Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus llawn gyda'r gymuned ar gynigion ad-drefnu ysgolion ar gyfer Ysgol Uwchradd Llanedern ac Ysgol Uwchradd Teilo Sant, cyflwynodd y Cyngor a Chorff Llywodraethu Teilo Sant gynnig i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

 

Anfonwyd y penderfyniad terfynol at y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes, Leighton Andrews AC, sydd wedi cytuno'n ffurfiol i'r cynnig yn dilyn gwrthwynebiadau a dderbyniwyd i'r hysbysiad statudol.

 

Y cynigion a gymeradwywyd gan y Gweinidog yw

 

 • Cau Ysgol Uwchradd Llanedern
 • Trosglwyddo Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant i safle Ysgol Uwchradd Llanedern. Ehangu capasiti'r ysgol o 1114 o leoedd i 1440 o leoedd
 • Sefydlu darpariaeth yn yr ysgol i blant ag anghenion addysgol arbennig (nam gweledol)
 • Sefydlu ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd ar safle presennol Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant. Bydd yr ysgol cyfrwng Cymraeg yn ysgol gymunedol i fechgyn a merched 11-18 oed. Y bwriad yw y bydd yr ysgol yn dal 1114 o lefydd ar ôl ei chwblhau

 

Y Camau Nesaf

 

Ysgol Uwchradd Llanedern

 

 • Bydd y broses o gau Ysgol Uwchradd Llanedern yn digwydd fesul cam
 • Bydd disgyblion sy'n cael eu derbyn i Ysgol Uwchradd Llanedern hyd at, gan gynnwys blwyddyn academaidd 2009/10 yn gallu cwblhau eu haddysg yn Ysgol Uwchradd Llanedern
 • Ni fydd disgyblion Blwyddyn 7 sy'n cael eu derbyn i Ysgol Uwchradd Llanedern yn ystod blwyddyn academaidd 2010/11 yn gallu cwblhau eu haddysg yno a byddant yn cael y cyfle i drosglwyddo i Ysgol Uwchradd Llanisien neu Ysgol Uwchradd Caerdydd neu fel arall, wneud cais i Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant o ddechrau Blwyddyn 10 yn 2013
 • Ni fydd disgyblion 11 oed, Blwyddyn 7 (blwyddyn derbyn arferol) yn cael eu derbyn i Ysgol Uwchradd Llanedern o fis Medi 2011. Bydd Ysgol Uwchradd Llanedern yn cau'n derfynol ar 31 Awst 2014

 

Newidiadau Dalgylch

 

 • O 1 Medi 2011 bydd dalgylchoedd Ysgolion Uwchradd Llanisien a Chaerdydd yn newid i gynnwys dalgylchoedd yr ysgolion cynradd canlynol:

 

Ysgol Uwchradd Llanisien       Ysgol Uwchradd Caerdydd
Ysgol Gynradd Llanedern Ysgol Fabanod/Iau Marlborough
Ysgol Gynradd Springwood
Ysgol Gynradd Bryn Celyn
Ysgol Fabanod/Iau Glyncoed

 

 • Bydd Ysgol Uwchradd Caerdydd ac Ysgol Uwchradd Llanisien yn cael pecyn buddsoddi sylweddol i'w galluogi i ddarparu'n llawn ar gyfer y disgyblion ychwanegol
 • Gall rhieni disgyblion sy'n byw yn y dalgylchoedd uchod hefyd nodi a fyddai'n well ganddynt gael eu derbyn i unrhyw ysgol gan gynnwys Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Yng Nghymru Teilo Sant. Corff Llywodraethu Ysgol Uwchradd Teilo Sant yw'r awdurdod derbyn ar gyfer yr ysgol

 

Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant

 

 • O 1 Medi 2011 bydd y nifer sy'n cael eu derbyn i Ysgol Uwchradd Teilo Sant yn cynyddu o 180 i 240 o leoedd. Bydd 160 o'r lleoedd hyn yn lleoedd sylfaen a bydd 80 yn lleoedd plwyf, i'w cynnig i blant nad ydynt yn gymwys ar gyfer lleoedd sylfaen. Os derbynnir mwy o geisiadau ar gyfer un o'r ddau gategori, bydd y corff llywodraethu'n defnyddio'r meini prawf gordanysgrifio a gyhoeddwyd i ddyrannu llefydd
 • Sicrhawyd cyllid ar gyfer ysgol newydd Teilo Sant ym mis Gorffennaf pan gyhoeddodd Llywodraeth y Cyngor bod cynnig y Cyngor am Grant Gwella Adeiladau Ysgolion o bron £27m wedi bod yn llwyddiannus. Cymeradwywyd y cyllid hwn heb ragfarn i'r penderfyniad a gymerwyd nawr gan y Gweinidogion ar y cynigion hyn

 

Ysgol Uwchradd Cyfrwng Cymraeg Newydd

 

 • Bydd y broses o sefydlu ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn digwydd fesul cam
 • Bydd disgyblion yn cael eu derbyn i'r ysgol yn 11 oed i Flwyddyn 7 (blwyddyn derbyn arferol) o fis Medi 2012
 • Bydd gan yr ysgol nifer derbyn o 180 (bydd 180 o ddisgyblion yn cael eu derbyn, heb eu dewis ar sail dawn neu allu; ac os derbynnir rhagor o geisiadau, defnyddir y meini prawf gordanysgrifio a gyhoeddwyd)
 • Bydd dalgylch yr ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd yn destun ymgynghoriad ar wahân a fydd yn dechrau'r Hydref hwn

 

Adnodd Nam Gweledol

 

 • Bydd disgyblion yn parhau i gael eu derbyn i'r ganolfan adnoddau arbenigol drwy gydol y broses gau fesul cam ac yn cael eu trosglwyddo i rôl Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant o fis Medi 2014
 • Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu eu barn a'u safbwyntiau at yr ymgynghoriad cyhoeddus ac am eu hamynedd cyson wrth aros am benderfyniad i'r cynnig hwn

 

Defnyddiwch ein gwefan http://new.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/Ysgolion-yr-21ain-Ganrif/ neu Lais y Ddinas i gael y wybodaeth ddiweddaraf a, ddatblygiadau, neu os oes gennych gwestiwn cysylltwch â ni'n uniongyrchol drwy e-bost ar ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 2087 2720.