Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

COVID-19 mewn ysgolion

Mae Profi, Olrhain, Diogelu (POD) yn nodi’r dull o fynd i’r afael â COVID-19: profi pobl sydd â symptomau, olrhain y rhai sydd wedi dod i gysylltiad agos â phobl sydd wedi profi’n bositif, a rhoi cyngor ar hunanynysu.

Bydd ysgolion yn atgyfnerthu’r negeseuon hyn ac yn atgoffa’r rhai sy’n dangos symptomau i hunanynysu a threfnu prawf.Mae presenoldeb yn yr ysgol yn orfodol, a dylai pob dysgwr fod wedi dychwelyd oni bai bod ganddo reswm meddygol neu iechyd dros beidio neu os mai'r cyngor ar y pryd yw na ddylai fynd i’r ysgol.

Bydd presenoldeb rheolaidd yn hanfodol er mwyn helpu dysgwyr i ddal i ailgysylltu ag addysg, gwneud cynnydd a hyrwyddo eu lles a'u datblygiad ehangach.

Bydd ysgolion yn cefnogi dysgwyr a rhieni sy'n gyndyn neu'n bryderus ynghylch dychwelyd i'r ysgol.

Bydd ysgolion a lleoliadau yn cadw cofnod o bresenoldeb a dylai teuluoedd ddweud wrth eu hysgol os na fydd eu plentyn yn gallu bod yn bresennol. Bydd hyn yn helpu ysgolion, lleoliadau ac awdurdodau lleol i ddeall a chynllunio ar gyfer unrhyw rwystrau i atal dysgwyr rhag dychwelyd i'r ysgol a nodi unrhyw gymorth arall y gallai fod ei angen.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori na fyddai dirwyon yn ymwneud â phresenoldeb yn yr ysgol yn briodol ar hyn o bryd, oni bai bod awdurdodau lleol o'r farn bod angen mynd ar drywydd nifer fach o achosion sy’n ymwneud ag absenoldeb parhaus, nad ydynt yn gysylltiedig â COVID-19.

Hunan-warchod 

Mae Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant wedi cyhoeddi canllawiau sy'n nodi mai ychydig iawn o blant sy'n agored iawn i niwed yn glinigol ac o ganlyniad nid yw'n ofynnol bellach i lawer o'r plant a gynghorwyd yn flaenorol i hunan-warchod wneud hynny. Mae rhieni'n cael gwybod pan fo plant yn cael eu tynnu oddi ar y Rhestr Cleifion Hunan-warchod ond bydd llawer ddim yn derbyn hysbysiad ffurfiol.

Dylid rhoi trefniadau ar waith i gefnogi presenoldeb a dylid cynnwys gwybodaeth berthnasol mewn asesiadau risg.

Os bydd dysgwr yn dangos symptomau yn yr ysgol, bydd yn cael ei gadw ar wahân mewn ystafell ynysu a bydd rhieni'n cael eu galw ar unwaith i ddod i'w gasglu. Bydd CDP ar gael i staff sy’n goruchwylio dysgwyr sy’n sâl.

Bydd unrhyw aelod o staff sy'n arddangos symptomau yn gadael safle'r ysgol ar unwaith ac yn trefnu prawf.

Dylai unrhyw un sy'n arddangos symptomau aros gartref am 10 diwrnod gwaith o ddechrau'r symptomau.  Dylid trefnu prawf ar unwaith i ganfod a yw’n achos a gadarnhawyd a dylai aros gartref nes y caiff y canlyniadau eu cadarnhau. Os bydd plentyn neu aelod o staff yn datblygu symptomau tra bydd yn yr ysgol, bydd ei ysgol yn ei atgyfeirio i gael prawf blaenoriaeth.

Os yw mwy nag un person ar yr aelwyd yn symptomatig yna byddwn yn profi pob plentyn ac athro ysgol symptomatig ar yr aelwyd.  Dylai unrhyw un arall sy'n cael symptomau hunanynysu a cheisio cael ei brofi drwy'r porth cenedlaethol oni bai bod Gwasanaeth Tracio, Olrhain, Diogelu (POD) Caerdydd a'r Fro yn cynghori fel arall. 

Bydd POD yn ymyrryd os bydd dysgwr yn profi'n bositif am COVID-19.

Pan gaiff achos COIVD-19 ei gadarnhau mewn lleoliad addysgol neu ofal plant (staff neu ddisgybl), cysylltir â’r unigolyn hwnnw (neu'r rhiant) i asesu a oedd yn mynychu'r ysgol pan oedd yn heintus ac a oes angen olrhain mwy o gysylltiadau yn yr ysgol. 

Os bydd unrhyw aelod o staff neu blentyn yn yr ysgol yn gyswllt â'r achos, bydd yn ofynnol iddo hunanynysu am 10 diwrnod a bydd y tîm TTP lleol neu'r Adran Addysg yn cysylltu ag ef. Rhagor o wybodaeth am hunanynysu.

Os bydd cyswllt ag achos a gadarnhawyd yn aros yn iach yna nid oes angen i aelodau eraill yr aelwyd ynysu a gallant barhau â'u gweithgareddau arferol. Os bydd eich plentyn yn iach o hyd ar ôl hunanynysu am 10 diwrnod, gall ddychwelyd i’r ysgol a’i weithgareddau arferol eraill.
Os ceir sawl achos o COVID-19 mewn ysgol, bydd arbenigwyr o bob rhan o’r GIG a llywodraeth leol yn gweithio gyda’i gilydd i atal trosglwyddo parhaus o fewn yr ysgol. 

Bydd hyn yn cynnwys nodi’r rhai sydd wedi dod i gysylltiad â rhywun heintus, unrhyw blentyn neu aelod o staff sydd mewn perygl uwch, a rhoi cyngor wedi’i deilwra ar reoli heintiau.

Rhoddir cyngor sy’n seiliedig ar asesiad o bob sefyllfa unigol i gefnogi’r ysgol wrth atal rhagor o ledaenu.

Bydd yr ysgol yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa i rieni a gofalwyr.