Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cwestiynau Cyffredin i rieni a disgyblion

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Iechyd a diogelwch disgyblion yw’r flaenoriaeth o hyd ac mae Cyngor Caerdydd, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, yn parhau i weithio’n agos gydag ysgolion i gynnal mesurau priodol fel y gall pob plentyn a pherson ifanc, ynghyd â’u staff fynd i’r ysgol yn ddiogel.  

Mae ysgolion yn gwneud trefniadau yn ôl eu hamgylchiadau eu hunain a byddant yn rhoi gwybod i rieni’n uniongyrchol am y trefniadau unigol ar gyfer eu disgyblion. 

Atgoffir teuluoedd na ddylai dysgwyr fynd i’r ysgol dan unrhyw amgylchiadau os ydynt yn:

 • teimlo'n sâl, yn dangos unrhyw un o dri symptom COVID-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas a/neu arogl) neu os ydynt wedi cael canlyniad prawf COVID-19 positif yn y 14 diwrnod diwethaf
 • byw mewn cartref gyda rhywun sy’n dangos symptomau COVID-19 neu sydd wedi cael canlyniad prawf COVID-19 positif yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Isod ceir atebion i gyfres o Gwestiynau Cyffredin a allai fod gan rieni, gofalwyr a disgyblion:


Ddydd Gwener 8 Ionawr, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru  y bydd pob ysgol, coleg ac ysgol annibynnol yn parhau â dysgu o bell tan hanner tymor mis Chwefror, oni bai bod gostyngiad sylweddol yn nifer yr achosion o coronafeirws cyn 29 Ionawr – dyddiad yr adolygiad tair wythnos nesaf o'r rheoliadau

Mae hyn oherwydd y sefyllfa ddifrifol yng Nghymru a ledled y DU.  

Bydd ysgolion a cholegau yn parhau i fod ar agor i blant gweithwyr hanfodol a dysgwyr sy'n agored i niwed, yn ogystal ag i ddysgwyr y mae angen iddynt gwblhau arholiadau neu asesiadau hanfodol. Ar y sail hon dylai Ysgolion Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion aros ar agor os oes modd.
Gallwch hefyd fynd i Gwestiynau Cyffredin Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog ar y symud at ddysgu ar-lein yma: Ysgolion: canllawiau coronafeirws | LLYW.CYMRU​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Bydd angen i ddysgwyr agored i niwed a phlant gweithwyr hanfodol barhau i ddilyn y canllawiau diogelu yn erbyn COVID a all gynnwys swigod grŵp blwyddyn neu swigod cyfnod allweddol.
Gwnaeth Llywodraeth Cymru ddiweddaru ei chanllawiau i ysgolion​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar ddydd Mawrth 5 Ionawr ac mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am ddisgyblion y gellir eu nodi’n ddysgwyr sy'n agored i niwed.

Mae'r diffiniad yn cynnwys, ymhlith eraill, ddysgwyr sydd mewn un neu fwy o'r grwpiau canlynol:
 • dysgwyr ag anghenion addysgol arbennig (AAA)
 • dysgwyr o grwpiau lleiafrifoedd ethnig y mae’r Gymraeg neu'r Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt (EAL/WAL)
 • plant sydd â phrofiad o ofal, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal
 • dysgwyr sy'n cael eu haddysgu heblaw yn yr ysgol (EOTAS)
 • plant ffoaduriaid a cheiswyr lloches
 • plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr
 • dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim (cPYADd)
 • gofalwyr ifanc
 • plant sydd mewn perygl o niwed, camdriniaeth neu esgeulustod.

Ni fydd pob dysgwr o'r grwpiau hyn yn wynebu rhwystrau i ddysgu nac mewn perygl o dangyflawni. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi cyfres o egwyddorion ar gyfer penderfynu pa ddysgwyr y dylid cynnig darpariaeth wyneb yn wyneb iddynt fel dysgwyr sy'n agored i niwed. 

Bydd ysgolion yn gwneud penderfyniadau ynghylch pa ddisgyblion a ddylai fynychu'r ysgol, gan ddibynnu ar amgylchiadau lleol a'u gallu i ddarparu dysgu wyneb yn wyneb yn ogystal â chynnig dysgu o bell. 

Bydd eich ysgol yn eich hysbysu’n uniongyrchol am drefniadau. 

A fydd pob disgybl sydd â datganiad AAA yn cael ei ystyried yn ddysgwr sy'n agored i niwed? 

Na fydd, ond dylai ysgolion roi ystyriaeth arbennig i ddysgwyr a allai ei chael hi'n anodd cael mynediad i ddysgu ar-lein, er enghraifft y rhai sydd â nam ar y synhwyrau.

Dylai ysgolion hefyd ystyried anghenion penodol dysgwyr sy'n mynychu Dosbarthiadau Lles neu Ganolfannau Adnoddau Arbenigol.

Bydd ysgolion yn gwneud cynnig dysgu cyson i bob disgybl, p'un a yw yn yr ysgol neu'n dysgu o gartref, gan gynnwys y rhai ag ADY.

A fydd Ysgolion Arbennig ac UCDau yn aros ar agor fel arfer?

Bydd ysgolion arbennig a'r UCD yn parhau i fod ar agor i gefnogi dysgwyr sy'n agored i niwed.  

Wrth benderfynu pa ddysgwyr y dylid eu hystyried yn agored i niwed, bydd ysgolion arbennig a'r UCD yn defnyddio'r un egwyddorion ag ysgolion prif ffrwd, gan ystyried anghenion penodol eu poblogaethau dysgwyr.  

Bydd yr ysgolion yn parhau i weithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol a gweithwyr cymdeithasol i gynllunio mewn partneriaeth â dysgwyr sydd â'r anghenion mwyaf cymhleth, p'un a ydynt yn dysgu o gartref neu'n mynychu'r ysgol. 
Mae Caerdydd yn defnyddio diffiniad Llywodraeth Cymru o weithiwr allweddol ond, gan ddibynnu ar staffio ysgolion, byddai plant rhieni mewn gwasanaethau golau glas rheng flaen, y GIG, gweithwyr ysgol a gofal cymdeithasol yn cael blaenoriaeth.

Bydd ysgolion yn gwneud penderfyniadau lleol, wrth drafod anghenion â rhieni. 

Dylid rhoi blaenoriaeth pan fo'r ddau riant yn weithwyr hanfodol a phan fo'r holl opsiynau gofal plant eraill wedi'u disbyddu.  

Bydd angen i blant gweithwyr hanfodol barhau i ddilyn y canllawiau diogelu yn erbyn COVID a all gynnwys swigod grŵp blwyddyn neu swigod cyfnod allweddol. Sut bydd dysgwyr agored i niwed/plant gweithwyr hanfodol yn cael Prydau Ysgol Am Ddim tra bo’r ysgolion ar gau, os ydynt yn eu derbyn fel arfer?

Bydd pob plentyn sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim yn derbyn taleb archfarchnad wythnosol tra bod ysgolion ar gau. I'r disgyblion hynny sy'n mynychu, bydd disgwyl iddynt ddod â phecyn cinio.

Bydd eich ysgol yn eich hysbysu o’r cynlluniau’n uniongyrchol. 

Beth sy'n digwydd os yw fy mhlentyn yn ddysgwr agored i niwed sydd fel arfer yn defnyddio Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol? 


Bydd unrhyw ddisgyblion sy'n gymwys i gael cludiant yn parhau i dderbyn cludiant os byddant yn mynychu'r ysgol yn ystod y cyfnod clo. 

Bydd angen i'ch ysgol gysylltu â'r Tîm Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol gyda manylion disgyblion a fydd yn mynychu fel y gallant wneud y trefniadau angenrheidiol gyda'r contractwyr cludiant.

Sut y bydd fy mhlentyn yn parhau i ddysgu os bydd ysgolion ar gau neu os bydd gofyn iddo hunanynysu? 


Darparwyd canllawiau gan Lywodraeth Cymru i helpu ysgolion i ddatblygu dull hybrid i sicrhau parhad dysgu i bob disgybl yn ystod amgylchiadau sy'n newid a sefyllfaoedd sy’n wahanol.

Gweld canllawiau i ysgolion ar gefnogi dysgwyr sy’n agored i niwed.​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Pam mae darpariaeth dysgu o bell yn amrywio o ysgol i ysgol?

Mae ysgolion yn gweithio mewn cyfnod heriol a newidiol ac ni all fod un dull sy'n addas i bawb. Mae pob ysgol yn wahanol a mater i bob ysgol yw diwallu anghenion ei disgyblion a'i chymunedau ysgol ei hunan. 


Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Caerdydd wedi darparu cyfres o ddisgwyliadau a chanllawiau i ysgolion ar gyfer y dull effeithiol o ddysgu o bell.

A ddylai pob ysgol fod yn darparu gwersi byw? 

Mae gwersi byw yn un o ystod o ddulliau a ddefnyddir i gynnig dysgu o bell a gan fod pob ysgol yn wahanol, hwy sydd yn y sefyllfa orau i deilwra pecyn addysg sy'n diwallu anghenion eu disgyblion a’u cymunedau ysgol eu hunain.

Pan fo modd, mae Cyngor Caerdydd yn argymell y dylai pob dysgwr gael mynediad at gyfleoedd cydamserol ac anghydamserol. Dylid darparu dysgu cydamserol yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a nodir yn y Canllawiau Ffrydio Byw.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Dylai hwn gynnwys; 
 • Esboniadau clir o unrhyw dasgau y mae'n ofynnol i'r disgyblion ymgymryd â nhw.
 • Darparu adborth o ansawdd uchel i alluogi disgyblion i nodi pa ddysgu sydd wedi digwydd.
 • Cyfleoedd ar gyfer rhyngweithio a rhyngweithio 'amser real' gyda chyfoedion a gyda staff.
 • Asesu cynnydd disgyblion.


Mae'r Cyngor yn darparu canllawiau wedi'u diweddaru i ysgolion ar gyfer darparu cyfleoedd dysgu cydamserol ac anghydamserol, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Er mwyn cefnogi ein hysgolion i ddarparu ystod gynhwysfawr o ddulliau dysgu o bell yn ddiogel ac yn effeithlon, mae'r Cyngor wedi darparu adnoddau a hyfforddiant sylweddol gan gynnwys hyfforddiant rhithwir i athrawon mewn partneriaeth â'r Brifysgol Agored a chyflenwi gliniaduron i athrawon ar gyfer cyflwyno dysgu ar-lein.

Beth os nad oes gan fy mhlentyn fynediad i ddyfais ddigidol neu'r rhyngrwyd? 


Mae Caerdydd yn parhau i fynd i'r afael ag amddifadedd digidol.  Dros yr wythnosau nesaf bydd 2,340 o ddyfeisiau Chromebook eto yn cael eu dosbarthu i ysgolion i helpu i gyflwyno dysgu ar-lein ac o bell, tra bod yr ysgolion ar gau oherwydd COVID-19.

Mae hyn yn ychwanegol at y 12,775 o ddyfeisiau digidol newydd a’r 2,000 o ddyfeisiau band eang 4G newydd eisoes wedi'u darparu i ysgolion ers dechrau'r pandemig. 

Os nad oes gan eich plentyn fynediad at ddyfais TGCh briodol neu fynediad i'r rhyngrwyd gartref eto, rhowch wybod i'ch ysgol a gall wneud y trefniadau priodol i chi gael benthyg dyfais neu fanteisio ar fynediad i’r rhyngrwyd.


Beth a ddisgwylir gan rieni/gofalwyr pan fydd plant yn dysgu gartref?
Cydnabyddir na ellir ail-greu profiad dysgu wyneb yn wyneb yr ysgol gartref. Fodd bynnag, mae angen i ysgolion gynllunio ar gyfer parhad dysgu fel bod pob dysgwr yn cael tegwch wrth ddysgu beth bynnag fo'i amgylchiadau. Nid oes un strategaeth sy'n addas i bawb ar gyfer y gwahanol sefyllfaoedd hyn. Rhaid i'r cynlluniau fod yn addas i gyd-destun yr ysgol ac yn rhoi sylw dyledus i ddisgwyliadau a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Er y gobeithir y gall rhieni/gofalwyr helpu i hwyluso dysgu eu plentyn, cânt eu sicrhau nad oes disgwyl iddynt fod yn athro/athrawes iddynt.​

Dywed Llywodraeth Cymru; "Mae cyfranogiad rhieni a gofalwyr mewn dysgu yn hanfodol ar gyfer datblygu profiadau dysgu sy'n cynnwys dysgu y tu mewn a'r tu allan i'r ysgol. Dylai rhieni a gofalwyr sy'n ymgysylltu â dysgwyr o bob oed helpu i atgyfnerthu dysgu yn yr ysgol."

Dylai ysgol eich plentyn gyfathrebu'n glir sut y gallwch gefnogi, deall a chymryd rhan yn nysgu eich plentyn gartref. Os nad ydych yn siŵr sut y gallwch gefnogi eich plentyn, cysylltwch â'ch ysgol.


Rwyf wedi clywed sawl term megis dysgu cyfunol, dysgu o bell a dysgu cydamserol. Beth yw'r gwahaniaeth, beth maen nhw'n ei olygu?

Mae Consortiwm De Caerdydd wedi darparu'r wybodaeth ganlynol fel bod disgyblion a rhieni â’r un ddealltwriaeth o iaith sy'n gysylltiedig â dysgu cyfunol: • Dysgu o bell: yn caniatáu i brofiadau dysgu ddigwydd o unrhyw le ac efallai y byddant yn cynnwys dyfais ddigidol a chysylltiad â'r rhyngrwyd. Mae hyn yn cefnogi lles pob dysgwr, gan gynnwys dewis o gyfleoedd dysgu ar gyfer datblygiad cymdeithasol, corfforol, emosiynol a thasgau i hybu eu gwydnwch. Mae'n caniatáu i unigolion ddysgu pryd a ble mae'n fwy cyfleus iddynt. Nid oes rhaid i ddysgu o bell cyfatebol adlewyrchu dysgu fel y mae fel arfer yn yr ysgol. 


 • Dysgu digidol: unrhyw arferion cyfarwyddiadol sy'n defnyddio technoleg yn effeithiol i gryfhau profiad dysgu dysgwr. Yn ogystal, gellir defnyddio dysgu digidol ar gyfer cyfleoedd dysgu proffesiynol i athrawon ac i ddarparu profiadau dysgu personol i ddysgwyr. 


 • Dysgu ar-lein: addysg sy'n digwydd dros y rhyngrwyd. Cyfeirir ato'n aml fel e-ddysgu ymhlith termau eraill. Fodd bynnag, dim ond un math o "ddysgu o bell" yw dysgu ar-lein.  • Dysgu nad yw’n gydamserol: pan ddarperir deunyddiau addysgu a bod dysgwyr yn gweithio drwyddynt yn eu hamser eu hunain. Gallai hyn gynnwys amrywiaeth o gyfryngau, gan gynnwys clipiau sain a fideo. 


 • Addysgu uniongyrchol: rhoi esboniad, cwestiynu, enghreifftiau wedi'u gweithio, modelu, sgaffaldwaith, trafodaeth strwythuredig ac adborth a ystyrir yn ofalus.

Ddydd Llun 14 Rhagfyr cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynlluniau ar gyfer profion cyfresol mewn ysgolion a cholegau o fis Ionawr.

Mae Llywodraeth Cymru’n nodi y byddai gofyn fel rhan o’r broses hon i ddisgyblion a staff a nodwyd yn gysylltiadau agos naill ai hunanynysu fel arfer neu gymryd prawf llif ochrog ar ddechrau’r diwrnod ysgol trwy gydol y cyfnod hunanynysu.

Mae profion llif ochrog yn canfod presenoldeb yr antigen firol Covid-19 o sampl swab.

Byddai’r rheiny sy’n cael canlyniad prawf negatif yn parhau i fynychu’r ysgol fel arfer; byddai angen i’r rheiny sy’n cael canlyniad prawf positif hunanynysu ac archebu prawf cadarnhau.

Wrth i Lywodraeth Cymru roi rhagor o fanylion am sut caiff hyn ei gyflawni, bydd Cyngor Caerdydd yn gweithio gydag ysgolion a chaiff rhagor o wybodaeth ei chyfleu i rieni. 


Pa mor hir yw'r cyfnod hunanynysu?


Ar 9 Rhagfyr, gwnaeth Gweinidog Iechyd Cymru newidiadau i'r rheoliadau ynghylch hunanynysu. Dywed:

Yn dilyn cyngor y Prif Swyddog Meddygol a Grŵp Cynghori Gwyddonol Llywodraeth y DU ar gyfer Argyfyngau, mae'r rheoliadau hyn:

 • yn nodi bod person y mae'n ofynnol iddo ynysu o ganlyniad i fod wedi cael cyswllt agos â pherson sydd wedi profi’n bositif am y coronafeirws ynysu am 10 diwrnod yn lle 14, ac mae'n gwneud darpariaeth dros dro i'r rhai sydd eisoes yn ynysu;
 • yn caniatáu i blentyn y mae'n ofynnol iddo ynysu symud i aelwyd arall yn ystod y cyfnod ynysu os yw hyn yn unol â'r trefniadau presennol sy'n ymwneud â chystodaeth a chyswllt â rhieni'r plentyn;


Diwygir y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol hefyd i leihau'r cyfnod y mae'n ofynnol i berson ynysu o 14 diwrnod i 10 diwrnod a chaniatáu i blentyn y mae'n ofynnol iddo ynysu symud i aelwyd arall yn ystod y cyfnod ynysu os yw hyn yn unol â threfniadau presennol sy'n ymwneud â chystodaeth a chyswllt â rhieni'r plentyn.


