Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Newidiadau i gymwysterau ac arholiadau

​​Bydd dysgwyr yng Nghymru sy'n astudio ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a gymeradwywyd gan Gymwysterau Cymru eleni yn derbyn graddau a bennir gan eu hysgol neu goleg, yn seiliedig ar waith y maent wedi'i gwblhau yn ystod eu cwrs.  Ni fydd unrhyw asesiadau nac arholiadau allanol.

Bydd cymwysterau'r dysgwyr hyn yn cael eu dyfarnu drwy fodel Gradd a Bennir gan y Ganolfan.

Bydd modd i ysgolion a cholegau ddefnyddio ystod o dystiolaeth i bennu graddau i’w dyfarnu i’w dysgwyr, gan gynnwys elfennau Asesiadau Di-arholiad, ffug arholiadau, a gwaith dosbarth.

Hefyd bydd CBAC yn cynnig cyfres o bapurau blaenorol wedi'u haddasu y gellir eu defnyddio i helpu i asesu’r dysgu o fewn cynlluniau addysgu. Bydd y rhain yn ddeunyddiau asesu dewisol ond bwriedir iddynt roi cymorth ychwanegol i athrawon a darlithwyr.


Mae Cymwysterau Cymru wedi diweddaru eu canllawiau ar drefniadau amgen ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch ar gyfer ysgolion a cholegau.

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am: 
  • Sut y bydd ysgolion yn gwneud yn siŵr bod graddau'n deg ar draws yr ysgol neu'r coleg
  • Sut y dylai ysgolion a cholegau gofnodi eu penderfyniadau ar ba radd i ddyfarnu i ddysgwyr ym mhob pwnc yn haf 2021
  • Sut y bydd apeliadau'n gweithio 
  • Dyddiadau allweddol pan fydd angen i bopeth ddigwydd 
 

Y broses apelio

Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau rhagor o fanylion am y broses apelio fel yr amlinellwyd gan y Gweinidog Addysg.
Bydd proses tri cham: 
  • Cam 1 - Erbyn mis Mehefin bydd ysgolion a cholegau yn rhannu graddau dros dro a bennir gan ganolfannau gyda'u dysgwyr. Gall dysgwr ofyn i'w ysgol neu goleg adolygu graddau dros dro a/neu wirio am unrhyw wallau cyn iddynt gael eu cyflwyno i CBAC.    
  • Cam 2 – Ar ôl y diwrnod canlyniadau ym mis Awst, gall dysgwr apelio i CBAC bod y radd y mae ei ysgol neu ei goleg wedi'i dyfarnu yn afresymol a/neu fod gwall gweithdrefnol wedi'i wneud.
  • Cam 3 - Ar ôl cwblhau apêl Cam 2, gall dysgwyr ofyn am adolygiad gan y Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholiadau (EPRS) gan Cymwysterau Cymru i weld a yw CBAC wedi dilyn eu gweithdrefnau'n gywir. 
 
Rhagor o wybodaeth am y broses apelio a'r llwybrau ar gyfer ymgeiswyr preifat.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​