Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Cyflwynwyd gweledigaeth ar gyfer dyfodol addysg yng Nghaerdydd i'r Is-bwyllgor Ysgolion gan swyddogion y Cyngor ddydd Gwener 22 Hydref.

 

Cafodd y pwyllgor glywed am nifer o gynigion ad-drefnu a buddsoddi ar gyfer ceisio darparu system ysgolion ymarferol a llwyddiannus i Gaerdydd gan gynnwys trawsnewid buddsoddi ym maes Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

 

Nod y cynigion yw darparu buddsoddiad mewn darpariaeth cyfrwng Saesneg a chyfrwng Cymraeg, lleihau'n sylweddol nifer yr atgyweiriadau i adeiladau ysgolion sy'n aros i gael eu gwneud a chreu ysgolion cynradd i blant 3 oed hyd 11 oed. Byddai ysgolion uwchradd a chynradd yn cael eu diweddaru i gwrdd â safonau'r unfed ganrif ar hugain o ran addysgu a dysgu. Byddai cyfleoedd ar gyfer integreiddio gwasanaethau er mwyn cryfhau ffocws yr ysgolion ar y gymuned yn cael eu hehangu a byddai pwyslais cryf yn cael ei roi ar TGCh

.

 

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi lansio rhaglen ariannu newydd yn ddiweddar, Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, gyda'r nod o fuddsoddi mewn ysgolion yng Nghymru. Bydd arian ar gael o 2012 ymlaen a rhagwelir y bydd yn parhau am 15 mlynedd neu fwy, gyda phedwar band i ddechrau, gyda phob band yn para am gyfnod o dair blynedd. Bydd y pecyn cynigion y cytunir arno gan yr Is-bwyllgor yn ffurfio'r sail ar gyfer cynnig Caerdydd am y don gyntaf o gyllid a fydd ar gael dan y rhaglen hon.

 

Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru wedi'u gwahodd i gyflwyno cynlluniau ar gyfer eu darpariaeth addysg yn y dyfodol.

 

Ardal wrth Ardal: Cynigion trefniadol a chynigion buddsoddi tebygol

 

Y De: Ardal Ysgol Uwchradd Fitzalan

 

Ar ôl y drydedd flwyddyn yn olynol o dwf yng nghyfraddau geni'r ardal, mae'r Cyngor yn cynnig cynnydd sylweddol yn y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a chynnydd yn nifer y llefydd cyfrwng Saesneg yn yr ardal.

 

Mae'r cynigion yn canolbwyntio ar ddarparu llefydd meithrin ychwanegol drwy gyfrwng y Saesneg a'r Gymraeg ac atgyfnerthu a buddsoddi yn Ysgol Uwchradd Fitzalan fyddai'n derbyn 10 Dosbarth y Flwyddyn. Byddai Ysgol Gynradd Radnor ac Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yn cael darpariaeth feithrin a byddai angen cyfleusterau gofal plant ychwanegol yn Ysgol Gynradd Mount Stuart. Ymgynghorir gydag ysgolion eraill yn yr ardal i ddarganfod sut gallant o bosibl ddarparu ar gyfer y boblogaeth gynyddol, a nodi eu hanghenion buddsoddi.

 

Fel y cymeradwywyd eisoes gan yr Weithrediaeth, bwriedir cyfuno Meithrinfa Grangetown gydag Ysgol Gynradd Grangetown, gyda'r bwriad y dylai'r Feithrinfa, wrth ddod yn rhan o Ysgol Gynradd Grangetown, fod yn Gyfleuster Integredig ar gyfer Plant yn yr ardal.

 

Er mwyn ateb y galw am ddarpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, dylid ehangu Ysgol Pwll Coch i dderbyn 3 Dosbarth y Flwyddyn a bydd yr Ysgol Treganna newydd yn Sanatorium Road yn cynnwys Tan yr Eos a bydd yn derbyn 3 Dosbarth y Flwyddyn gyda meithrinfa pan fydd yn agor.

 

Y De: Ardal Ysgol Uwchradd Willows

 

Dylid darparu llefydd ychwanegol drwy gynyddu Ysgol Gynradd Baden Powell gan 0.5 Dosbarth y Flwyddyn er mwyn diwallu cynnydd bach mewn cyfraddau geni a welwyd yn y blynyddoedd diweddar, a daw'r buddsoddiad hwn ynghyd â'r cyfuniad fydd yn digwydd gydag Ysgol Feithrin Tremorfa er mwyn darparu Gwasanaethau Integredig ar gyfer Plant mewn partneriaeth â'r Cyfleusterau Integredig ar gyfer Plant sy'n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd yn Ysgol Gynradd Adamsdown.

