Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Yn gynharach eleni, lansiodd Llywodraeth Cymru raglen gyllido newydd, Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain, wedi'i hanelu at fuddsoddi arian mewn ysgolion yng Nghymru. Bydd cyllid ar gael o 2012 a bydd yn parhau am 15 mlynedd a rhagor, mewn pedwar band i gychwyn, â chyfnod o dair blynedd i bob band.

 

Gwahoddwyd pob awdurdod lleol i gyflwyno Rhaglen Amlinellu Strategol i ddatblygu trosolwg strategol o ddyfodol darpariaeth addysg yr awdurdod. Mae meini prawf ar gyfer cyllid Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain yn seiliedig ar ddatblygu arweinyddiaeth ysgolion cryfach, cael ysgolion o'r maint cywir yn y llefydd cywir, darpariaeth gynhwysol ar gyfer anghenion dysgu'r holl ddysgwyr, a chreu amgylcheddau ysbrydoledig sy'n gallu darparu ar gyfer anghenion newidiol y dyfodol, hyd nes 2030 a thu hwnt.

 

Gweledigaeth Cyngor Caerdydd yw ysgolion cynaliadwy sy'n cynnig cyfleoedd dysgu o ansawdd uchel i godi safonau cyrhaeddiad. Bwriad y cynigion yw cydweddu'r cyflenwad a'r galw am ddarpariaeth cyfrwng Saesneg a chyfrwng Cymraeg, lleihau'r ôl-groniad o atgyweiriadau adeiladau ysgolion yn sylweddol a chreu ysgolion cynradd cyfan ar gyfer plant o 3 oed i 11 oed ledled y ddinas.

 

Fel rhan o'r cynigion byddai ysgolion uwchradd a chynradd yn cael eu diweddaru i safonau'r unfed ganrif ar hugain ar gyfer dysgu ac addysgu, a byddai cyfleoedd ar gyfer gwasanaethau integredig i wella canolbwynt cymunedol ysgolion yn cael eu hymestyn.

 

Mae Cynnig Band A Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain Caerdydd yn canolbwyntio ar fynd i'r afael a'r galw cynyddol am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, yn enwedig yn ardal Treganna; cwblhau cynigion yn nalgylchoedd Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd ac Ysgol Uwchradd Llanisien; ychwanegu lleoedd ysgol gynradd a buddsoddi mewn darpariaeth ysgol uwchradd yn nalgylchoedd Coleg Cymunedol Llanfihangel, Ysgol Uwchradd Glyn Derw, Ysgol Uwchradd Fitzalan ac Ysgol Uwchradd Willows; a mynd i'r afael â'r lleoedd gwag yn ysgol gynradd yn Llanrhymni.

 

Gweld copi o Gynnig Cyngor Caerdydd.