Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Mae Cyngor Caerdydd wedi ymgynghori'n ddiweddar ar gynigion i ad-drefnu addysg yn ardal Yr Eglwys Newydd o'r ddinas. Yn ystod y cyfnod hwn cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd gyda'r gymuned leol ac ysgolion yr effeithir arnynt, a derbyniwyd tua 1,000 o ymatebion ysgrifenedig gan gynnwys nifer o awgrymiadau ac hefyd nifer o bryderon.

 

Wrth ystyried y wybodaeth bellach hon ac fel rhan o'r broses ymgynghori barhaus, mae swyddogion nawr yn gofyn am safbwyntiau ar bedwerydd opsiwn addasedig cyn drafftio'r adroddiad ymgynghori i'w ystyried gan y Weithrediaeth. Mae hyn i sicrhau fod gan yr Aelodau Etholedig yr holl wybodaeth berthnasol o'u blaen cyn gwneud penderfyniad terfynol.

 

Yr opsiwn ychwanegol

 

Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd

 

  • Lleihau maint Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd o 12 i 11 dosbarth y flwyddyn (FE) o fis Medi 2012 ac yna i 10 FE o fis Medi 2015 heb unrhyw leihau pellach arfaethedig ar ôl hyn. Ni chynigir newid y dalgylch
  • Byddai rhaglen fuddsoddi o £5.6m yn arwain at gael gwared ar lety o ansawdd gwael/dros dro ac adnewyddu/addasu adeiladau ysgol parhaol
  • Nid yw hyn yn golygu gwerthu tir na rhagor o rannu tir ar ddau safle'r ysgol

 

Ysgolion Cynradd Eglwys Wen ac Eglwys Newydd

 

  • Cau Ysgolion Cynradd Eglwys Wen ac Eglwys Newydd a'u hadleoli ag ysgol gynradd cyfrwng Saesneg 2.5 FE newydd gyda meithrinfa ar y safle a rennir ar hyn o bryd rhwng Eglwys Wen ac Ysgol Melin Gruffydd o fis Medi 2012. Ni chynigir gwerthu tir
  • Byddai rhaglen fuddsoddi o £2.2m yn arwain at adnewyddu ac addasu/estyniad i'r adeiladau parhaol, heb yr angen am unrhyw ystafelloedd dosbarth dros dro ychwanegol yn ystod y cyfnod trawsnewid. Hefyd, byddai'r holl ystafelloedd dosbarth dros dro presennol yn cael eu tynnu gam wrth gam nes bydd y cynnig yn gwbl weithredol
  • Cynigir y bydd yr ysgol newydd yn gwasanaethu dalgylchoedd cyfunol y ddwy ysgol bresennol

 

Ysgol Melin Gruffydd

 

  • Trosglwyddo Ysgol Melin Gruffydd i'r safle a ddefnyddir gan Eglwys Newydd fel ysgol cyfrwng Cymraeg 2FE o fis Medi 2012
  • Byddai rhaglen fuddsoddi o £4.9m yn arwain at adnewyddu ac addasu/estyn yr adeiladau ysgol parhaol gan gynnwys darparu meithrinfa
  • Bydd yr holl adeiladau dros dro/is-safonol, gan gynnwys darpariaeth ychwanegol a fyddai ei angen yn ystod y cyfnod trawsnewid, yn cael eu tynnu ymaith ar ôl cwblhau'r gwaith adeiladu

 

Am ragor o wybodaeth lawrlwythwch y llythyr a anfonwyd at rieni.

 

Mae'ch safbwyntiau yn bwysig

 

Hoffwn eich sylwadau ar ein cynigion, anfonwch eich sylwadau neu safbwyntiau at ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk fel arall os hoffech ragor o wybodaeth ffoniwch 029 2087 2720.

 

Beth nesaf?

 

Caiff canfyddiadau'r ymgynghoriad eu cyhoeddi yn ystod gwanwyn 2010 pan fydd Gweithrediaeth y Cyngor yn ystyried yr holl faterion a'r sylwadau a gafwyd ac yna'n penderfynu sut i fwrw ymlaen. Os gwneir penderfyniad i fwrw ymlaen i'r cam nesaf, cyhoeddir hysbysiadau statudol.

 

Os cyhoeddir hysbysiadau statudol, byddant yn caniatáu cyfnod o ddau fis o'r dyddiad cyhoeddi ar gyfer gwrthwynebiadau ffurfiol i'r cynnig. Os nad oes gwrthwynebiadau ysgrifenedig ffurfiol, bydd y Weithrediaeth yn cadarnhau ei phenderfyniad i fwrw ymlaen oni bai bod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn nodi ei bod am derfynu'r cynnig. Os bydd gwrthwynebiadau, bydd Gweinidogion Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gwneud y penderfyniad terfynol. Byddwn yn sicrhau eich bod yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf gydol y broses.