​​
O 14 Rhagfyr 2020 bydd Taliadau Cymorth Hunanynysu yng Nghymru yn cael eu hymestyn i rieni neu ofalwyr plant y dywedwyd wrthynt am hunanynysu.

Mae'r meini prawf cymhwysedd sylfaenol yn aros yr un fath â'r cynllun presennol: 
 • Cyflogedig neu hunangyflogedig ac ar incwm isel 
 • Colli arian o ganlyniad i orfod aros gartref
 • Methu gweithio gartref


Yn ogystal, 
 • Rhaid bod y plentyn wedi cael gwybod bod rhaid iddo hunanynysu gan POD neu o ganlyniad i achos yn yr ysgol h.y. nid drwy ddewis rhieni, neu ysgolion sy'n dewis cau'n gynnar ar gyfer y Nadolig
 • Mae'r plentyn yn mynychu ysgol neu leoliad gofal plant hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 8 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth)


Ceisiadau:
 • Derbynnir ceisiadau am y newid hwn o ddydd Llun 14 Rhagfyr
 • Gellir ôl-ddyddio ceisiadau pan ofynnwyd i blentyn ddechrau hunanynysu o’r 23ain Hydref 2020 ymlaen


Dylid cyfeirio cwsmeriaid at y cais ar-lein​ neu'r Llinell Gyngor ar 029 2087 1071 o ddydd Llun 14 Rhagfyr.​
A ddylai fy mhlentyn fynd i’r ysgol os oes ganddo unrhyw symptomau COVID-19, neu'n byw gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19?


Ni ddylai disgyblion, dan unrhyw amgylchiadau, fynd i’r ysgol/lleoliad os ydynt yn:
 • ​teimlo'n sâl, ag unrhyw un o'r tri symptom COVID-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl) neu eu bod wedi profi'n bositif i COVID-19 yn y 14 diwrnod diwethaf
 • byw mewn cartref gyda rhywun sy’n dangos symptomau COVID-19 neu sydd wedi cael canlyniad prawf COVID-19 positif yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Ffoniwch yr ysgol i ddweud os yw eich plentyn neu aelod o'r teulu yn sâl.

Beth ddylwn ei wneud os bydd fy mhlentyn yn datblygu unrhyw un o'r symptomau hyn? 

Os bydd eich plentyn yn datblygu unrhyw un o'r symptomau hyn, hyd yn oed os yw'n ysgafn, mae angen i chi:
 • Archebwch brawf ar-lein​​​​​​​​​​​​External link opens in a new window iddynt neu drwy ffonio 119

 • Rhowch wybod i’ch ysgol ei fod yn teimlo'n anhwylus gyda symptomau COVID-19 a'ch bod wedi gofyn am brawf

 • Dylai eich plentyn barhau i hunanynysu

 • Dylai pawb arall sydd ar yr aelwyd ynysu am 10 diwrnod o'r adeg y datblygodd eich plentyn symptomau

 • Peidiwch ag ymweld â meddygfa, fferyllfa nac ysbyty ond os bydd angen cyngor meddygol arnoch ffoniwch y GIG ar 111 neu ffoniwch eich meddyg teulu; os bydd argyfwng meddygol ffoniwch 999

 • ​Os bydd angen cyngor meddygol arnoch ar gyfer symptomau COVID-19 neu am reswm arall, dywedwch wrth y gweithiwr gofal iechyd bod eich plentyn yn gyswllt achos o COVID-19 a'i fod yn hunanynysu

 • Dilynwch y cyngor a roddir pan fydd eich plentyn yn cael canlyniadau ei brawfGall gwiriwr symptomau ar-lein COVID-19​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ddweud wrthych a oes angen help meddygol arnoch a'ch cynghori beth i'w wneud.


Pryd na ddylai fy mhlentyn fynd i’r ysgol a phryd mae'n iawn iddo fynychu? 

Os nad ydych yn siŵr a ddylech gadw eich plentyn adref o'r ysgol, edrychwch ar y canllaw i rieni sy'n ymwneud ag absenoldeb disgyblion COVID-19.​

A all fy mhlentyn fynychu'r ysgol os oes annwyd ganddo? 

Dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru, os nad oes gan blentyn symptomau COVID-19, ond bod ganddo symptomau eraill sy’n debyg i annwyd, megis trwyn sy'n rhedeg, nid oes angen ei brofi ac nid oes angen i’r plentyn na chithau hunanynysu. Gall eich plentyn fynd i'r ysgol os yw'n iach i wneud hynny.

A all plant fynd i'r ysgol os oes gan riant neu frawd neu chwaer, neu unrhyw un arall yn eu tŷ symptomau COVID-19?

Na. Os bydd plentyn/rhiant/aelod o'r cartref yn datblygu symptomau COVID-19, dylai'r aelwyd gyfan hunanynysu ar unwaith, a threfnu prawf i'r unigolyn sydd â'r symptomau.

Nid oes angen i’r aelwyd gyfan gael prawf os nad ydynt â symptomau.A all plant fynd i'r ysgol os ydynt wedi bod mewn cysylltiad â rhywun nad ydynt yn byw gyda nhw ond sydd â symptomau COVID-19?

Os yw plentyn wedi bod mewn "cysylltiad" â rhywun sy'n profi symptomau, dylai barhau fel arfer nes bod yr unigolyn hwnnw'n cael canlyniad
ei brawf. Os bydd y prawf yn bositif, bydd y Tîm POD yn cysylltu â phobl y nodwyd eu bod yn gysylltiadau.


Beth yw ystyr 'cysylltiad'?

 • ​cysylltiad wyneb yn wyneb â rhywun llai nag 1 metr i ffwrdd (gan gynnwys pan fyddwch wedi gwisgo gorchudd wyneb neu fasg wyneb) 
 • treulio mwy na 15 munud o fewn 2 fetr i rywun
 • teithio mewn car gyda rhywun (hyd yn oed ar daith fer)Sut bydd Profi, Olrhain, Diogelu (POD) yn helpu ysgolion i weithredu’n ddiogel?  


Mae Profi, Olrhain, Diogelu (POD) yn nodi’r dull o fynd i’r afael â’r coronafeirws: profi pobl sydd â symptomau yn y gymuned, olrhain y rhai sydd wedi dod i gysylltiad agos â phobl sydd wedi profi’n bositif am y coronafeirws a diogelu teuluoedd, ffrindiau a’r gymuned trwy hunanynysu.

Bydd ysgolion yn atgyfnerthu’r negeseuon hyn ac, yn benodol, yn atgoffa’r holl rai sy’n dangos symptomau i hunan-ynysu a threfnu prawf.  Dylai’r rhai sy’n byw gyda rhywun sy’n dangos symptomau hunan-ynysu hefyd.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth a chwestiynau ac atebion am Brofi, Olrhain, Diogelu (POD) ar wefan Llywodraeth Cymru ac yn y Canllaw ar Brofi, Olrhain, Diogelu

Beth os yw disgybl neu athro yn dangos symptomau? 

Os bydd disgybl neu athro o ysgol yng Nghaerdydd yn dangos symptomau pan fydd yn yr ysgol, bydd modd iddo fynd i ganolfan brofi leol. Bydd angen i’w ysgol/pennaeth ei atgyfeirio a bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cysylltu â’r unigolyn i gynnig apwyntiad ar gyfer prawf mewn canolfan brofi naill ai yn yr Eglwys Newydd, Sblot neu Grangetown.

Dylai’r gwasanaeth hwn ond gael ei ddefnyddio ar gyfer staff neu ddisgyblion symptomatig, os ydynt yn dangos un neu fwy o'r symptomau canlynol:
 • ​tymheredd uchel: mae hyn yn golygu eich bod yn teimlo'n boeth wrth gyffwrdd ar eich brest neu'ch cefn (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)
 • peswch newydd, parhaus: mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu dri neu fwy o byliau pesychu mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gall fod yn waeth nag yr arfer)
 • colled neu newid i'ch ymdeimlad o arogl neu flas: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch arogli na blasu unrhyw beth, neu mae pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i normal
 • ​Sylwer: gan ein bod yn dysgu mwy am symptomau yn enwedig mewn plant, byddwn yn diweddaru ysgolion os bydd hyn yn newid

Os yw mwy nag un person ar yr aelwyd yn symptomatig yna byddwn yn profi pob plentyn/athro ysgol symptomatig ar yr aelwyd. Dylai unrhyw un arall sy'n symptomatig hunanynysu a cheisio profion drwy'r porth cenedlaethol oni bai bod Gwasanaeth Tracio, Olrhain, Diogelu Caerdydd a'r Fro yn cynghori fel arall.

Yr ysgol/pennaeth a ddylai atgyfeirio i’r awdurdod lleol perthnasol ac nid y disgybl neu’r rhieni’n uniongyrchol.


