai sydd ag ADY.


​​