Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Cyflawnwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar dri dewis cychwynnol ar gyfer ardal yr Eglwys Newydd ar ddiwedd 2009, gan gynnwys cyfres o gyfarfodydd, sesiynau galw heibio ac arddangosfeydd. Estynnwyd yr ymgynghoriad yn Chwefror 2010 lle datblygwyd pedwerydd opsiwn addasedig gan swyddogion. Mae'r holl safbwyntiau a fynegwyd mewn cyfarfodydd a drefnwyd gan y Cyngor ac ar bapur neu'n electroneg drwy'r sianeli priodol wedi cael eu cofnodi.

 

Mae'r adroddiad i'w hystyried yn eu cyfarfod nesaf 8 Ebrill yn hysbysu'r Weithrediaeth o'r atebion a ddaeth i law yn ystod yr ymgynghori ar y pedwar opsiwn. Wrth ystyried yr atebion, mae'r swyddogion wedi argymell i'r Weithrediaeth ystyried cytuno i fwrw ymlaen ag Opsiwn 4 a chyhoeddi hysbysiad statudol i:

 

  • Leihau maint Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd o 12 dosbarth y flwyddyn (FE) i 10 FE o fis Medi 2015 gan ddechrau gyda 11 FE o fis Medi 2012
  • Cau Ysgolion Cynradd Eglwys Wen ac Eglwys Newydd a'u hadleoli ag ysgol gynradd cyfrwng Saesneg 2.5FE newydd gyda meithrinfa drwy fuddsoddiad yn y safle a rennir ar hyn o bryd rhwng Eglwys Wen ac Ysgol Melin Gruffydd o fis Medi 2012
  • Trosglwyddo Ysgol Gynradd Melin Gruffydd i'r safle a ddefnyddir ar hyn o bryd gan Eglwys Newydd, gyda buddsoddiad, fel ysgol cyfrwng Cymraeg 2FE gyda meithrinfa, o fis Medi 2012

 

Bydd y Weithrediaeth yn ystyried yr adroddiad yng Nghyfarfod Busnes y Weithrediaeth ar 8 Ebrill 2010. Yn unol ag arferion cysylltu arferol ysgolion, byddwn yn cysylltu â phob rhiant gyda rhagor o fanylion, yn dilyn penderfyniad ffurfiol gan y Weithrediaeth.

 

Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad cyhoeddus. Rydym yn ddiolchgar dros ben am yr egni a'r ymrwymiad cymunedol a ddangoswyd ar draws y ddinas. Rydym yn deall y safbwyntiau cryf a fynegwyd ac rydym ni'n falch ein bod wedi cael cyfle i roi cynnig i bawb ddweud eu dweud.

 

Defnyddiwch y wefan hon neu Lais y Ddinas i ganfod rhagor o wybodaeth, neu os oes gennych gwestiwn cysylltwch â ni'n uniongyrchol drwy e-bost ar ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 2087 2720.

 

Gweld copi o'r adroddiad.