Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau

Ymgynghoriad ar y bwriad i sefydlu darpariaeth gynradd ar gyfer camau cynnar y datblygiad ym Mhlasdŵr​

Bydd y datblygiadau tai newydd yng ngogledd-orllewin Caerdydd yn cynyddu nifer y plant fydd angen llefydd ysgol yn yr ardal, a bydd hyn yn cael effaith ar argaeledd llefydd yn yr ysgolion presennol. 


Cyhoeddi Hysbysiad Statudol Cyfreithiol ar gyfer sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg ychwanegol yng Nghyncoed, Pen-y-lan a rhannau o ardal Plasnewydd (24 Chwefror 2015)​

Ystyriwyd adroddiad gan Gabinet y Cyngor ar 26 Ionawr 2015 a oedd yn cyflwyno argymhellion yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd yn gynharach yn y flwyddyn ar gynnig i sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg ychwanegol yng Nghyncoed, Pen-y-lan a rhannau o ardal Plasnewydd. ​


Ymgynghoriad ar Ysgolion Uwchradd yng Ngorllewin Caerdydd
Er mwyn gallu darparu digon o leoedd i ateb y galw am leoedd cynradd cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn Ystum Taf a’r cyffiniau mae’r Cyngor bellach yn ymgynghori 

 

Cynhelir ymgynghoriad ar y cynnig i drosglwyddo Ysgol Uwchradd Glyn Derw i safle Cymunedol Llanfihangel o fis Ionawr 2016.  Byddai’r ysgolion yn parhau fel ysgolion unigol, dan eu Ffederasiwn presennol, ond byddent yn rhannu adeiladau.

 


Cynhelir y sesiynau galw heibio cymunedol am bythefnos, o ddydd Llun 5 Ionawr i ddydd Gwener 16 Ionawr 2015


Ymgynghoriad ar sefydlu ysgol gynradd newydd â dau ddosbarth mynediad ar ran o safle Canolfan Addysg Gymunedol Howardian. (21/10/14)
Cynhelir ymgynghoriad ar y cynnig i sefydlu ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg newydd â dau ddosbarth mynediad (derbyn 60 o ddisgyblion fesul grŵp blwyddyn) gyda hyd at 96 o leoedd meithrin rhan amser ar ran o safle Canolfan Addysg Gymunedol Howardian, Hammond Way, Caerdydd CF23 9NB (Ysgol Uwchradd Howardian gynt) o fis Medi 2015.
 

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol Cyfreithiol ar gyfer lleoedd cynradd cyfrwng Cymraeg a Saesneg ychwanegol yn ac o amgylch ardal Llanisien (03/10/2014)
Ystyriwyd adroddiad gan Gabinet y Cyngor ar 18 Medi 2014 a oedd yn nodi’r argymhellion yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd yn gynharach yn y flwyddyn.


Ymgynghoriad Cyhoeddus 2014: Ardal Llanisien (16/06/14)
Mae twf yn y boblogaeth cyn ysgol wedi bod yn amlwg yn y blynyddoedd diweddar yn ardal orllewinol dalgylch Ysgol Uwchradd Llanisien....

 

Dogfen Ymgysylltu 2014: Y Pedair Ward (07/05/2014)
Helpwch ni i lunio darpariaeth addysg gynradd yn eich ardal chi! Nid oes digon o leoedd mewn ysgolion...

 

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Sefydlu Ysgol Gynradd Saesneg newydd ym Mhontprennau: Adroddiad Gwrthwynebu (16/04/2014)
14 Ebrill 2014Rheswm dros yr Adroddiad hwn 1...

 

Ymgynghoriad ar Ddalgylchoedd Ysgolion Cyfrwng Cymraeg: Ysgol Gymraeg Coed-y-Gof a Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaelod y Garth (05/02/2014)
Fel rhan o adolygiad parhaus y Cyngor o`r cyflenwad o leoedd ysgol a`r galw amdanynt, rydym wrthi`n...

 

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol Cyfreithiol ar gyfer ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd ym Mhontprennau (03/02/2014)
Ystyriwyd adroddiad gan Gabinet y Cyngor ar 16 Ionawr 2014 a oedd yn nodi`r argymhellion yn dilyn yr...

 

Ymgynghoriad ar Ddalgylchoedd Ysgolion Cynradd: Ysgol Gynradd Gabalfa a Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd (31/01/2014)
Fel rhan o adolygiad parhaus y Cyngor o nifer y lleoedd ysgol sydd ar gael a`r galw amdanynt, rydym...


Dogfen Ymgysylltu 2014: Y Pedair Ward (07/05/2014)
Helpwch ni i lunio darpariaeth addysg gynradd yn eich ardal chi! Nid oes digon o leoedd mewn ysgolion...

 

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Sefydlu Ysgol Gynradd Saesneg newydd ym Mhontprennau: Adroddiad Gwrthwynebu (16/04/2014)
14 Ebrill 2014Rheswm dros yr Adroddiad hwn 1...

 

Ymgynghoriad ar Ddalgylchoedd Ysgolion Cyfrwng Cymraeg: Ysgol Gymraeg Coed-y-Gof a Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaelod y Garth (05/02/2014)
Fel rhan o adolygiad parhaus y Cyngor o`r cyflenwad o leoedd ysgol a`r galw amdanynt, rydym wrthi`n...

 

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol Cyfreithiol ar gyfer ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd ym Mhontprennau (03/02/2014)
Ystyriwyd adroddiad gan Gabinet y Cyngor ar 16 Ionawr 2014 a oedd yn nodi`r argymhellion yn dilyn yr...

 

Ymgynghoriad ar Ddalgylchoedd Ysgolion Cynradd: Ysgol Gynradd Gabalfa a Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd (31/01/2014)
Fel rhan o adolygiad parhaus y Cyngor o nifer y lleoedd ysgol sydd ar gael a`r galw amdanynt, rydym...

 

Ymgynghoriad ar Ddalgylchoedd Ysgolion Cynradd: Ysgol Gynradd Bryn Celyn, Ysgol Gynradd Glyncoed a Pontprennau – ysgol gynradd newydd arfaethedig (31/01/14)
Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn Hydref 2013, rhoddodd Cabinet y Cyngor ganiatâd I swyddogion...

 

Ymgynghoriad Ysgol Uwchradd y Dwyrain (wedi cau) (12/12/13)
Rydym wrthi`n ymgynghori ar gartref parhaol ar gyfer adeiladau newydd sbon Ysgol Uwchradd y Dwyrain...

 

Diweddariad: Cynigion Ad-drefnu Ysgolion: Ymgynghoriad ar gynnig i sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd â 2 ddosbarth mynediad ym Mhontprennau (22/10/13)
Diweddariad: Cynigion Ad-drefnu Ysgolion: Ymgynghoriad ar gynnig i sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg ...

 

Diweddariad: Cynigion i Ad-drefnu Ysgolion: Ysgol Gymraeg Pwll Coch (18/07/13)
Yn gynharach eleni, ysgrifennom atoch yn amlinellu cynnig i ymateb i`r galw am lefydd cynradd Cymraeg yn y rhannau hyn o Gaerdydd...

 

Cynyddu nifer y llefydd mewn ysgolion cynradd cymunedol Saesneg yn wardiau Adamsdown a Sblot (09/07/13)
Yn gynharach eleni soniwyd am yr argymhellion a oedd yn cael eu gwneud i Gabinet Cyngor Caerdydd mewn...

 

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol - Sefydlu darpariaeth feithrin yn Ysgol Gynradd Radur (09/07/13)
Yn gynharach eleni soniwyd am yr argymhellion a oedd yn cael eu cyflwyno i Gabinet Cyngor Caerdydd mewn...

 

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol - Cynyddu nifer y llefydd addysg gynradd Saesneg yn Ysgol Gynradd Mount Stuart (09/07/13)
Yn gynharach eleni soniwyd am yr argymhellion a oedd yn cael eu gwneud i Gabinet Cyngor Caerdydd mewn...

 

Cyhoeddi Hysbysiadau Statudol Cyfreithiol ar gyfer Ysgol Gynradd Babyddol San Ffransis (21/05/13)
Yn dilyn hysbysiad cyhoeddus, cyhoeddwyd ar 16 Mai 2013 gan gorff llywodraethu Ysgol Gynradd Babyddol San Ffransis... 

 

Diweddariad: Penderfyniad Llywodraeth Cymru ar ddyfodol Ysgol Uwchradd Llanrhymni (15/05/13)
Rydym wedi ymrwymo i wella safonau addysg yn Nwyrain Caerdydd, ac mae ein cynlluniau i wneud newidiadau...

 

Diwygiad i’r ddogfen ymgynghori ar gynnig i sefydlu meithrinfa ac ymestyn yr ystod oedran ar gyfer Ysgol Gynradd Gatholig St Francis o 4-11 i 3-11 (17/04/13)
Mae`r ysgol yn dal i fwriadu sefydlu darpariaeth feithrinfa yn yr ysgol os yw canlyniad y broses ymgynghori...

 

Ymgynghoriad ar sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd ag 1.5 dosbarth mynediad ym Mhontprennau gyda meithrinfa â 32 o leoedd cyfwerth ag amser llawn (07/03/13)
Mae ymgynghoriad yn mynd rhagddo ar gynnig i greu ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg newydd ag 1...

 

Croeso i`n trydydd cylchlythyr (14/01/13)
Ysgol Gynradd Cyfrwng Saesneg Yr Eglwys Newydd Kier Construction Gorllewin Cymru yw`r prif gontractwyr...

 

Partneriaeth Gwella Addysg i Ddwyrain Caerdydd (28/09/12)
Ein nod yw gwella safonau a pherfformiad ysgolion i bobl ifanc sy`n cael eu magu yn Nwyrain Caerdydd...