Archebu prawf COVID-19 os nad ydych yn ddisgybl neu'n athro:

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynghori'r canlynol: 
 • ​Dim ond pobl sydd â symptomau (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel, neu golli/newid blas neu arogl) dylai gael prawf.
 • Gellir trefnu prawf COVID-19 drwy'r Porthol, neu drwy ffonio 119.
 • Mae profion wyneb yn wyneb ar gael neu ar ffurf pecyn profi cartref sy’n cael ei anfon i’ch cartref a’i gasglu oddi yno.  Swab gwddf neu swab gwddf a thrwyn ar y cyd yw’r prawf. 
 • Mae rhai pobl yn cael anawsterau cael profion. Efallai y bydd eich tîm POD yn gallu helpu os ydych yn cael problemau.


Beth sy'n digwydd os oes achos positif o COVID-19 yn yr ysgol?


 • ​Pan nodir bod rhywun sy’n mynychu lleoliad addysgol neu ofal plant (staff neu ddisgybl) wedi cael prawf COVID-19 positif, cysylltir â’r unigolyn hwnnw (neu'r rhiant) i asesu a oedd yn mynychu'r ysgol pan oedd yn heintus ac a oes angen olrhain mwy o gysylltiadau yn yr ysgol. 
 • Os yw unrhyw aelod o staff neu blentyn yn yr ysgol wedi bod mewn cysylltiad â'r unigolyn hwnnw, bydd angen iddo hunanynysu am 10 diwrnod a bydd y tîm Profi, Olrhain, Diogelu (POD) neu’r Adran Addysg leol yn cysylltu ag e. 
 • Os nad yw aelod o staff neu blentyn o'r ysgol wedi bod mewn cysylltiad â'r unigolyn hwnnw, ni fydd angen iddo hunanynysu.Beth mae'n ei olygu os gofynnir i'm plentyn hunanynysu?


Os cadarnheir bod gan rywun yn yr ysgol Covid-19 a bod eich plentyn wedi bod mewn cysylltiad â'r unigolyn hwnnw, efallai y bydd y tîm Profi, Olrhain, Diogelu (POD) neu'r Adran Addysg yn gofyn iddo hunanynysu. 

Bydd hyn yn lleihau lledaeniad posibl COVID-19 o'r cysylltiadau hynny i’w teuluoedd, eu ffrindiau a’r gymuned ehangach.

Yn unol â’r cyngor ar hunanynysu, rhaid i'ch plentyn aros gartref, ni all fynd allan i wneud ymarfer corff, ymweld â siopau, teulu neu ffrindiau, nac i fannau cyhoeddus eraill. Peidiwch â gwahodd pobl i'ch tŷ. ​Ceir rhagor o wybodaeth am hunanynysu.​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Os bydd eich plentyn yn aros yn iach, yna nid oes angen i aelodau eraill yr aelwyd ynysu a gallant barhau â'u gweithgareddau arferol. Os yw eich plentyn yn dal yn iach ar ôl hunanynysu am 10 diwrnod, gall ddychwelyd i’r ysgol a’i weithgareddau arferol eraill.

Dan ba amgylchiadau mae angen hunanynysu? 

Rhaid i unrhyw un sydd â symptomau COVID-19, ac unrhyw un sy'n byw gydag ef, hunanynysu, hyd yn oed os yw'r symptomau'n ysgafn. Rhaid i chi hefyd hunanynysu os ydych wedi cael eich nodi’n gysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael prawf Covid-19 positif.  

Ni ddylech fynd i'r ysgol, y feithrinfa, lleoliadau gofal plant eraill, y gwaith, neu leoedd fel meddygfa, fferyllfa neu ysbyty.

Rhaid i unrhyw un sydd â symptomau hunanynysu am 10 diwrnod o'r adeg y mae ei symptomau wedi dechrau. Gall ddychwelyd i'r ysgol neu’r gwaith ar ôl 10 diwrnod os yw’n ddigon iach i wneud hynny.

Rhaid i unrhyw un yn yr aelwyd nad oes ganddo symptomau hunanynysu am 10 diwrnod o'r adeg y dechreuodd y person cyntaf yn y cartref gael
symptomau.

Nid yw derbyn canlyniad prawf negyddol pan ydych wedi bod mewn cysylltiad ag unigolyn â Covid-19 yn byrhau'r cyfnod ynysu, bydd angen i chi ynysu am 10 diwrnod o hyd os ydych wedi bod mewn cysylltiad ag unigolyn y cadarnhawyd bod Covid-19 ganddo.

Os yw rhiant yn credu bod gan ei blentyn symptomau OND mae'n dewis peidio â'i brofi rhaid i bob aelod o'r cartref hunanynysu am 10
diwrnod o ddyddiad dechrau'r symptomau.

Os cewch ganlyniad prawf positif, bydd y Tîm POD yn cysylltu â chi

Os yw’r unigolyn sydd â symptomau yn cael canlyniad prawf negyddol, ni fydd angen i unrhyw un hunanynysu mwyach, gall plant ddychwelyd i'r ysgol a gall rhieni ddychwelyd i’r gwaith os ydynt yn ddigon iach a chyn belled â nad oes neb arall yn yr aelwyd wedi datblygu symptomau.

Er mwyn lleihau'r risg o COVID-19 yn lledaenu, mae pethau y gall pawb yn eich teulu eu gwneud i helpu.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • golchi eich dwylo gyda sebon a dŵr yn aml – gan wneud hyn am o leiaf 20 eiliad 
 • defnyddio gel diheintio’r dwylo os nad oes sebon a dŵr ar gael
 • golchi dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd adref
 • gorchuddio eich ceg a'ch trwyn â hances neu eich llawes (nid eu dwylo) pan fyddant yn peswch neu'n tisian
 • Rhoi hancesi papur yn y bin ar unwaith a golchi eich dwylo wedyn


 

Cadwch lygad am symptomau COVID-19 yn eich plentyn, sef:  

 • ​Peswch newydd neu barhaus
 • Os oes gennych dymheredd uchel 
 • Unrhyw golled neu newid i'ch synnwyr o arogl neu flas


Os bydd eich plentyn yn datblygu unrhyw un o'r symptomau hyn, hyd yn oed os yw'n ysgafn, mae angen i chi:


 • Archebwch brawf ar-lein​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd iddynt neu drwy ffonio 119.
 • Rhowch wybod i’ch ysgol ei fod yn teimlo'n anhwylus gyda symptomau COVID-19 a'ch bod wedi gofyn am brawf
 • Dylai eich plentyn barhau i hunanynysu
 • Dylai pawb arall sydd ar yr aelwyd ynysu am 10 diwrnod o'r adeg y datblygodd eich plentyn symptomau
 • Peidiwch ag ymweld â meddygfa, fferyllfa nac ysbyty ond os bydd angen cyngor meddygol arnoch ffoniwch y GIG ar 111 neu ffoniwch eich meddyg teulu; os bydd argyfwng meddygol ffoniwch 999
 • Os bydd angen cyngor meddygol arnoch ar gyfer symptomau COVID-19 neu am reswm arall, dywedwch wrth y gweithiwr gofal iechyd bod eich plentyn yn gyswllt achos o COVID-19 a'i fod yn hunanynysu
 • Dilynwch y cyngor a roddir pan fydd eich plentyn yn cael canlyniadau ei brawf
Beth sy'n digwydd os bydd rhywun yn dangos symptomau COVID-19 yn yr ysgol?


Os bydd dysgwr yn dangos symptomau yn yr ysgol, bydd yn cael ei gadw ar wahân mewn ystafell ynysu a bydd rhieni'n cael eu galw ar unwaith i ddod i'w gasglu. 

Bydd Cyfarpar Diogelu Personol ar gael i staff sy'n goruchwylio dysgwyr sy'n sâl.

Bydd unrhyw aelod o staff sy'n arddangos symptomau yn gadael safle'r ysgol ar unwaith ac yn trefnu prawf. 

Dylai unrhyw un sy'n arddangos symptomau aros gartref am 10 diwrnod gwaith (*gallai hyn newid yn dibynnu ar y cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru) o ddechrau’r symptomau. 

Dylai drefnu i gael prawf ar unwaith i ganfod a yw’n achos positif a dylai aros gartref hyd nes y caiff y canlyniadau eu cadarnhau. Os bydd plentyn neu aelod o staff yn datblygu symptomau tra bydd yn yr ysgol, bydd ei ysgol yn ei atgyfeirio i gael ei brofi â blaenoriaeth.  

Bydd Profi, Olrhain, Diogelu (POD) yn ymyrryd os caiff dysgwr brawf COVID-19 positif.  

Dylai unrhyw un sy'n byw gyda rhywun sy'n dangos symptomau ond sy'n dal i fod yn iach, neu sydd wedi cael prawf positif, aros gartref am 10 diwrnod o'r diwrnod y daeth y person cyntaf yn sâl.

Beth sy'n digwydd os oes achosion mewn ysgol?


Os ceir sawl achos o COVID-19 mewn ysgol, bydd arbenigwyr o bob rhan o’r GIG a llywodraeth leol yn gweithio gyda’i gilydd i atal trosglwyddo parhaus o fewn yr ysgol.  

Bydd hyn yn cynnwys nodi’r rhai sydd wedi dod i gysylltiad â rhywun heintus, unrhyw blentyn neu aelod o staff sydd mewn perygl uwch, a rhoi cyngor wedi’i deilwra ar reoli heintiau. 

Rhoddir cyngor sy’n seiliedig ar asesu pob sefyllfa unigol i gefnogi’r ysgol wrth atal rhagor o ledaenu.

Bydd yr ysgol yn rhoi gwybod am y sefyllfa i rieni a gofalwyr.

Ysgolion yn gweithredu’n ddiogel

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar reoli dychweliad pob disgybl yn ddiogel ac ar yr ymagwedd at ddysgu. Gellir dod o hyd i’r canllawiau hyn yn:

Gweld Canllawiau gweithredol Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion a lleoliadau o dymor yr hydref​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Gweld Canllawiau Llywodraeth Cymru ar ddysgu mewn ysgolion a lleoliadau o dymor yr hydref​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newyddBeth sydd wedi cael ei wneud i wneud ysgolion yn ddiogel? 

Mae pob ysgol wedi cynnal cyfres o asesiadau risg wedi’u diweddaru ac wedi gweithio gyda Thîm Iechyd a Diogelwch dynodedig i benderfynu sut y gall weithredu'n ddiogel. Mae hyn yn cynnwys prosesau adeiladu a hylendid wedi’u diwygio a mesurau cadw pellter cymdeithasol/corfforol lle bo’n berthnasol. 


Bydd mesurau hanfodol yn cynnwys:

 • Gofyn bod pobl sy'n sâl gyda symptomau COVID-19 yn aros gartref
 • Ymwneud yn weithredol â Phrofi, Olrhain, Diogelu (POD)
 • Hylendid dwylo ac anadlu cadarn gan gynnwys awyru
 • Parhau i gynnal trefniadau glanhau uwch
 • Annog llai o gysylltiadau a chynyddu ymbellhau cymaint â phosibl rhwng y rhai yn yr ysgol lle bo modd 
 • Grwpio dysgwyr gyda’i gilydd
 • Osgoi cyswllt rhwng y grwpiau hyn cymaint â phosibl
 • Staff yn cynnal pellter corfforol oddi wrth ddysgwyr a staff eraill cymaint â phosibl

A fydd yr ysgol yn cael ei glanhau'n rheolaidd? 

Bydd. Bydd ysgolion yn cael eu glanhau’n drylwyr a bydd trefniadau glanhau manylach yn digwydd yn ystod y dydd. Mae hyn yn cynnwys arwynebau cyswllt â llaw gan gynnwys rheiliau llaw, dolenni drysau, padiau gwthio, tapiau, dolenni fflysio toiledau ac ati. 

Mae asesiadau risg unigol wedi nodi ardaloedd a ddefnyddir yn aml drwy gydol y dydd y dylid eu glanhau'n amlach ac mae pob ysgol wedi cael cyngor penodol ar lanhau a diheintio.  

Pan fydd ystafelloedd yn cael eu defnyddio gan fwy nag un grŵp, bydd byrddau a chadeiriau yn cael eu glanhau rhwng sesiynau.


A fydd adnoddau dysgwyr, cyfarpar dosbarth a theganau sy’n cael eu rhannu’n cael eu glanhau'n rheolaidd?

Bydd ysgolion yn adolygu'r adnoddau maent yn eu darparu i staff a dysgwyr er mwyn lleihau'r angen am lanhau ac i leihau'r risg o groeshalogi.

Bydd ysgolion yn gyfrifol am sicrhau bod yr eitemau a ddefnyddir yn cael eu glanhau yn ôl yr angen yn unol â'r canllawiau iechyd a diogelwch.

Lle y bo'n bosibl, darperir eu hadnoddau eu hunain i'r dysgwyr, e.e. pinnau, pensiliau ac ati er mwyn lleihau'r risg o groeshalogi.

Lle rhennir adnoddau, byddant yn cael eu glanhau bob tro ar ôl eu defnyddio lle bo hynny'n ymarferol.


A fydd golchi dwylo a diheintydd dwylo yn cael eu cynnig at ddefnydd y plant?

Bydd. Bydd golchi dwylo'n rheolaidd yn dod yn rhan o drefn yr ysgol ac yn gam cyntaf i bob disgybl ar ddechrau pob diwrnod, a thrwy gydol y diwrnod ar ôl hynny. 

Ystyrir mai golchi dwylo yw'r modd mwyaf effeithiol o amddiffyn, ond lle nad yw hyn yn ymarferol, darperir diheintydd dwylo. 

Mae gorsafoedd diheintio dwylo wedi cael eu gosod mewn mannau allweddol yn yr ysgol, gan gynnwys mynedfeydd i'r ysgol ac yn agos at doiledau.

Bydd disgyblion yn cael eu hannog i 'Ei Ddal, Ei Daflu, Ei Ddifa' ac i lanhau dwylo wedyn. 

Bydd ysgolion yn sicrhau bod cymorth ar gael i ddysgwyr sy'n ei chael yn anodd glanhau eu dwylo ar eu pennau eu hunain.Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Ymbellhau Cymdeithasol a Chadw Pellter Corfforol?

Ymbellhau cymdeithasol yw'r term a ddefnyddir mewn perthynas â dysgwyr yn cadw pellter cymdeithasol diogel. Mae Cadw Pellter Corfforol yn ofyniad yn unol â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 sy’n gofyn i weithleoedd (gan gynnwys ysgolion a lleoliadau’r blynyddoedd cynnar), gymryd "pob cam rhesymol" i sicrhau y cedwir pellter o 2 fetr rhwng unrhyw bersonau mewn man gwaith.


A fydd Ymbellhau Cymdeithasol yn parhau mewn Ysgolion Cynradd? 

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan bod ymbellhau cymdeithasol ar gyfer plant 11 oed ac iau wedi'i atal.   

Fodd bynnag, rhaid i bob aelod o staff mewn ysgolion barhau i gadw pellter corfforol. I blant, canolbwyntir ar gadw dysgwyr mewn grwpiau/swigod cyson lle bynnag y bo'n ymarferol bosibl.

Mae’n bosibl y byddant yn cael amserau egwyl fesul grŵp a’u hardal eu hunain ar gyfer dysgu a chyfnodau chwarae. Bydd hyn yn ei wneud yn haws ac yn gyflymach, os digwydd achos positif, i nodi’r rhai y mae angen iddynt hunanynysu o bosibl ac i gadw’r nifer honno mor isel â phosibl. 

Mae’n bosibl y cedwir marciau llawr mewn mannau cymunedol o amgylch yr ysgol i ddangos i ddisgyblion y pellter sydd angen iddynt sefyll oddi wrth ei gilydd. Bydd ysgolion yn parhau i ddefnyddio ardaloedd awyr agored lle y bo'n bosibl, annog systemau awyru a gall rhai roi system unffordd ar waith.


A fydd Ymbellhau Cymdeithasol yn parhau mewn Ysgolion Uwchradd?

Bydd ysgolion yn gwneud popeth posibl i leihau cysylltiadau o fewn eu lleoliadau eu hunain cymaint â phosibl drwy roi mesurau synhwyrol a chymesur ar waith.

Bydd disgyblion mewn 'Grwpiau cyson' y gallai fod angen iddynt fod yn faint grŵp blwyddyn gyfan, er mwyn cyfyngu ar ryngweithiadau cymdeithasol corfforol. 

Bydd hyn yn ei wneud yn haws ac yn gyflymach i nodi’r rhai y mae angen iddynt hunanynysu o bosibl ac i gadw’r nifer honno mor isel â phosibl os bydd achos positif. 

Mae’n bosibl y cedwir marciau llawr mewn mannau cymunedol o amgylch yr ysgol i ddangos i ddisgyblion y pellter sydd angen iddynt sefyll oddi wrth ei gilydd. Bydd ysgolion yn parhau i ddefnyddio ardaloedd awyr agored lle y bo'n bosibl, annog systemau awyru a gall rhai roi system unffordd ar waith. 

Bydd sgriniau Perspex yn cael eu lleoli yn y mannau cyswllt wyneb yn wyneb er mwyn amddiffyn plant a staff.


Sut caiff ymbellhau cymdeithasol ei reoli wrth ollwng a chasglu disgyblion?

Bydd eich ysgol yn rhoi cyngor ar y trefniadau ar gyfer gollwng a chasglu plant o'r ysgol.

Bydd ysgolion yn parhau i drefnu bod disgyblion yn cyrraedd a gadael ar adegau gwahanol lle bo modd.

Bydd cyfres o gynlluniau traffig ar waith mewn rhai ysgolion er mwyn sicrhau diogelwch plant a theuluoedd wrth ollwng a chasglu. Mae hyn yn cynnwys cau ffyrdd, systemau unffordd a lledu palmentydd.


