Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Diweddariad: Cynigion Ad-drefnu Ysgolion: Ymgynghoriad ar gynnig i sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd â 2 ddosbarth mynediad ym Mhontprennau gyda meithrinfa â 48 o leoedd cyfwerth ag amser llawn.

 

Yn gynharach eleni rhoddom wybod i chi am yr argymhelliad a gyflwynir i Gabinet Cyngor Caerdydd i ymateb i'r galw am addysg gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg yn ardal Pontprennau.

 

Cynhaliwyd ymgynghoriad ym mis Mawrth ac Ebrill ar gynnig i greu ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg newydd ag 1.5 dosbarth mynediad (gan alluogi hyd at 45 o ddisgyblion i gael eu derbyn ym mhob grŵp blwyddyn) ym Mhontprennau gyda meithrinfa â 32 o leoedd cyfwerth ag amser llawn o fis Medi 2015.

 

Y bwriad yw sefydlu ysgol newydd arfaethedig gyda meithrinfa yn ddibynnol ar ganlyniad y broses ymgynghori statudol.

 

Fodd bynnag, ar ôl yr ymgynghoriad cyhoeddus yn y gwanwyn lle cafwyd safbwyntiau trwy lythyrau, e-byst, cyfarfodydd cyhoeddus a sesiynau galw heibio, cynghorwyd Cabinet y Cyngor i ystyried argymhelliad i sefydlu ysgol fwy mewn ymateb i'r galw lleol am addysg gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg yn yr ardal hon o'r ddinas.

 

Cyflwynwyd adroddiad yn argymell ymgynghoriad cyhoeddus i ystyried sefydlu ysgol fwy i Gabinet y Cyngor i'w ystyried ar 23 Medi 2013.

 

Cymeradwywyd yr argymhelliad canlynol yn y cyfarfod:

 

Sefydlu ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg â 2 ddosbarth mynediad gyda meithrinfa â 48 o leoedd cyfwerth ag amser llawn, fel cyfleuster newydd wedi'i gyfuno â'r ganolfan gymunedol bresennol ym Mhontprennau, o fis Medi 2015.

 

Gan fod hyn yn wahanol i'r cynnig gwreiddiol bydd angen ymgynghoriadau cyhoeddus pellach.

 

Cynhelir yr ymgynghoriad cyhoeddus o 22 Hydref tan 03 Rhagfyr 2013.

 

Mae disgyblion sy'n byw yn ardal Pontprennau yn mynychu nifer o ysgolion ar hyn o bryd ac mae llawer o blant yn teithio y tu hwnt i'r ardal leol er mwyn cael addysg.

 

Byddai sefydlu'r ysgol gynradd arfaethedig ym Mhontprennau yn golygu bod angen newid dalgylchoedd Ysgolion Cynradd Bryn Celyn a Glyncoed. Mae Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Bernadette, Ysgol Gynradd Dewi Sant yr Eglwys yng Nghymru ac Ysgol Pen y Groes yn gwasanaethu'r dalgylchoedd hyn hefyd.

 

Rhagor o wybodaeth

 

Gallwch lawrlwytho copi o'r ddogfen yn nodi manylion y newidiadau arfaethedig a lleisio eich barn yn y ffyrdd canlynol:

 

  • E-bost: schoolresponses@cardiff.gov.uk
  • Post: Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion, Ystafell 213, Neuadd y Sir, Caerdydd CF10 4UW
  • Ffoniwch: 029 2087 2720

 

Byddwn yn rhoi'r newyddion diweddaraf i chi wrth i'r cynlluniau symud ymlaen. Os oes gennych gwestiynau yn y cyfamser, mae croeso i chi gysylltu â ni.