 

Cafodd addasiad i'r cynnig hwn a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Berman, ei gytuno yn y cyfarfod yn argymell wrth barhau â'r cynnig i gyfuno Ysgol Gynradd Baden Powell ac Ysgol Feithrin Tremorfa y dylai darpariaeth feithrin yr awdurdod lleol barhau ar safle presennol Meithrinfa Tremorfa.

 

Fel rhan o'r cynnig, bydd Ysgol Uwchradd Willows hefyd yn cael ei hatgyfnerthu ac yn derbyn buddsoddiad.

 

Y Gorllewin: Ardal Ysgol Uwchradd Glyn Derw, Coleg Cymunedol Llanfihangel, Ysgol Uwchradd Cantonian ac Ysgol Gyfun Radur

 

Mae llywodraethwyr Ysgol Uwchradd Glyn Derw a Choleg Cymunedol Llanfihangel yn ymgynghori ar hyn o bryd ar ffederaleiddio'r ysgolion a lleihau'r llefydd i dderbyn 10 Dosbarth y Flwyddyn gyda chais am gefnogaeth drwy fuddsoddiad gan raglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

 

Nid yw'r swyddogion bellach yn ystyried ei bod yn synhwyrol cynnig cau ysgol uwchradd yng ngorllewin Caerdydd oherwydd cynnydd diweddar mewn cyfraddau geni. Cynigir bod Ysgol Gynradd Hywel Dda yn derbyn cynnydd mewn capasiti o 0.5 Dosbarth y Flwyddyn oherwydd y cynnydd bach ym mhoblogaeth Trelái, ynghyd â chynig o fuddsoddiad i ddarparu cyfleusterau meithrinfa yn Ysgol Gynradd Gatholig Sant Ffransis. Cynigir llefydd meithrin ychwanegol yn Ysgol Gynradd Herbert Thompson hefyd.

 

Y Dwyrain: Ardal Ysgol Uwchradd Llanrhymni ac Ysgol Uwchradd Tredelerch

 

Mae cryn dipyn o lefydd dros ben yn parhau ac angen am fuddsoddiad mewn ysgolion i'r gogledd o Heol Casnewydd. Felly, cynigir cau Ysgol Gynradd Pen y Bryn. Dylid atgyfnerthu, buddsoddi ac ehangu Ysgolion Cynradd Bryn Hafod a Glan-yr-Afon gan ddatblygu Cyfleusterau Integredig ar gyfer Plant ymhellach yng Nglan-yr-Afon. Dylid ehangu Ysgol Yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg i dderbyn 0.5 Dosbarth y Flwyddyn gan ychwanegu meithrinfa a dylai Ysgol Gynradd Gatholig Sant Cadog hefyd gael darpariaeth feithrin.

 

Y Gogledd: Ardal Ysgol Uwchradd Llanisien ac Ysgol Uwchradd Llanedern

 

Mae'r cynigion ar gyfer yr ardal hon yn cynnwys ysgol gynradd newydd gyda meithrinfa ym Mhontprennau a darpariaeth feithrin yn Ysgol Gynradd Gatholig Crist y Brenin. Gellid ehangu Ysgol y Wern i dderbyn 1 Dosbarth y Flwyddyn yn ychwanegol os bydd y galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn parhau i dyfu yn yr ardal.

 

Bydd Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi yn parhau i dderbyn 7 Dosbarth y Flwyddyn gyda neuadd newydd gan nad yw'r ysgol wedi cael neuadd ers ei hadeiladu.

 

Y Gogledd: Ardal Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd

 

Dylai Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Glan Ceubal gael eu cyfuno fel ysgolion sy'n derbyn 1 Dosbarth y Flwyddyn ar y safle y maent yn ei rannu ar hyn o bryd, gyda datblygiad Cyfleusterau Integredig ar gyfer Plant yn darparu gwasanaethau yn Saesneg ac yn Gymraeg.

 

Ystyriodd yr Is-bwyllgor Ysgolion y cynigion ac mae'n argymell i'r Weithrediaeth gynnal ymgynghoriad ar y cynigion fel a phan fo angen.