Gwiriwch a oes cynlluniau traffig wedi'u cynllunio ar gyfer eich ysgol.​

 

Gwybodaeth bwysig i rieni a gofalwyr wrth ollwng a chasglu plant o'r ysgol

Atgoffir rhieni a gofalwyr i gadw at reolau ymbellhau cymdeithasol wrth ollwng a chasglu eu plant a pheidio ag ymgynnull yn ystod yr adegau hyn. Er mwyn helpu disgyblion, rhieni a gofalwyr i gadw at reolau ymbellhau cymdeithasol yn ystod amseroedd gollwng a chasglu'r ysgol, gwnewch yn siŵr y cedwir at y canlynol:

 • ​Ceisiwch osgoi gyrru eich plentyn i'r ysgol os gallwch. Cerddwch neu teithiwch ar sgwter neu feic, lle bo modd
 • Os nad oes gennych ddewis ymarferol arall yn lle gyrru, parciwch ymhell i ffwrdd o'r ysgol a cherddwch weddill y ffordd
 • I helpu gyda diogelwch disgyblion a mesurau ymbellhau cymdeithasol, peidiwch â pharcio ar y palmant
 • Wrth ollwng eich plentyn neu ei gasglu, gwnewch bob ymdrech i gadw at fesurau ymbellhau cymdeithasol drwy aros 2 fetr i ffwrdd o bobl eraill
 • Dylech osgoi ymgasglu â rhieni eraill o amgylch mynedfeydd yr ysgol.

Ar 23 Tachwedd 2020 fe wnaeth Llywodraeth Cymru ddiweddaru ei ganllawiau gweithredol ar ddefnyddio gorchuddion wyneb mewn ysgolion a cholegau
Mae'r canllawiau nawr yn nodi y dylid gwisgo gorchuddion wyneb:

 • ​ym mhob ardal y tu allan i'r ystafell ddosbarth gan staff a dysgwyr mewn ysgolion uwchradd a cholegau
 • ar drafnidiaeth benodedig i'r ysgol a'r coleg i ddysgwyr ym mlwyddyn 7 ac i fyny
 • gan ymwelwyr â phob ysgol a choleg, gan gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n danfon ac yn casglu plant


Bydd Cyngor Caerdydd yn rhoi dau orchudd wyneb amldro i bob disgybl ysgol uwchradd. 

Ni argymhellir ar hyn o bryd bod plant oedran ysgol gynradd yn gwisgo gorchuddion wyneb. Bydd hyn yn cael ei adolygu'n barhaus yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth, gan ystyried unrhyw gynnydd yn y gyfradd heintio neu nifer yr achosion yn y ddinas.

Gallwch ddarllen mwy am ddiweddariad Llywodraeth Cymru​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​ 

Gwybodaeth am wisgo gorchuddion wyneb i ddisgyblion ysgol uwchradd prif ffrwd 

Isod ceir cyfres o bethau y dylech eu gwneud a phethau na ddylech eu gwneud wrth wisgo gorchuddion wyneb;


Gweld fideo cyfarwyddiadol ar ddefnyddio, storio a chynnal gorchuddion wyneb​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd 


Dylech

 • ​Olchi eich dwylo cyn cyffwrdd â'r gorchudd wyneb 
 • Archwilio’r gorchudd wyneb am ddifrod neu fudreddi 
 • Addasu’r gorchudd i'ch wyneb heb adael bylchau ar yr ochrau 
 • Gorchuddio’ch ceg, eich trwyn a'ch gên 
 • Osgoi cyffwrdd â'r gorchudd wyneb 
 • Golchi eich dwylo cyn tynnu'r gorchudd wyneb 
 • Tynnu’r gorchudd wyneb gan ddefnyddio’r strapiau y tu ôl i'r clustiau neu'r pen
 • Tynnu’r gorchudd wyneb oddi wrth eich wyneb 
 • Storio’r gorchudd wyneb mewn bag plastig glân, wedi'i ail-selio, os nad yw'n fudr neu'n wlyb a’ch bod yn bwriadu ei ail-ddefnyddio
 • Tynnu’r gorchudd wyneb o'r bag gan afael yn y strapiau.
 • Golchi’r gorchudd wyneb mewn sebon neu lanedydd, yn ddelfrydol gyda dŵr poeth, o leiaf unwaith y dydd 
 • Glanhau eich dwylo ar ôl tynnu'r gorchudd wyneb i ffwrdd


Ni ddylech

 • ​Ddefnyddio gorchudd wyneb sy'n edrych fel ei fod wedi'i ddifrodi
 • Gwisgo gorchudd wyneb llac (bydd clymu cwlwm ar ddiwedd y dolennau clust yn tynhau'r ffit)  
 • Gwisgo'r gorchudd wyneb o dan y trwyn
 • Tynnu'r gorchudd wyneb os oes pobl o fewn 2 fetr 
 • Defnyddio gorchudd wyneb sy'n anodd anadlu drwyddo 
 • Gwisgo gorchudd wyneb brwnt na gwlyb 
 • Rhannu eich gorchudd wyneb gydag eraill


A fydd staff yn gwisgo gorchuddion wyneb? 


Bydd disgwyl i staff mewn ysgolion uwchradd a cholegau wisgo gorchuddion wyneb ym mhob ardal y tu allan i'r ystafell ddosbarth ac ar drafnidiaeth ysgol.​

Beth os yw fy mhlentyn i neu rywun yn ein teulu yn hunan-warchod?

Ar 23 Rhagfyr, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyngor wedi'i ddiweddaru i'r bobl hynny y gofynnwyd iddynt hunan-warchod yn wreiddiol. 

Y canllawiau diweddaraf hyn yw cefnogi'r rhai sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol i amddiffyn eu hunain rhag dod i gysylltiad â coronafeirws gan fod Cymru bellach ar lefel rhybudd 4. ​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Ar gyfer plant a phobl ifanc y gofynnwyd iddynt huan-warchod yn wreiddiol, dywed Llywodraeth Cymru:

"Wrth i'n gwybodaeth am COVID-19 dyfu, rydym bellach yn gwybod mai ychydig iawn o blant a phobl ifanc sydd gyda’r risg uchaf o salwch difrifol oherwydd y feirws. Felly, mae meddygon wedi bod yn adolygu'r holl blant a phobl ifanc y nodwyd eu bod yn agored iawn i niwed yn glinigol i ddechrau i gadarnhau a ydynt yn dal i gael eu hystyried yn rhai sy'n wynebu'r risg uchaf.

"Os ydych eisoes wedi trafod hyn gyda meddygon eich plentyn a'i fod wedi cadarnhau bod eich plentyn yn dal i gael ei ystyried yn glinigol eithriadol o agored i niwed, ni ddylai eich plentyn fynychu'r ysgol.

"Dylai plant a phobl ifanc ar yr aelwyd nad ydynt yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol barhau i fynychu'r ysgol. Dylai plant a phobl ifanc y mae eu rhieni neu ofalwyr yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol hefyd barhau i fynd i'r ysgol."


Beth sy'n digwydd os byddaf yn dewis peidio ag anfon fy mhlentyn i'r ysgol? A fyddaf yn cael dirwy?

Ers 14 Medi mae’n ofynnol i bob dysgwr fynd i’r ysgol, a dylai pob dysgwr fod wedi dychwelyd oni bai bod ganddo reswm meddygol/yn ymwneud ag iechyd dros beidio neu os mai'r cyngor ar y pryd yw na ddylai fynd i’r ysgol. 

Bydd Llywodraeth Cymru yn monitro'r sefyllfa ac am y tro, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu na fydd rhieni'n cael dirwy, ond bydd hyn yn cael ei adolygu.


Sut bydd ysgolion yn monitro presenoldeb? 

Mae presenoldeb rheolaidd yn hanfodol er mwyn helpu dysgwyr i ddal i fyny ar addysg a gollwyd, gwneud cynnydd a hyrwyddo eu lles a'u datblygiad ehangach. Rhaid i ddysgwyr o oedran ysgol gorfodol fod yn yr ysgol oni bai bod rheswm statudol yn berthnasol (fel salwch, absenoldeb ac ati). 

Bydd ysgolion yn cefnogi dysgwyr a rhieni sy'n gyndyn neu'n bryderus ynghylch dychwelyd i'r ysgol. 

Bydd ysgolion a lleoliadau yn cadw cofnod o bresenoldeb a dylai teuluoedd ddweud wrth eu hysgol os na fydd eu plentyn yn gallu bod yn bresennol. Bydd hyn yn helpu ysgolion, lleoliadau ac awdurdodau lleol i ddeall a chynllunio ar gyfer unrhyw rwystrau i atal dysgwyr rhag dychwelyd i'r ysgol a nodi unrhyw gymorth arall y gallai fod ei angen.


Rydyn ni’n deulu BAME (pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig). A yw'n ddiogel anfon ein plant i'r ysgol?​

Mae Offeryn Asesu Risg Gweithlu Cymru Gyfan yn ystod yr Argyfwng COVID-19 wedi cael ei ddylunio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fynd i'r afael â ffactorau risg unigol, waeth beth fo’r ethnigrwydd. ​
Ym mis Tachwedd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru na fydd arholiadau diwedd y flwyddyn ar gyfer y dysgwyr sy’n sefyll arholiadau TGAU, Safon UG a Safon Uwch y flwyddyn nesaf.

