Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cymorth teithio i ddisgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig

​​​​Nod y Cynllun Hyfforddi Teithio Annibynnol yw rhoi’r sgiliau allweddol a’r hyder i ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) i deithio o amgylch y ddinas yn annibynnol, gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

 

Ariennir y cynllun gan Lywodraeth Cymru ac mae’n canolbwyntio ar roi hyfforddiant un-i-un i annog disgyblion sydd ag AAA i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio yn ôl ac ymlaen i’r ysgol. 

 

Rhaid i chi fodloni’r meini prawf canlynol i fod yn gymwys ar gyfer y cynllun:

 

 • yn byw yng Nghaerdydd,
 • 19 oed neu iau,
 • â datganiad o AAA
 • yn gymwys ar gyfer cludiant ysgol am ddim.

 

Fodd bynnag, os nad ydych yn gymwys i gael hyfforddiant un i un, mae’n bosibl y byddwch yn dal i fod yn gymwys i gael gweithdai hyfforddiant teithio mewn grŵp.


 Yn yr ystafell ddosbarth

Mae’r hyfforddiant yn dechrau yn yr ystafell ddosbarth gyda’r disgybl yn gweithio ar sail un i un i bennu ei dargedau a’i nodau dysgu ei hun a datblygu cod ymddygiad ar gyfer ymddygiad derbyniol wrth deithio ar fysus a cherdded. 

 

Bydd yr hyfforddwr teithio a’r disgybl yn cynllunio’r daith gyda’i gilydd, gan ystyried y canlynol:

 

 • lle i gael gwybodaeth,
 • sut i benderfynu ar y dull teithio mwyaf addas,
 • sgiliau rheoli amser,
 • darllen amserlenni a mapiau bysus,
 • ymdopi â digwyddiadau annisgwyl, a
 • gwella sgiliau cyfathrebu.


 

Hyfforddiant teithio

Yna bydd y disgybl a’r hyfforddwr yn symud ymlaen at gamau ymarferol hyfforddiant teithio gan ddilyn y tri cham isod.  Caiff lefel y manylion a’r amser a dreulir ar bob cam eu teilwra er mwyn diwallu anghenion pob hyfforddai yn unigol, yn unol â chaniatâd gan rieni/gofalwr.  

 

Cam 1: Hebrwng
Bydd yr Hyfforddwr Teithio yn hebrwng y disgybl i’r ysgol o gartref y disgybl yn y bore, ac o’r ysgol i gartref y disgybl yn y prynhawn.

 

Mae’r cam cyntaf yn canolbwyntio yn bennaf ar fagu hyder a sicrhau bod y disgybl yn gyfarwydd â’r llwybr i’r ysgol.

 

Cam 2: Cysgodi
Ar y cam hwn bydd yr Hyfforddwr Teithio yn cysgodi’r disgybl ar ei daith er mwyn asesu lefel ei sgiliau. Er y bydd yr hyfforddwr yn dal i hebrwng y disgybl drwy’r amser, byddant yn camu yn ôl ac yn asesu ymddygiad a gallu’r disgybl ar gamau penodol o’r daith, h.y. wrth groesi’r ffordd, mynd ar y bws ac oddi arno, cyfathrebu â gyrrwr y bws, ac ati.

 

Cam 3: Cwrdd a Chyfarch
Ar y trydydd cam o’r hyfforddiant bydd yr Hyfforddwr Teithio yn cwrdd â’r disgybl yn ei gartref yn y bore er mwyn sicrhau ei fod yn teimlo’n ddiogel ac yn hyderus i wneud y daith. Yna bydd y disgybl yn teithio’r holl ffordd i’r ysgol yn annibynnol, a bydd yr hyfforddwr yn cwrdd â’r disgybl wrth gatiau’r ysgol cyn mynd i mewn i’r ysgol. Bydd yr hyfforddwr yn rhoi gwybod i’r rhieni bod y disgybl wedi cyrraedd yn ddiogel.

 

Caiff y disgyblion eu hebrwng yn ôl ac ymlaen i’r ysgol dros gyfnod estynedig tan eu bod yn barod i wneud y daith yn annibynnol. Unwaith i’r disgybl gwblhau’r hyfforddiant, rhoddir tocyn bws blynyddol iddo y gellir ei ddefnyddio ar gyfer teithio i’r ysgol a theithiau eraill.

 

Gweithdai

Rydym hefyd yn gallu cynnig hyfforddiant teithio i grwpiau o ddisgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd, yn enwedig i’r sawl nad ydynt yn gymwys i gael hyfforddiant teithio dwys.

 

Gellir cynnal y sesiynau hyfforddiant hyn yn ystod y diwrnod ysgol, gan ganolbwyntio ar y canlynol:

 

 • cynllunio teithiau i’r ysgol,
 • cynnig lleoliadau profiad gwaith,
 • coleg ac ysgolion uwchradd newydd.

 

Mae gennym amrywiaeth o gynlluniau gwersi ac adnoddau y gellir eu cyflwyno i grwpiau o 3 i 15 disgybl. Ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion arbennig, gellir cysylltu llawer o’n gwersi â chyrsiau ASDAN, yn enwedig y modiwlau ‘Tuag at Annibyniaeth’.  

 

Gellir teilwra hyfforddiant i fod yn addas ar gyfer y grŵp unigol. Yn y gorffennol, mae sesiynau wedi cynnwys y canlynol:

 

 • cynllunio taith,
 • diogelwch ar y ffyrdd,  
 • ymddygiad priodol,
 • teithiau ymarfer.

 

Mae grwpiau Blwyddyn 6 a 11 wedi cael budd mawr o gynllunio eu teithiau i ysgolion uwchradd newydd a cholegau. I wneud cais gallwch llenwi ffurflen atgyfeirio​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.​

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, cysylltwch â ni.

​​

Cysylltu â ni​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd