Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Ein nod yw gwella safonau a pherfformiad ysgolion i bobl ifanc sy'n cael eu magu yn Nwyrain Caerdydd. Rydym am wneud newidiadau a gwelliannau'n gyflym, fel y gall pobl ifanc yn yr ardal gyflawni eu llawn botensial, sef pam ein bod wedi ffurfio Partneriaeth Gwella Addysg.

 

Y bwriad yw codi ysgol uwchradd gyfoes newydd sbon gyda darpariaeth academaidd a galwedigaethol 16+ yn lle ysgolion uwchradd Llanrhymni a Thredelerch. Ni fyddai ysgol newydd ar agor cyn 2016, ond mae gwaith wedi dechrau bellach i wella safonau a pherfformiad ysgolion i bobl ifanc yn yr ardal.

 

Pam bod angen i ni wneud newidiadau nawr

 

Mae'r sefyllfa bresennol yn Nwyrain Caerdydd yn golygu bod gennym ddwy ysgol lle mae nifer y disgyblion ar drai sy'n wynebu nifer o heriau mawr:

 

Ysgol Uwchradd Llanrhymni

 

 • Ym Mand 5 bandiau ysgolion Llywodraeth Cymru (y band isaf)
 • 71% o leoedd gwag
 • Perfformiad gwael mewn TGAU - Canran y disgyblion yn cyflawni trothwy lefel 2 gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg yn 2011 oedd 11.6%
 • Diffyg Ariannol y Gyllideb ar 31 Mawrth 2012 oedd tua £755,000
 • Gwerth £3 miliwn o waith atgyweirio i'w wneud

 

Ysgol Uwchradd Tredelerch

 

 • Ym Mand 4 bandiau ysgolion Llywodraeth Cymru
 • 51% o leoedd gwag
 • Perfformiad gwael mewn TGAU - Canran y disgyblion yn cyflawni trothwy lefel 2 gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg yn 2011 oedd 30.6%
 • Diffyg Ariannol y Gyllideb ar 31 Mawrth 2012 oedd tua £1,055,000

 

Beth yw Partneriaeth Gwella Addysg a phwy fydd yn rhan ohoni?

 

Gwyddom y gallwn wella cyfleoedd bywyd ein pobl ifanc, a chredwn y bydd creu Partneriaeth Gwella Addysg yn cyflawni hyn.

 

Caiff Partneriaeth o'r fath ei ffurfio gan grwpiau gwahanol o bobl sy'n cydweithio, a phob un yn canolbwyntio ar wella safonau a pherfformiad ysgol mewn cymuned. Cydnabyddir yn gyffredinol y gall gweithio mewn partneriaeth fel hyn gyflawni buddion.

 

Bydd cynrychiolwyr o Ysgolion Uwchradd Llanrhymni a Thredelerch, y gymuned a sefydliadau allweddol eraill fel y gwasanaethau iechyd a'r Heddlu, yn rhan o'r Bartneriaeth, Bydd rhestr derfynol y rhai a fydd yn rhan o'r Bartneriaeth yn y Dwyrain yn seiliedig ar flaenoriaethau a bennir gan:

 

 • Staff Ysgol
 • Disgyblion
 • Llywodraethwyr Ysgol
 • Aelodau Ward
 • Grwpiau a sefydliadau eraill â diddordeb sy'n gweithio yn yr ardal

 

Manteision Partneriaeth:

 

 • Ysgolion sy'n arwain y system, gan ganolbwyntio ar yr hyn sy'n gweithio
 • Cyfraddau gwelliant gwell
 • Rhannu'r baich o ddarparu cwricwlwm ehangach
 • Ysgogi holl staff yr ysgol drwy drafodaeth broffesiynol â phartneriaid
 • Rhannu darpariaeth i ddisgyblion sy'n amharu ar eraill neu'n cael eu gwahardd
 • Rhannu adnoddau
 • Datblygu Addysg Bellach a hyfforddiant Galwedigaethol
 • Ystod ehangach o weithgareddau y tu allan i'r ysgol
 • Hyrwyddwyr safonau ysgol
 • Manteisio ar arbenigedd mewn ysgolion
 • Mwy o gyllid rheng flaen
 • Y gymuned leol yn teimlo perchenogaeth ar yr ysgol
 • Addasu i anghenion lleol

 

Dull o Ymgynghori

 

O 1 Hydref i 12 Tachwedd byddwn yn cael gwybod beth yw blaenoriaethau'r grwpiau gwahanol bobl ac yn clywed eu barn ar sut y dylai Partneriaeth yn Nwyrain Caerdydd weithredu.

 

Rhagor o wybodaeth

 

Gallwch ddarllen mwy am beth yw Partneriaeth o'r fath, gan gynnwys y manteision y gall eu cynnig i gymuned drwy lawrlwytho Partneriaeth Gwella Addysg gan yr Adran Addysg a Sgiliau.

 

Gweld Cyflwyniad PowerPoint y Bartneriaeth.

 

Gweld PGA Dogfen Ymgynghori.

 

Fel arall, os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni'n uniongyrchol drwy e-bostio ymatebioniysgolion@caerdydd.gov.uk neu drwy ffonio 029 2087 2720.