Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Bydd Is-bwyllgor Ysgolion Cyngor Caerdydd yn ystyried argymell cynnig i'r Weithrediaeth ymgynghori arno i ateg y galw cynyddol am addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yn ardal Treganna o'r ddinas.

 

I ateb y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg ac mewn ymateb i wrthwynebiad Prif Weinidog Cymru i gynnig blaenorol i gau Ysgol Gynradd Lansdowne ac adleoli Ysgol Treganna i safle Lansdowne fel ysgol gynradd â dau ddosbarth y flwyddyn, mae swyddogion wedi datblygu cynllun i adeiladu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd sbon, gwerth £9m, ar dir y mae'r Cyngor yn berchen arno, oddi ar Sanatorium Road.

 

Byddai'r cynnig yn golygu y bydd Ysgol Treganna yn trosglwyddo i'r safle newydd fel ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg â thri dosbarth y flwyddyn gyda meithrinfa tra byddai Ysgol Tan yr Eos yn cau a'r disgyblion yn trosglwyddo i Ysgol Treganna unwaith y bydd ar y safle newydd.

 

Mae'r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal wedi mynd yn fwy oherwydd bod y boblogaeth wedi bod yn codi yng ngorllewin y ddinas tros y tair blynedd diwethaf. Mae swyddogion wedi datblygu'r cynnig hwn fel mater o fyrder i ymateb i'r materion hyn ac maent bellach o'r farn mai'r unig opsiwn sydd ar gael yw i adeiladu ysgol newydd.

 

Ni fydd unrhyw ddarpariaeth cyfrwng Saesneg sy'n bodoli yn cau na'n lleihau mewn nifer o ganlyniad i'r cynnig hwn.

 

Sefydlwyd yr Is-bwyllgor Ysgolion, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r pedair prif blaid wleidyddol a rhanddeiliaid allweddol, i ymchwilio i'r opsiynau ar gyfer adrefnu ysgolion drwy'r ddinas i gyd wrth i'r Cyngor wynebu'r heriau o gyfateb y cyflenwad am leoedd mewn ysgolion i'r galw lleol, y galw mawr am addysg cyfrwng Cymraeg ac adeiladau'r ysgol sy'n heneiddio.

 

Bydd swyddogion yn cyflwyno'r cynnig i'r pwyllgor ddydd Gwener 22 Hydref (4:30pm) pan fyddant yn penderfynu a ddylid argymell y cynnig yn ffurfiol i'r Weithrediaeth ei ystyried.