Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Rydym wedi ymrwymo i wella safonau addysg yn Nwyrain Caerdydd, ac mae ein cynlluniau i wneud newidiadau yn dwyn ffrwyth, ar ôl i ni sefydlu Partneriaeth Gwella Addysg (PGA) i roi gwelliannau ar waith yn gyflym.

 

Yn ogystal â chynlluniau Caerdydd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ym mis Chwefror ei chynlluniau i ymgynghori ar y posibiliad o gau Ysgol Uwchradd Llanrhymni yn gynt. Anfonwyd dogfen ymgynghori at rieni a'r ddwy gymuned sy'n perthyn i'r ysgol yn gofyn am eu safbwyntiau ynghylch y cynnig i gau'r ysgol a daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 27 Mawrth.

 

Rhoddodd Leighton Andrews AC, Gweinidog Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru, gyfarwyddyd ffurfiol i'r awdurdod heddiw (15 Mai 2013) i gau Ysgol Uwchradd Llanrhymni ym mis Awst 2013.

 

Cyn ymgynghoriad y Gweinidog, roedd y Cyngor eisoes wedi gwneud cynlluniau ar ddyfodol Ysgolion Uwchradd Llanrhymni a Thredelerch a'u disodli o blaid ysgol uwchradd gyfoes yn nwyrain y ddinas. Ni fydd cau Llanrhymni ym mis Awst yn swyddogol yn newid y cynlluniau yr oedd gennym eisoes i symud yr holl ddisgyblion o Ysgol Uwchradd Llanrhymni i safle Ysgol Uwchradd Tredelerch o fis Medi 2013, gydag enw newydd ar yr ysgol a buddsoddiad sylweddol yn adeiladau'r ysgolion.

 

Rydym yn gweithio'n agos gyda'r ddwy ysgol a'r gymuned i sicrhau bod y broses hon yn un ddidrafferth. Mae swyddogion yn gweithio gyda'r penaethiaid a'r Undebau Llafur i gefnogi staff yn ystod y cyfnod interim.

 

Yn dechnegol bydd Ysgol Uwchradd Tredelerch yn cau ym mis Awst 2014. Caiff Ysgol Uwchradd y Dwyrain ei sefydlu ddechrau ar safle Tredelerch o fis Medi 2014 nes y gellir codi adeilad ysgol newydd ar safle addas. Y gobaith yw y bydd yr ysgol newydd sbon yn agor ar ei safle parhaol ym mis Medi 2016 gan gynnwys darpariaeth ôl-16.

 

Felly mae cynlluniau'r Cyngor i gefnogi gwelliant cyflym yn safonau addysgol a chyfleoedd bywyd o ganlyniad i hynny, fel rhan o'r Bartneriaeth Gwella Addysg, yn parhau.

 

Byddwn yn cysylltu â chi'n fuan gyda rhagor o fanylion gan hefyd gadarnhau manylion y broses derbyniadau a'r camau nesaf. Yn y cyfamser, hoffem eich sicrhau bod cynlluniau manwl ar waith i gefnogi y plant ym mis Medi. Ymhlith y cynlluniau hyn mae symud staff addysgu a chymorth o Ysgol Uwchradd Llanrhymni i Ysgol Uwchradd Tredelerch.

 

Os oes gennych gwestiwn mae croeso i chi gysylltu â ni'n uniongyrchol dros e-bost ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk neu drwy ffonio 029 2087 2720.