 

Ysgol Uwchradd y Dwyrain – Cyflwyno’r Cynlluniau (29/06/11)
Mae cais cynllunio gyda manylion y cynlluniau ar gyfer yr Ysgol Uwchradd y Dwyrain newydd wedi`i gyflwyno...

 

Cynnig am Gyllid Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain (24/05/11)
Yn gynharach eleni, lansiodd Llywodraeth Cymru raglen gyllido newydd, Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain...

 

Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair: Cyhoeddi Hysbysiad Statudol Cyfreithiol (13/05/11)
Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus gan Gorff Llywodraethol Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair, cyhoeddwyd...

 

Treganna: Cyhoeddi Adroddiad Ymgynghoria (04/04/11)
Mae adroddiad wedi cael ei gyhoeddi yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus llawn ar ddarpariaeth addysg ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn Nhreganna...

 

Ymgynghoriad ar Ddalgylchoedd Ysgolion Uwchradd Cyfrwng Cymraeg: Cyhoeddi Adroddiad y Weithrediaeth (04/04/11)
Mae adroddiad wedi cael ei gyhoeddi yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus llawn ar y cynnig i newid...

 

Ymgynghoriad – Cynnig i sefydlu meithrinfa ac ymestyn ystod oedran Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair o 4-11 i 3-11 (11/02/11)
Mae ymgynghoriad ar Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair a`i chorff llywodraethu yn mynd rhagddo ar gynigion i sefydlu uned feithrin yn yr ysgol...

 

Y Weithrediaeth yn Cytuno i ymgynghori ar Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg newydd sbon (05/11/10)
Mae Gweithrediaeth Cyngor Caerdydd wedi cytuno i ymgynghori ar gynnig i adeiladu ysgol gynradd cyfrwng...

 

Cyngor yn amlinellu’i weledigaeth ar gyfer ysgolion yn yr 21ain ganrif (22/10/10)
Cyflwynwyd gweledigaeth ar gyfer dyfodol addysg yng Nghaerdydd i`r Is-bwyllgor Ysgolion gan swyddogion y Cyngor ddydd Gwener 22 Hydref...

 

Is-bwyllgor yn ystyried cynnig ar gyfer ysgol gynradd cyfrwng cymraeg newydd (21/10/10)
Bydd Is-bwyllgor Ysgolion Cyngor Caerdydd yn ystyried argymell cynnig i`r Weithrediaeth ymgynghori arno...

 

Cyngor yn amlinellu`r weledigaeth `ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif` (21/10/10)
Yn nes ymlaen yr wythnos hon, bydd swyddogion y cyngor yn cyflwyno gweledigaeth ar gyfer dyfodol addysg yng Nghaerdydd i`r Is-bwyllgor Ysgolion...

 

Y Penderfyniad: Ysgol Uwchradd Llanedern, Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant a thrydedd Ysgol Uwchradd Cyfrwng Cymraeg Caerdydd (28/09/10)
Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus llawn gyda`r gymuned ar gynigion ad-drefnu ysgolion ar gyfer Ysgol Uwchradd...

 

Y diweddaraf ar Lanedern a Theilo Sant: Cyllid Llywodraeth y Cynulliad wedi`i sicrhau (16/07/10)
Mae cynnig Cyngor Caerdydd am Grant Gwella Adeiladau Ysgol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru wedi bod yn llwyddiant...

 

Penderfyniad wedi ei wneud: `Canolfan Marion` yn Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf (25/05/10)
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cytuno`n swyddogol â`r cynnig i sefydlu Canolfan i blant gydag...

 

Ymgynghoriad: Cynnig i sefydlu meithrinfa cyfrwng Cymraeg ar safle Ysgol Glan Morfa (29/04/10)
Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi dechrau ar gynnig Cyngor Caerdydd i leoli Ysgol Feithrin cyfrwng Cymraeg ar safle Ysgol Glan Morfa, yn Sblot...

 

Yr Eglwys Newydd: Y Pwyllgor Gweithredol i ystyried argymhellion (26/03/10)
Cyflawnwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar dri dewis cychwynnol ar gyfer ardal yr Eglwys Newydd ar ddiwedd...

 

Yr Eglwys Newydd: Opsiwn Newydd ar gyfer Ad-drefnu Ysgolion Yr Eglwys Newydd (24/02/10)
Mae Cyngor Caerdydd wedi ymgynghori`n ddiweddar ar gynigion i ad-drefnu addysg yn ardal Yr Eglwys Newydd o`r ddinas...

 

Ymateb i’r gwrthwynebiadau i Hysbysiadau Statudol Llanedern a Theilo Sant (02/02/10)
Yn dilyn argymhellion gan y Weithrediaeth i fwrw ymlaen â nifer o gynigion trefnu ysgolion, cyhoeddwyd...


Partneriaeth Gwella Addysg Dwyrain Caerdydd (01/05/2005)
Gwella safon ysgolion a pherfformiad i bobl ifanc sy'n cael eu magu yn Nwyrain Caerdydd.