Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Derbyn i ysgol feithrin

Byddant yn aros yn yr ysgol feithrin tan y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed pan fyddant yn dechrau’r dosbarth derbyn yn yr ysgol gynradd​.


Os hoffech gymorth gyda’r porthol cysylltwch â C2C ar 029 2087 2088.

Lawrlwythwch y canllaw ar ailosod cyfrinair (144kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Os ydych wedi cyflwyno cais ar-lein byddwch yn derbyn gwybodaeth trwy e-bost. Os ydych wedi cyflwyno ffurflen bapur, byddwch yn derbyn gwybodaeth drwy'r post. Byddwch yn derbyn gwybodaeth sy'n berthnasol i'ch cais penodol. 


Bydd unrhyw gais lle gwrthodwyd pob dewis hefyd yn derbyn y wybodaeth drwy'r post.


Gallwch chi lawrlwytho copïau o'r wybodaeth gyffredinol a ddarperir gyda phob cynnig:​Sut i wneud cais am le mewn Ysgol Feithrin


Os ydych wedi rhoi manylion eich plentyn i ni, byddwch yn derbyn gwybodaeth am y broses ymgeisio.


Cyn cwblhau’r cais ar-lein, darllenwch Llyfryn Derbyn i Ysgolion (3MB PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​


Rhowch manylion eich plentyn i ni

Gallwch roi manylion eich plentyn i ni er mwyn i ni roi gwybodaeth i chi ynghylch y broses ymgeisio ar adegau priodol.


Anfonwch fanylion eich plentyn trwy lenwi ein ffurflen ‘cysylltwch â ni’ neu drwy’r post i:

 
Derbyn i Ysgolion
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW
 
Gallwch ffonio’r swyddfa dderbyn ar:

029 2087 2909 (gwasanaeth ffôn awtomataidd yw hwn).

Rhaid i chi roi’r manylion canlynol am eich plentyn enw llawn, cyfeiriad, a dyddiad geni.

Eich dewis ysgol

Argymhellwn eich bod yn ymweld ag ysgolion cyn cyflwyno eich cais. Mae gan bob ysgol ei phrosbectws ei hun ac mae staff yn hapus i ddangos rhieni o gwmpas os byddant yn trefnu apwyntiad. Gwelwch restr o ysgolion​.

 

Nodwch fod gan ysgolion Catholig ac ysgolion yr Eglwys yng Nghymru drefniadau derbyn ar wahân i ysgolion ALl eraill. Cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol am fwy o wybodaeth.Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i gwblhau eich ffurflen gais gallwch ymweld ag un o’n Hybiau cyngor​.

Mae rhai manteision i wneud cais ar-lein, fel:

  • ​Gallwch gael mynediad i’r gwasanaeth 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos hyd at y dyddiad cau.
  • Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau bod eich cais wedi ei gyflwyno.
  • Gallwch newid eich cais hyd at y dyddiad cau.
  • Byddwch yn derbyn eich cynnig ar e-bost heb orfod aros iddo gyrraedd yn y post.
  • Does dim peryg i’ch cais fynd ar goll yn y post
  • Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau bod eich cais wedi ei gyflwyno a’i dderbyn gan yr Awdurdod.

Nodwch y dyddiadau pwysig a restrir yn y tabl fel eich bod yn ymwybodol o:

 

  • bryd bydd y broses gwneud cais yn cychwyn,
  • y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais, a
  • pryd cewch wybod am ganlyniad eich cais yn ysgrifenedig.

​​Plant a aned rhwng 1 Medi 2016 - 31 Mawrth 2017
Dydd Llun 3 Mehefin 2019
Bydd y gwasanaeth Ymgeisio Ar-lein yn agor.​
Dydd Llun 1 Gorffennaf 2019
​​Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ar-lein.​

​​Bydd unrhyw cais sy’n dod i law ar ôl y dyddiad hwn yn cael ei ystyried yn hwyr ac ni fydd yn cael ei neilltuo yn y rownd gyntaf. Gallai rhai ysgolion fod yn llawn erbyn y rowndiau hwyrach.​
Dydd Llun 7 Hydref 2019
Caiff ceiswyr ar-lein e-bost ar y dyddiad hwn.​
 

Gellir cael dyddiadau pwysig, manylion am ariannu’r Blynyddoedd Cynnar a gwybodaeth arall am wneud cais am le mewn ysgol yn y Llyfryn Derbyn i ysgolion (3mb PDF)​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​.


Os ydych wedi methu’r dyddiad cau am ryw reswm bydd angen i chi gyflwyno cais hwyr (1.8MB PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​

 

Byddwn yn ystyried ceisiadau hwyr ar ôl prosesu ceisiadau wedi’u cyflwyno’n brydlon. Mae manylion am ein meini prawf derbyn ar gael yn ein Llyfryn Derbyn i Ysgolion (3mb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd . Fel arfer byddwn yn prosesu ceisiadau hwyr yn fisol.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Os oes cwestiwn gennych neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

​​


​​

             

​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English