Dywedodd y Gweinidog y byddai’n sefydlu Grŵp Ymgynghorol Cynllunio a Chyflawni a fyddai’n cefnogi ‘lles, tegwch  dilyniant’ ar gyfer dysgwyr yn 2021.

Ddydd Iau, 17 Rhagfyr, cyflwynodd Gweinidog Addysg Cymru, Kirsty Williams, fanylion ar sut y bydd y system a roddir ar waith yn gweithio yn lle’r arholiadau ar gyfer cymwysterau cyffredinol yn 2021. 

Cadarnhaodd y Gweinidog y caiff hyn ei gynorthwyo gan ddull tri philer a fydd yn cynnwys:
 • asesiadau di-arholiad
 • asesiadau mewnol
 • asesiadau a gaiff eu gosod a’u marcio’n allanol 


Am ragor o wybodaeth, ewch i'r dataganiad i'r wasg ar wefan Llywodraeth Cymru ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​.

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cyfeirio llythyr at ddysgwyr y mae hyn yn effeithio arnynt, gallwch darllen hwn yma ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.
A yw’r cwricwlwm wedi dychwelyd i'r arfer? 


A fydd tripiau ysgol? 

Mae canllawiau'n dal i newid, ond mae'r Cyngor yn gweithio gyda phartneriaid i allu cynllunio ymweliadau a theithiau ysgol unwaith eto. Darperir canllawiau cenedlaethol ar gyfer rheoli dysgu yn yr awyr agored, ymweliadau oddi ar y safle a dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth gan Banel Ymgynghorwyr Addysg Awyr Agored.

Gweld y canllawiau cenedlaethol ar ddysgu yn yr awyr agored, ymweliadau oddi ar y safle a dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

A all gwersi cerdd ailgychwyn?

Oes.  Mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio gydag ysgolion i roi cymorth a sicrwydd y gall y gwasanaeth cerddoriaeth ddychwelyd yn ddiogel. 

Pa fesurau sydd ar waith i gynnal diogelwch yn ystod gwersi cerddoriaeth? ​

Mae canllawiau Iechyd a Diogelwch Covid-19 wedi'u rhoi i bob athro peripatetig mewn ysgolion, yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae mesurau’n cynnwys: 
 
 • ​Ni ddylai tiwtoriaid fynychu'r ysgol os ydyn nhw neu unrhyw un y maen nhw’n byw gyda nhw yn dangos symptomau Coronafeirws.  Dylid dilyn y gweithdrefnau hunanynysu presennol a dylid rhoi gwybod i reolwyr am hyn 
 • Dylai tiwtoriaid olchi eu dwylo neu ddefnyddio hylif diheintio wrth fynd i mewn ac allan o’r ysgol. 
 • Dylai tiwtoriaid gadw pellter cymdeithasol bob amser, a gwisgo mwgwd ym mhob man cymunedol.
 • Bydd tiwtoriaid yn sicrhau bod ystafelloedd addysgu yn cael eu hawyru lle bo modd   
 • Dylai tiwtoriaid osgoi cyffwrdd ag offerynnau disgyblion, yn enwedig genau’r offeryn.  Dylai tiwtoriaid ddefnyddio menig untro a hylif diheintio dwylo os ydynt yn tiwnio offeryn neu os oes angen gosod corsen arno.  Dylid osgoi rhannu offerynnau oni bai eu bod yn addysgu piano/telyn, y dylid eu glanhau rhwng disgyblion. Gofynnir i ddisgyblion ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn canu’r offeryn
 • Dylai disgyblion gael eu copïau eu hunain o'r Gerddoriaeth a dod â'u hofferynnau eu hunain i'r wers.
 • Dylai tiwtoriaid lanhau eu hofferynnau a'u hoffer ar ddechrau ac ar ddiwedd pob gwers.
 • Dylid osgoi cyswllt corfforol â disgyblion a chyffwrdd cyn lleied â phosib â cherddoriaeth neu offerynnau sy'n perthyn i ddisgyblion.
 • Dim ond yn unigol neu mewn parau y dylid dysgu disgyblion, gan osgoi cymysgu grwpiau ysgol. 
 • Dylai tiwtoriaid fod yn ymwybodol o asesiad risg yr ysgol a manylion mesurau diogelwch a rheoli ysgolion unigol. 
 • Os yw plentyn yn dangos symptomau Coronafeirws yn ystod y wers, dylid rhoi gwybod i'r ysgol ar unwaith, a dilynir gweithdrefnau'r ysgolion.

A fydd gwasanaethau ysgol yn dal i gael eu cynnal?

Fel y nodwyd yng nghanllawiau gweithredol Llywodraeth Cymru, "dylid cadw grwpiau cyswllt ar wahân lle bo modd". Golyga hyn y dylai ysgolion osgoi cynnal digwyddiadau lle mae llawer o bobl yn dod ynghyd fel gwasanaethau ysgol neu sesiynau cydaddoli gyda mwy nag un grŵp.

A fydd gwersi Addysg Gorfforol? 

Bydd, mae Addysg Gorfforol yn bwysig i blant, ond bydd gwersi'n cael eu haddasu i leihau'r risg o ledaenu COVID-19. Efallai y bydd eich ysgol yn gofyn i ddisgyblion wisgo eu dillad Addysg Gorfforol i'r ysgol ar y dyddiau hynny a bydd eich ysgol yn cyfleu ei chynlluniau i chi'n uniongyrchol.​

A fydd disgyblion ysgolion uwchradd yn dal i gael athrawon gwahanol ar gyfer pynciau gwahanol neu a fyddant yn cael un athro am y diwrnod cyfan?

Gall pob athro ac aelod o staff weithio mewn gwahanol ddosbarthiadau a chyda gwahanol grwpiau blwyddyn i sicrhau eu bod yn dilyn amserlen yr ysgol, ond byddant yn dilyn gofynion ymbellhau cymdeithasol. Ysgolion unigol fydd yn gwneud y trefniadau.

A fydd plant yn cael cyfnodau o egwyl a sut caiff ymbellhau cymdeithasol ei reoli yn ystod yr adegau hyn?

Bydd disgyblion yn cael egwyl ac amserau cinio ond bydd y rhain ar adegau gwahanol i hwyluso mesurau ymbellhau cymdeithasol.

Beth mae angen i fy mhlentyn ddod ag ef i’r ysgol? Oes angen ei offer ei hun arno?

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi y dylai dysgwyr gyfyngu ar faint o offer y daw ag ef i'r ysgol bob dydd, a chadw at yr hyn sy’n hanfodol yn unig.

Bydd ysgolion yn cyfleu eu gofynion eu hunain.

A fydd prydau ysgol ar gael?

Mae rhai ysgolion yn edrych ar ailgyflwyno arlwyo mewn ysgolion ond bydd hyn yn dibynnu ar yr ysgol unigol. Bydd eich ysgol yn rhoi gwybod i chi pan fydd arlwyo mewn ysgolion yn ailddechrau. 

Beth os yw fy mhlentyn yn cael Prydau Ysgol Am Ddim fel arfer?

Ar gyfer plant sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim, bydd y systemau e-dalebau a Parent Pay yn parhau ar waith hyd nes y daw'r ddarpariaeth arlwyo yn ôl i rym ym mhob ysgol. 

Bydd Prydau Ysgol am Ddim hefyd ar gael yn ystod y gwyliau ysgol hyd at a chan gynnwys Pasg 2021 a tra bod ysgolion ar gau oherwydd y cyfnod cloi.

Ble y gellir gwario talebau archfarchnad? 

Gellir gwario’r talebau erbyn hyn mewn saith archfarchnad wahanol gan gynnwys Aldi, Asda, Iceland, Morrisons, Tesco, Sainbury's a Waitrose ac mae'n rhoi’r hyblygrwydd i rieni a gofalwyr brynu bwyd eu plentyn o archfarchnad o’u dewis. 

Beth os yw fy mhlentyn yn cael Prydau Ysgol am Ddim ond bod angen iddo hunanynysu? 

Os yw disgyblion yn hunanynysu neu os oes angen iddynt aros gartref byddant yn cael Prydau Ysgol am Ddim drwy daleb archfarchnad. 

Bydd Prydau Ysgol am Ddim yn parhau i gael eu darparu yn ystod yr ysgol.

A ddylai dysgwyr sy’n agored i niwed yn feddygol ddychwelyd i'r ysgol pan fydd yn ailagor?​

Mae Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH) wedi adolygu a chyhoeddi canllawiau ar y risgiau i blant sydd ag anghenion iechyd sylfaenol.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd Mabwysiadwyd eu canllawiau gan bedair gwlad y DU.

Mae canllawiau RCPCH yn nodi dau grŵp o blant a phobl ifanc (dan 18 oed) sydd 'yn eithriadol o fregus yn glinigol'. 

