Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dysgu gartref

​Darparwyd canllawiau gan Lywodraeth Cymru i helpu ysgolion i sicrhau parhad dysgu i bob disgybl yn ystod amgylchiadau sy'n newid a sefyllfaoedd gwahanol.

Bydd disgwyl i ysgolion gynnig dysgu o bell i bob disgybl ym mhob lleoliad a dylai fod Strategaeth Dysgu Cyfunol ganddynt sy'n: 
  • galluogi dysgwyr i gael mynediad at ddysgu drwy ddulliau digidol neu ddulliau hygyrch eraill mewn ffordd ymarferol a syml
  • cefnogi dealltwriaeth pob partner o sut y gall dysgu o bell gynnig amrywiaeth o brofiadau dysgu.
  • cefnogi rhieni a gofalwyr i ddeall eu rôl o ran helpu eu plant gyda dysgu o bell
 
Os yw ysgol neu leoliad yn darparu gwersi byw, dylid cyflwyno dysgu yn unol â Canllawiau ffrydio byw Llywodraeth Cymru.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Dylai hyn gynnwys:
  • esboniadau clir o unrhyw dasgau y mae'n ofynnol i'r disgyblion eu cwblhau.
  • darparu adborth o ansawdd uchel i alluogi disgyblion i nodi pa ddysgu sydd wedi digwydd
  • cyfleoedd ar gyfer rhyngweithio a rhyngweithio 'amser real' gyda chyfoedion a chyda staff
  • asesu cynnydd disgyblion
 
Er mwyn cefnogi ein hysgolion i ddarparu ystod o ddulliau dysgu o bell yn ddiogel ac yn effeithlon, rydym wedi darparu adnoddau a hyfforddiant sylweddol gan gynnwys: 
  • darparu hyfforddiant athrawon mewn partneriaeth â'r Brifysgol Agored
  • darparu gliniaduron i helpu gyda chyflwyno dysgu ar-lein
Os oes gofyn i’ch plentyn ddysgu gartref ac nad oes ganddo fynediad at ddyfais TGCh neu ryngrwyd briodol gartref, rhowch wybod i'ch ysgol. Byddant yn gallu trefnu i chi gael benthyg dyfais neu roi mynediad at y rhyngrwyd i chi.
Er y gobeithir y gall rhieni a gofalwyr helpu i hwyluso dysgu eu plentyn, cânt eu sicrhau nad oes disgwyl iddynt fod yn athro/athrawes iddo/iddi.

Dylai ysgol eich plentyn gyfathrebu'n glir sut y gallwch gefnogi, deall a chymryd rhan wrth i’ch plentyn ddysgu gartref. Os nad ydych yn siŵr sut y gallwch gefnogi eich plentyn, cysylltwch â'ch ysgol.

Mae Consortiwm De Caerdydd wedi darparu'r wybodaeth ganlynol i helpu disgyblion a rhieni i ddeall iaith sy'n gysylltiedig â dysgu cyfunol:

Dysgu cyfunol

Dull o ddysgu sy'n cyfuno profiadau dysgu wyneb yn wyneb, o bell, digidol ac ar-lein. Dylai'r dysgu wyneb yn wyneb sy'n digwydd ategu'r agweddau eraill drwy ddefnyddio cryfderau pob dull darparu.  Bydd y dull hwn yn caniatáu i blant barhau i gael mynediad at ddysgu dan arweiniad yr ysgol tra byddant gartref. Mae Consortiwm De Caerdydd wedi cyhoeddi map ffyrdd i gefnogi ysgolion i ddatblygu dull gweithredu ysgol gyfan o ddysgu cyfunol. Gweld y map ffyrdd i ddysgu cyfunol.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Dysgu o bell

Mae dysgu o bell yn caniatáu i brofiadau dysgu ddigwydd o unrhyw le, bron, a gallant gynnwys neu beidio â chynnwys dyfais ddigidol a chysylltiad â'r rhyngrwyd. Mae hyn yn cefnogi lles pob dysgwr, gan gynnwys dewis o gyfleoedd dysgu ar gyfer datblygiad cymdeithasol, corfforol, emosiynol a thasgau i hybu eu gwydnwch. Mae'n caniatáu i unigolion ddysgu pryd a ble mae’n fwyaf cyfleus iddyn nhw. Nid oes rhaid i ddysgu o bell teg adlewyrchu dysgu fel y mae fel arfer yn yr ysgol.

Dysgu digidol

Unrhyw arferion cyfarwyddiadol sy'n defnyddio technoleg yn effeithiol i gryfhau profiad dysgu dysgwr. Yn ogystal, gellir defnyddio dysgu digidol ar gyfer cyfleoedd dysgu proffesiynol i athrawon ac i ddarparu profiadau dysgu personol i ddysgwyr.

Dysgu ar-lein

Addysg sy'n digwydd dros y rhyngrwyd. Cyfeirir ato'n aml fel e-ddysgu ymhlith termau eraill. Fodd bynnag, dim ond un math o "ddysgu o bell" yw dysgu ar-lein.

Dysgu cydamserol

Addysgu lle mae'r athro/athrawes yn bresennol ar yr un pryd â'r dysgwr/dysgwyr. Gall hyn ddigwydd wyneb yn wyneb neu ar-lein. Gallwch weld canllawiau Llywodraeth Cymru ar ffrydio byw.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

Dysgu anghydamserol

Pan ddarperir deunyddiau addysgu a bod dysgwyr yn gweithio drwyddynt yn eu hamser eu hunain. Gallai hyn gynnwys amrywiaeth o gyfryngau, gan gynnwys clipiau sain a fideo.

Addysgu uniongyrchol

Rhoi esboniad a ystyriwyd yn ofalus, cwestiynu, enghreifftiau ymarferol, modelu, sgaffaldau, trafodaeth strwythuredig ac adborth.


​​