Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y cwricwlwm a'r diwrnod ysgol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer y dull o ddysgu​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd sy'n nodi disgwyliadau a blaenoriaethau ar gyfer dysgu mewn ysgolion a lleoliadau.​​​


Dylai ysgolion a lleoliadau sy'n dymuno cynnal ymweliadau addysgol dydd domestig barhau i ymgymryd â'r prosesau asesu risg arferol ac ystyried canllawiau eraill, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:
 • leihau cyswllt ag eraill
 • parhau i ymbellhau’n gymdeithasol
 • cynnal hylendid dwylo da
 
Darperir canllawiau cenedlaethol ar gyfer rheoli dysgu yn yr awyr agored​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd, ymweliadau oddi ar y safle a dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth gan y Panel Ymgynghorwyr Addysg Awyr Agored.​
Dylai ysgolion osgoi cynnal digwyddiadau mawr lle mae llawer o bobl yn dod ynghyd fel gwasanaethau ysgol neu sesiynau cydaddoli gyda mwy nag un grŵp.
Rydym wedi bod yn gweithio gyda chi i roi cymorth a sicrwydd y gall y gwasanaeth cerdd ddychwelyd yn ddiogel.

Mae canllawiau Iechyd a Diogelwch COVID-19 wedi'u rhoi i bob athro peripatetig mewn ysgolion, yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae mesurau’n cynnwys:  
 
 • Ni ddylai tiwtoriaid fynychu'r ysgol os ydyn nhw neu unrhyw un y maen nhw’n byw gydag ef yn dangos symptomau COVID-19 clasurol.  Dylid dilyn y gweithdrefnau hunanynysu presennol a dylid rhoi gwybod i reolwyr am hyn 
 • Dylai tiwtoriaid olchi neu ddiheintio eu dwylo wrth fynd i mewn ac allan o’r ysgol
 • Dylai tiwtoriaid gydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol bob amser, a gwisgo mwgwd ym mhob man cymunedol.
 • Bydd tiwtoriaid yn sicrhau bod ystafelloedd addysgu yn cael eu hawyru lle bo modd   
 • Dylai tiwtoriaid osgoi cyffwrdd ag offerynnau disgyblion, yn enwedig genau’r offeryn.  Dylai tiwtoriaid ddefnyddio menig untro a hylif diheintio dwylo os ydynt yn tiwnio offeryn neu os oes angen gosod corsen arno.  Dylid osgoi rhannu offerynnau oni bai eu bod yn addysgu piano neu delyn, y dylid eu glanhau rhwng disgyblion. Gofynnir i ddisgyblion ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn canu’r offeryn
 • Dylai disgyblion gael eu copïau eu hunain o'r gerddoriaeth a dod â'u hofferynnau eu hunain i'r wers.
 • Dylai tiwtoriaid lanhau eu hofferynnau a'u hoffer ar ddechrau ac ar ddiwedd pob gwers.
 • ​Dylid osgoi cyswllt corfforol â disgyblion a chyffwrdd cyn lleied â phosib â cherddoriaeth neu offerynnau sy'n perthyn i ddisgyblion.
 • Dim ond yn unigol neu mewn parau y dylid dysgu disgyblion, gan osgoi cymysgu grwpiau ysgol. 
 • Dylai tiwtoriaid fod yn ymwybodol o asesiad risg yr ysgol a manylion mesurau diogelwch a rheoli ysgolion unigol.
 • Os bydd plentyn yn dangos symptomau COVID-19 yn ystod y wers, dylid rhoi gwybod i'r ysgol ar unwaith, a dilynir gweithdrefnau'r ysgolion.
Caiff gwersi Addysg Gorfforol eu haddasu i leihau'r risg o ledaenu COVID-19.  Efallai y bydd eich ysgol yn gofyn i ddisgyblion wisgo eu dillad Addysg Gorfforol i'r ysgol ar y diwrnodau perthnasol a bydd eich ysgol yn cyfleu ei chynlluniau i chi'n uniongyrchol.