Mae Grŵp A yn rhestru cyflyrau sy'n golygu bod plentyn yn agored iawn i niwed yn glinigol. Dylid cynghori plentyn sydd â chyflwr yng ngrŵp A i hunan-warchod, yn unol â chyngor iechyd cyhoeddus y Llywodraeth.  

Mae Grŵp B yn rhestru cyflyrau sy'n gofyn am drafodaeth rhwng y clinigydd a'r plentyn a'i deulu/gofalwr i weld a yw'n agored iawn i niwed yn glinigol ar sail pob achos unigol. Dylai plentyn yng Ngrŵp B drafod â'i dîm clinigol i bennau a ddylid ei gynghori i amddiffyn, yn unol â chyngor iechyd cyhoeddus y Llywodraeth, ar ôl cydbwyso’r risgiau. Ni fydd angen i bob plentyn a pherson ifanc sydd â chyflyrau a restrir yn Grŵp B wneud hyn. Os, yn dilyn y drafodaeth, caiff ei gynghori i beidio â hunan-warchod, dylai'r plentyn ddilyn trefniadau ymbellhau cymdeithasol llym.

Mae'r Coleg Brenhinol dynodedig wedi argymell y dylai gweithwyr meddygol proffesiynol weld plant a phobl ifanc â chyflyrau grŵp A neu B cyn mis Medi a dylid penderfynu a ddylid ystyried y plentyn yn 'agored iawn i niwed yn glinigol', a'i gynghori i amddiffyn.

Os cynghorir dysgwr i amddiffyn, bydd ysgolion yn parhau i ddarparu cyfleoedd dysgu o bell, ac yn parhau i gysylltu'n rheolaidd â rhieni/gofalwyr.
 

Mae gan fy mhlentyn anghenion gofal meddygol neu bersonol.  Ydy ysgolion yn gallu parhau i roi cymorth?

Bydd yr ysgol yn diweddaru'r asesiad risg ar gyfer eich plentyn ac yn trafod hyn â chi.  

Os bydd angen i staff gael cyswllt uniongyrchol â'ch plentyn, bydd hyn yn cael ei drafod â chi’n gyntaf.   Bydd cyngor iechyd a diogelwch yn cael ei ddilyn, gan gynnwys hylendid ychwanegol a’r defnydd o gyfarpar diogelu personol.
 

Mae gan fy mhlentyn ddatganiad o Anghenion Addysgol Arbennig: a fydd yn dal yn gallu derbyn cymorth ychwanegol?

Bydd ysgolion yn parhau i roi lefelau priodol o gymorth ychwanegol i ddysgwyr ag ADY. 

Mae gan un neu fwy o'n dysgwyr nam ar eu clyw ac mae angen iddyn nhw weld gwefusau ac ystumiau wyneb pobl pan fyddan nhw'n siarad.  Beth yw'r cyngor o ran masgiau wyneb?


Er mwyn sicrhau nad yw cyfathrebu'n gyfyngedig i blant a phobl ifanc sydd â nam ar eu clyw, caiff feisorau wyneb eu gwisgo pan fo angen cyfarpar diogelu personol. ​
Ystyrir mai Teithio Llesol yw’r ffordd fwyaf diogel ac iach o gyrraedd yr ysgol ac anogir disgyblion i gerdded, mynd ar sgwter neu feic lle y bo’n bosibl.

Cedwir newidiadau i drefn ffyrdd o gwmpas rhai ysgolion er mwyn cefnogi mynediad diogel. 

I’r rhai na allant fynd i’r ysgol heb drafnidiaeth ysgol, bydd eich ysgol yn sôn wrthych am y trefniadau manwl ar gyfer dechrau’r tymor.


Beth sy'n digwydd os yw fy mhlentyn fel arfer yn teithio i’r ysgol ar fws?

Bydd Cludiant Ysgolion Prif Ffrwd yn gweithredu ar adegau arferol a chyda chapasiti arferol o fis Medi ymlaen.

Bydd cludiant ysgol ar gael gyda mesurau diogelwch ychwanegol ar waith. Bydd y rhain yn cynnwys y canlynol: 

 • Caiff pob cerbyd ei ystyried yn swigen ar wahân,
 • Bydd disgwyl i bob disgybl eistedd yn yr un seddi ar y ffordd i'r ysgol ac yn ôl,
 • Rhaid i ddisgyblion beidio â theithio os oes ganddynt hwy neu unrhyw un yn eu cartrefi symptomau Covid-19
 • Bydd diheintydd dwylo ar gael ar bob cerbyd, rhaid i ddisgyblion ei ddefnyddio wrth fynd ar y cerbyd ac oddi arno.
 • Mae gweithredwyr trafnidiaeth wedi rhoi mwy o drefnau glanhau ar waith a bydd cerbydau'n cael eu glanhau'n drylwyr yn wythnosol a chaiff pob arwyneb y cyffyrddir ag ef yn rheolaidd ei lanhau ar ôl pob taith


Mae'r uchod i gyd yn amodol ar newidiadau mewn canllawiau gan Lywodraeth Cymru.

 

A fydd disgwyl i'm plentyn wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar ei fws ysgol?

Bydd disgwyl i ddisgyblion ysgolion uwchradd y brif ffrwd wisgo gorchuddion wyneb wrth deithio ar fysus ysgol y brif ffrwd, bysus mini a thacsis. Bydd Cyngor Caerdydd yn rhoi dau orchudd wyneb amldro i bob disgybl ysgol uwchradd y brif ffrwd. 

Nid yw'r disgwyliad hwn yn berthnasol i ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Ychwanegol er y rhoddir masgiau i'r rhai sy'n dymuno eu defnyddio.

Nid yw’r gofyniad i wisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth ysgol y brif ffrwd yn berthnasol i ddisgyblion ysgolion cynradd ond bydd hyn yn cael ei adolygu'n barhaus yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.


Mae fy mhlentyn yn mynd i'r ysgol mewn tacsi, a fydd angen iddo wisgo gorchudd wyneb? 


Mae Cyngor Caerdydd yn disgwyl i bob disgybl ysgol uwchradd wisgo gorchudd wyneb mewn tacsis a bydd yn rhoi’r gorchuddion i’r disgyblion hynny. Nid yw'r disgwyliad hwn yn berthnasol i ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Ychwanegol na disgyblion ysgol gynradd er y rhoddir masgiau i'r rhai sy'n dymuno eu defnyddio.

Beth os bydd fy mhlentyn yn teithio i'r ysgol ar drafnidiaeth gyhoeddus? 


Bydd disgwyl i ddisgyblion ysgolion uwchradd prif ffrwd wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd i gael rhagor o wybodaeth a chanllawiau mewn perthynas â theithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.

A all meithrinfeydd a lleoliadau gofal plant preifat aros ar agor yn ystod y cyfnod cloi lefel 4? ​


A fydd clwb brecwast a/neu glybiau ar ôl ysgol ar gael? 

Mae'r Cyngor yn gweithio gydag ysgolion a darparwyr gofal plant i'w cynorthwyo i hwyluso clybiau brecwast ac ar ôl ysgol. Bydd eich ysgol neu ddarparwr gofal plant cofrestredig yn rhoi gwybod i chi’n uniongyrchol am y cynlluniau. ​

Ble galla i ddod o hyd i wybodaeth am ofal plant cofrestredig yng Nghaerdydd? 


Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd. Gall y tîm gynnig gwybodaeth a chyngor ynglŷn â gofal plant cofrestredig yng Nghaerdydd.  Cysylltwch â nhw trwy ffonio 03000 133 133 neu e-bostio CyswlltFAS@caerdydd.gov.uk.


Pryd bydd fy narparwr gofal plant cofrestredig yn ailagor? 

O ddydd Gwener 18 Rhagfyr, roedd 374 o'r 398 o leoliadau gofal plant cofrestredig ar agor. Mae hyn yn 94% o'r lleoliadau gofal plant cofrestredig yng Nghaerdydd.​ ​I rieni sy'n dymuno cael gofal plant eto, bydd angen i chi gysylltu â'ch darparwr gofal plant cofrestredig i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu cynlluniau presennol neu fynd i Wefan Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd i gael gwybod pa ddarparwyr sydd ar agor.​


Y Cynnig Gofal Plant Cymru ​

Mae'r Cynnig Gofal Plant yn parhau ar waith ac erbyn diwedd mis Tachwedd 2020 roedd cyfanswm o 1,233 o blant Caerdydd yn cael budd ohono. 

Bydd rhieni cymwys y mae eu plant yn tr​oi'n 3 oed yn Nhymor y Gwanwyn (Ionawr-Mawrth) yn gallu defnyddio’r Cynnig Gofal Plant o Dymor yr Haf 2021. Bydd ceisiadau'n agor ar 15 Chwefror a bydd teuluoedd cymwys yn gallu derbyn yr arian o 12 Ebrill 2021 os yw eu cais wedi'i gymeradwyo erbyn y dyddiad hwn.


​ ​

​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​