Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cwestiynau Cyffredin i rieni a disgyblion

​​Rydym yn gweithio’n agos gydag ysgolion i gynnal mesurau priodol fel y gall pob plentyn a pherson ifanc, ynghyd â’u staff fynd i’r ysgol yn ddiogel.  Cyhoeddir ein holl gyngor yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.  

Mae ysgolion yn gwneud trefniadau yn ôl eu hamgylchiadau eu hunain a byddant yn rhoi gwybod i rieni’n uniongyrchol am y trefniadau unigol ar gyfer eu disgyblion. 

Ni ddylai disgyblion a staff fynychu ysgolion neu leoliadau os ydynt: 
  • ag unrhyw un o'r tri o
  • symptomau COVID-19 clasurol
  • wedi profi'n bositif am COVID-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf 
  • yn byw mewn cartref gyda rhywun sydd ag unrhyw un o’r tri o symptomau COVID-19 clasurol neu sydd wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf
  • yn gyswllt agos ag achos COVID-19 a gadarnhawyd 
 
​Ffoniwch yr ysgol i ddweud os yw eich plentyn neu aelod o'r teulu yn sâl.

Canllawiau i rieni a gofalwyr

Gwybodaeth am sut i gadw eich hun, eich teuluoedd a staff ein hysgol yn ddiogel.

​Gwybodaeth am symptomau COVID-19

Gwybodaeth am symptomau COVID-16 clasurol a'r rhestr estynedig o symptomau COVID-19. Beth i'w wneud os ydych chi'n profi symptomau.​

Gwybodaeth am brofion COVID-19 mewn ysgolion

Dysgwch am brofion llif unffordd mewn ysgolion a beth i'w wneud os ydych wedi profi'n bositif. Gwybodaeth am gysylltiadau agos ag achosion cadarnhaol o COVID-19.​


Gwybodaeth am hunanynysu

Dysgwch pryd mae angen i chi hunanynysu a'r cymorth ariannol sydd ar gael yn ystod hunanynysu. ​

Dysgu gartref

Canllawiau ar sut y gall ysgolion a lleoliadau ddarparu dysgu o bell i ddisgyblion yn ystod COVID-19. Gwybodaeth am gymorth gan rieni a gofalwyr yn ystod dysgu gartref. ​ ​

Iechyd a diogelwch​

Gwybodaeth am swigod ysgol, cadw pellter cymdeithasol, glanhau, golchi dwylo a gorchuddion wyneb.​


COVID-19 mewn ysgolion​

Roedd gwybodaeth am bresenoldeb, datblygu symptomau tra yn yr ysgol, yn cadarnhau achosion ac achosion o COVID-19 mewn ysgolion.​

Dysgwyr sy’n agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol​

Darpariaethau ar gyfer dysgwyr sy'n agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol critigol yn ystod COVID-19.​

Y cwricwlwm a'r diwrnod ysgol​

Canllawiau ar deithiau ysgol, gwasanaethau ysgol, gwersi cerddoriaeth a gwersi Addysg Gorfforol.

Cymwysterau ac arholiadau​

Newidiadau i gymwysterau ac arholiadau yn ystod COVID-19.​

Trafnidi​aeth ysgol

Canllawiau ar gyrraedd yr ysgol, mesurau diogelwch ar gludiant i'r ysgol a gofynion cyflenwi wyneb.

Arlwyo

Gwybodaeth am ddarpariaeth arlwyo ysgolion a phrydau ysgol am ddim.​
Gwybodaeth gofal plant

Dysgwch am ofal plant cofrestredig yng Nghaerdydd, y Cynnig Gofal Plant i Gymru a chlybiau brecwast ac ar ôl ysgol.​