Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Bod yn llywodraethwr

​Hoffech chi gymryd rhan yn y gwaith o wella safonau cyrhaeddiad a gwella a chynorthwyo addysg mewn ysgolion yng Nghaerdydd?  Os felly, beth am ystyried bod yn llywodraethwr ysgol? (1.5mb PDF)Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  


 

Mae Llywodraethwyr o lawer o wahanol gefndiroedd yn dod ag amrywiaeth o brofiadau i’r corff llywodraethu.

 

 

 • Gweithio gyda’r Pennaeth i bennu nodau, polisïau a blaenoriaethau’r ysgol – drwy gyfrannu at y Cynllun Gwella Ysgol, Hunanwerthusiad yr Ysgol a’r gwaith o adnewyddu a chymeradwyo polisïau a dogfennau statudol;
 • Monitro perfformiad yr ysgol a phennu dull strategol a systematig o sicrhau cyrhaeddiad addysgol, presenoldeb ac ymddygiad o safon uchel, gan gynnwys adolygu data perfformiad a gyhoeddir yn drwyadl;
 • Gweithredu fel “cyfaill beirniadol” a phennu targedau i fesur cynnydd yn eu herbyn o ran cyflawniad disgyblion;
 • Sicrhau bod pob dysgwr yn cael mynediad i gwricwlwm eang a chytbwys a bod yr holl ofynion statudol yn cael eu bodloni;
 • Pennu a monitro cyllideb yr ysgol;
 • Pennu nifer y staff a chyfrannu at yr holl brosesau staffio gan gynnwys talu, penodi staff, rheoli perfformiad, gwahardd, disgyblu a diswyddo, cwynion;
 • Rhoi gwybodaeth i rieni drwy’r Adroddiad Blynyddol i Rieni, Prosbectws yr Ysgol a chyfarfodydd y mae rhieni'n gofyn amdanynt;
 • Paratoi cynllun gweithredu a monitro cynnydd yn dilyn Arolwg Estyn;
 • Gofalu am les a diogelwch dysgwyr gan gynnwys hyrwyddo Bwyta’n Iach;
 • Bod yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau o ran cydraddoldeb, a lle i gael cyngor;
 • Gwerthuso perfformiad y Corff Llywodraethu ei hun yn ôl yr angen.

 


 
Gallwch gael boddhad mawr o fod yn llywodraethwr drwy gael cyfle i wneud gwahaniaeth o ran sicrhau bod ysgol yn cael ei rhedeg yn effeithiol.

Mae llywodraethwyr yn gweithio fel tîm i gyfrannu gwybodaeth ac arbenigedd a gwneud penderfyniadau ar y cyd ar gyfer yr ysgol.  Fel llywodraethwr, rydych yn caffael sgiliau trosglwyddadwy a all fod o fudd i chi’n bersonol ac yn broffesiynol.

Darperir hyfforddiant am ddim hefyd bob tymor ar nifer o bynciau sy’n hanfodol i’ch cefnogi chi yn eich rôl.

 
Fel llywodraethwr, dylech allu gwneud y canlynol:

 
 • Mynychu a chyfrannu at gyfarfodydd llywodraethwyr yn rheolaidd (fel arfer chwe chyfarfod o’r Corff Llywodraethu llawn a chyfarfodydd y pwyllgor);
 • Mynychu hyfforddiant gorfodol a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol;
 • Mynychu sesiynau hyfforddiant eraill i ddatblygu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd;
 • Treulio amser yn dod i adnabod yr ysgol drwy ymweliadau llywodraethwyr/troeon dysgu;
 • Cymryd rhan mewn cyfarfodydd panel megis penodiadau, staffio, materion disgyblion a chwynion;
 • Parchu cyfrinachedd drwy’r amser;
 • Cydymffurfio â Chod Ymddygiad y Corff Llywodraethu/Egwyddorion Ymddygiad Llywodraethwyr Cymru.
Mae nifer o wahanol fathau o lywodraethwyr. Caiff rhai eu penodi gan rieni, rhai gan yr Awdurdod Lleol (ALl) a rhai gan y llywodraethwyr eu hunain er enghraifft.  Bydd Gwasanaethau Llywodraethwyr yn eich cynorthwyo i baratoi eich cais ac yn esbonio’r prosesau penodi sy’n briodol ar eich cyfer chi. 
 
Os hoffech wneud cais i ddod yn llywodraethwr ysgol, a wnewch chi lenwi’r Ffurflen Gais Llywodraethwr (2.32mb DOC)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  ​ a’i hanfon dros e-bost gwasanaethau.llywodraethwyr@caerdydd.gov.uk neu gallwch ei phostio i’r cyfeiriad isod:

Gwasanaethau Llywodraethwyr
RHADBOST SWC 2642
Caerdydd
CF10 5GZ

Mae’n ofynnol i’r Awdurdod Lleol gyhoeddi meini prawf dethol (91kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a ddefnyddir i nodi a phenodi Llywodraethwyr yr ALl. Rhestr gyfredol o swyd​​di gwag​ (191kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  ar gael ac yn cael eu diweddaru bob tymor.
 
 
Neu, os hoffech drafod eich cais neu gymhwysedd ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â ni


 
029 20872714
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English