Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus gan Gorff Llywodraethol Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair, cyhoeddwyd hysbysiad statudol ar 9 Mai ar gyfer y cynnig canlynol:

 

Ehangu ystod oedran Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair o 4-11 i 3-11, gan ddarparu 24 o leoedd meithrin cyfwerth ag amser llawn (neu 48 o leoedd meithrin rhan amser).

 

Bydd yr hysbysiad yn caniatáu cyfnod o fis o'r dyddiad cyhoeddi ar gyfer cyflwyno gwrthwynebiadau i'r cynigion. Dylai unrhyw wrthwynebiadau gael eu hanfon i:

 

Llywodraeth Cynulliad Cymru
Is-adran Rheoli ac Effeithiolrwydd Ysgolion,
Adran Plant, Addysg a Dysgu a Sgiliau Gydol Oes,
Llywodraeth Cynulliad Cymru,
Parc Cathays,
Caerdydd.
CF10 3NQ

 

Os na cheir unrhyw wrthwynebiadau ysgrifenedig bydd Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yn penderfynu a ddylid rhoi'r cynigion ar waith oni bai bod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn dynodi dymuniad i bennu'r cynigion wrth y Corff Llywodraethu. Os bydd gwrthwynebiadau, Llywodraeth Cynulliad Cymru fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol.

 

Gweld copi o'r Hysbysiad Statudol.