Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

​Mae twf yn y boblogaeth cyn ysgol wedi bod yn amlwg yn y blynyddoedd diweddar yn ardal orllewinol dalgylch Ysgol Uwchradd Llanisien.  Mae hyn yn cynnwys rhannau o wardiau Llanisien, Llys-faen, Rhiwbeina a’r Mynydd Bychan.   


 

Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn mynd rhagddo i holi’ch barn ar opsiynau i gynyddu nifer y llefydd ysgol cynradd Cymraeg a Saesneg yn ardal Llanisien.   


 

Cynhelir yr ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 16 Mehefin a 28 Gorffennaf 2014.  


 

Gweld copi o'r ddogfen (1.89mb PDF) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd sy’n rhoi manylion am y newidiadau a gynigir, a chysylltwch â ni i roi’ch barn.   


 

Mae eich barn yn bwysig. Rydym am wybod eich barn ar y cynnig. Gallwch wneud hyn drwy fynd i un o’r cyfarfodydd isod, a/neu drwy gwblhau Ffurflen Ymateb yr Ymgynghoriad sydd ar gael ar dudalen 25 o’r ddogfen hon (1.89mb PDF) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd     


 

Fel arall, cwblhewch y ffurflen ymateb ar-lein.   


 

Gwybodaeth ychwanegol


 

Lleoedd Meithrin


Mae nifer y lleoedd meithrin sydd ar gael yn yr ysgol ar hyn o bryd yn unol â’r cynigion fel y’i nodir isod: 


 

Ysgol Gynradd Coed Glas: 48 lle cyfwerth ag amser llawn
Ysgol Gynradd Ton yr Ywen: 40 lle cyfwerth ag amser llawn
Ysgol y Wern: 36 lle cyfwerth ag amser llawn 


 

Cynigir ychwanegu 8 lle cyfrwng Saesneg cyfwerth ag amser llawn ychwanegol (sy’n berthnasol i Opsiwn 1 neu 2) ac 8 lle cyfwerth ag amser llawn ychwanegol cyfrwng Cymraeg fel rhan o’r cynigion hyn. 


 

Cyllid


Mae darparu lleoedd cynradd ychwanegol yn Llanisien a’r cyffiniau yn rhan o gynnig cyllid Band A Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor.   Mae cais Band A Ysgolion yr 21ain Ganrif wedi’i gymeradwyo mewn egwyddor gan Lywodraeth Cymru (yn amodol ar Achos Busnes llwyddiannus).


Mae’r cyllid cyfunol sydd yn y cynnig ar gyfer y cynigion hyn yn tua £4m.  Fodd bynnag, mae gan ysgolion a safleoedd unigol eu hamgylchiadau unigryw eu hunain, ac felly nid oes sicrwydd y bydd cynnydd o 2DM i 2.5DM yn gofyn am yr un lefel o fuddsoddiad ym mhob ysgol i gynnig y cyfleusterau priodol sy’n ofynnol.


Ariennir cyllidebau ysgol yn bennaf drwy ddull ariannu fformiwla sy’n defnyddio niferoedd disgyblion fel y prif ffactor.  Yna caiff unrhyw gynnydd o ran niferoedd disgyblion fel ysgolion unigol ei adlewyrchu yng nghyllideb refeniw yr ysgol.


Effaith y cynnig ar yr Iaith Gymraeg


Nis rhagwelir y bydd unrhyw effaith negyddol ar yr Iaith Gymraeg o ganlyniad i’r cynigion hyn.   


Mae’r ysgolion y mae’r cynigion hyn yn berthnasol iddynt yn ysgolion sy’n bodoli ar hyn o bryd sy’n cynnig amryw weithgareddau ar ôl ysgol ac efallai bydd gan rai ohonynt sefydliadau cymunedol sy’n cynnig gwasanaethau o gyfleusterau’r ysgol.   Nis rhagwelir y bydd effaith negyddol ar unrhyw un o’r gweithgareddau hyn.
I gael manylion unrhyw weithgareddau cysylltwch â’r ysgolion yn uniongyrchol.            


Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â’r Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion drwy ffonio 029 2087 2720 neu drwy e-bostio ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk.

 

Dyddiadau cyfarfodydd yr ymgynghoriad 


 

DyddiadAmserLleoliad​Math o gyfarfod
Dydd Llun 23 Mehefin7pmYsgol Gynradd Ton yr YwenCyfarfod Cyhoeddus
Dydd Gwener 27 Mehefin2pm – 4pmLlyfrgell LlanisienSesiwn galw heibio
Dydd Llun 30 Mehefin7pmYsgol Gynradd Coed GlasCyfarfod Cyhoeddus
Dydd Iau 03 Gorffennaf10am – 12 hanner dyddLlyfrgell RhiwbeinaSesiwn galw heibio
Dydd Mawrth 08 Gorffennaf11am – 1pmCanolfan Hamdden Llanisien Sesiwn galw heibio
Dydd Iau 17 Gorffennaf*7pmYsgol y WernCyfarfod Cyhoeddus

  *Yn wreiddiol, roedd y cyfarfod hwn am gael ei gynnal ar 10 Gorffennaf ond cafodd ei ail-drefnu oherwydd gweithredu diwydiannol.