Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Ymgynghoriad: Adolygiad o ddalgylchoedd ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg

 

Cynhelir adolygiad er mwyn pennu dalgylch yr ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd ar safle presennol Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant ac er mwyn sicrhau cydbwysedd â'r dalgylchoedd eraill, sef rhai Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf and Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr. Bydd yr ymgynghoriad yn para tan ddydd Mawrth 1 Mawrth 2011.

 

Ym mis Medi 2010 cytunodd y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes, Leighton Andrews, yn ffurfiol â'r canlynol:

 

 • Cau Ysgol Uwchradd Llanedern
 • Symud Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant i safle Ysgol Uwchradd Llanedern
 • Sefydlu ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg ar safle Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant o fis Medi 2012 ymlaen

 

Yn amodol ar sicrhau'r caniatâd cynllunio angenrheidiol, bydd yr ysgol cyfrwng Cymraeg newydd yn ysgol gymunedol ar gyfer bechgyn a merched 11 - 18 oed a'r nod yw y bydd ganddi 1114 o lefydd pan fydd wedi'i chwblhau.

 

Cynigir dosrannu'r dalgylchoedd fel a ganlyn:

 

Dalgylch Arfaethedig Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

 

I gynnwys dalgylchoedd yr ysgolion cynradd canlynol:

 

 • Ysgol Glan Morfa
 • Ysgol Mynydd Bychan
 • Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
 • Ysgol Y Wern
 • Ysgol Pwll Coch
 • Ysgol Pencae (rhan ohoni)

 

Dalgylch Arfaethedig Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

 

I gynnwys dalgylchoedd yr ysgolion cynradd canlynol:

 

 • Ysgol Gynradd Creigiau
 • Ysgol Coed Y Gof
 • Ysgol Nant Caerau
 • Ysgol Treganna
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaelod y Garth
 • Ysgol Pencae (rhan ohoni)

 

Dalgylch Arfaethedig yr Ysgol Uwchradd Cyfrwng Cymraeg newydd

 

I gynnwys dalgylchoedd yr ysgolion cynradd canlynol:

 

 • Ysgol Bro Eirwg
 • Ysgol Pen-y-Groes
 • Ysgol Pen-y-Pîl
 • Ysgol Y Berllan Deg

 

Gellir gweld copi o'r map dalgylchoedd arfaethedig yma.

 

Sut fydd yr ymgynghoriad yn gweithio?

 

Bydd rhieni sy'n gysylltiedig â phob ysgol uwchradd a phob ysgol gynradd, ynghyd â meithrinfeydd cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg a darparwyr gofal plant yn derbyn copi o'r ddogfen ymgynghori a fydd yn dangos map o'r dalgylchoedd arfaethedig.

 

Fe'ch gwahoddir i gyflwyno'ch sylwadau erbyn dydd Mawrth 1 Mawrth 2011.

 

Naill ai dros yr e-bost at ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk neu anfonwch ymatebion ysgrifenedig at:

 

Tîm Trefniadaeth Ysgolion
Ystafell 210
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

 

Beth nesaf?

 

Caiff canfyddiadau'r ymgynghoriad eu crynhoi a bydd eich barn yn cael ei rhoi i Weithrediaeth y Cyngor. Bydd Gweithrediaeth y Cyngor yn ystyried pob mater a'r holl sylwadau a dderbynnir ac yna bydd yn penderfynu p'un ai i weithredu'r newidiadau arfaethedig.

 

Os cytunir i symud ymlaen gyda'r newidiadau arfaethedig i'r dalgylchoedd, byddant yn dod yn weithredol o fis Medi 2012 ymlaen.