Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Yn gynharach eleni soniwyd am yr argymhellion a oedd yn cael eu gwneud i Gabinet Cyngor Caerdydd mewn ymateb i'r twf sylweddol yn y boblogaeth cyn-ysgol yn Ne Caerdydd, gan gynnwys dalgylch Ysgol Uwchradd Fitzalan y mae Butetown yn rhan ohono.

 

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus yn y gwanwyn a chafodd y sylwadau a gafwyd drwy lythyron, e-byst, cyfarfodydd cyhoeddus a sesiynau galw heibio eu cyflwyno i'w hystyried gan Gabinet y Cyngor ar 20 Mehefin.

 

Cymeradwywyd yr argymhellion canlynol yn y cyfarfod:

 

  • Cyhoeddi hysbysiad statudol i gynyddu capasiti Ysgol Gynradd Mount Stuart o 1.4 dosbarth mynediad (sy'n galluogi i hyd at 42 o ddisgyblion gael eu derbyn fesul grŵp blwyddyn) i 2 ddosbarth mynediad (gan alluogi i 60 o ddisgyblion gael eu derbyn fesul grŵp blwyddyn)
  • Darparu ar gyfer lleoedd meithrin ychwanegol mewn adeilad parhaol i fodloni'r galw lleol

 

O ganlyniad, caiff capasiti Ysgol Gynradd Mount Stuart ei gynyddu o 1.4 dosbarth mynediad (sy'n galluogi i hyd at 42 o ddisgyblion gael eu derbyn fesul grŵp blwyddyn) i 2 ddosbarth mynediad (gan alluogi i 60 o ddisgyblion gael eu derbyn fesul grŵp blwyddyn) a darparu mwy o leoedd meithrin mewn adeilad parhaol er mwyn ateb y galw cynyddol a geir yn lleol am addysg gynradd gymunedol Saesneg o fis Medi 2015.

 

Cyhoeddwyd yr hysbysiad ar 1 Gorffennaf 2013, a bydd modd cyflwyno gwrthwynebiad ffurfiol i'r cynigion cyn pen mis o'r dyddiad cyhoeddi. Os na fydd unrhyw wrthwynebiadau ysgrifenedig ffurfiol bydd y Cyngor yn cadarnhau ei benderfyniad i fwrw ymlaen oni fydd Llywodraeth Cymru'n dweud wrth y Cyngor ei bod am benderfynu ar y cynigion. Os bydd gwrthwynebiadau i'r hysbysiad, bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud y penderfyniad terfynol.

 

Hysbysiad statudol Ysgol Gynradd Mount Stuart.