Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Meithrin

​​​​​​​​​

Mae gan blant hawl i gael lle rhan-amser mewn meithrinfa o ddechrau'r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed.

Byddant yn aros yn yr ysgol feithrin tan y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed pan fyddant yn dechrau’r ​dosbarth derbyn yn yr ysgol gynradd​.


Os hoffech gymorth gyda’r porthol cysylltwch â C2C ar 029 2087 2088.

Lawrlwythwch y canllaw ar ailosod cyfrinair (144kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Os ydych wedi cyflwyno cais ar-lein byddwch yn derbyn eich cynnig am le mewn Meithrinfa drwy e-bost. Byddwch yn derbyn gwybodaeth sy'n berthnasol i'ch cais penodol. 


Bydd unrhyw gais sydd wedi ei wrthod yn cael y wybodaeth drwy’r post yn hytrach na thrwy e-bost. Sut i wneud cais am le mewn Ysgol Feithrin


Os ydych wedi rhoi manylion eich plentyn i ni, byddwch yn derbyn gwybodaeth am y broses ymgeisio.


Cyn cwblhau’r cais ar-lein, darllenwch Llyfryn Derbyn i Ysgolion (3MB PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

Rydym wrthi’n hyfforddi Llyfryn Derbyn i Ysgolion 2021/22 a byddwn yn diweddaru’r dudalen hon cyn gynted â phosib. Mae’n ddrwg gennym am yr anghyfleustra. Mae’r ddogfen ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd.


Rhowch manylion eich plentyn i ni

Dylech roi manylion eich plentyn i ni er mwyn i ni allu rhoi gwybodaeth i chi ynghylch y broses ymgeisio ar yr adeg briodol. 


Gallwch ffonio ni ar:


029 2087 2088


Rhaid i chi roi’r manylion canlynol am eich plentyn enw llawn, cyfeiriad, a dyddiad geni.

Eich dewis ysgol

Argymhellwn eich bod yn ymweld ag ysgolion cyn cyflwyno eich cais. Mae gan bob ysgol ei phrosbectws ei hun ac mae staff yn hapus i ddangos rhieni o gwmpas os byddant yn trefnu apwyntiad. Gwelwch restr o ysgolion​.

 

Nodwch fod gan ysgolion Catholig ac ysgolion yr Eglwys yng Nghymru drefniadau derbyn ar wahân i ysgolion ALl eraill. Cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol am fwy o wybodaeth.​


Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i gwblhau eich ffurflen gais gallwch ymweld ag un o’n Hybiau cyngor​.

Mae rhai manteision i wneud cais ar-lein, fel:

  • ​Gallwch gael mynediad i’r gwasanaeth 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos hyd at y dyddiad cau.
  • Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau bod eich cais wedi ei gyflwyno.
  • Gallwch newid eich cais hyd at y dyddiad cau.
  • Byddwch yn derbyn eich cynnig ar e-bost heb orfod aros iddo gyrraedd yn y post.
  • Does dim peryg i’ch cais fynd ar goll yn y post
  • Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau bod eich cais wedi ei gyflwyno a’i dderbyn gan yr Awdurdod.

Nodwch y dyddiadau pwysig a restrir yn y tabl fel eich bod yn ymwybodol o:

 

  • bryd bydd y broses gwneud cais yn cychwyn,
  • y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais, a
  • pryd cewch wybod am ganlyniad eich cais yn ysgrifenedig.

​​Plant a aned rhwng 1 Medi 2017 - 31 Awst 2018
Dydd Llun 18 Ionawr 2021
Bydd y gwasanaeth Ymgeisio Ar-lein yn agor.​
Dydd Llun 22 Chwefror 2021
​​Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ar-lein.​

​​Bydd unrhyw cais sy’n dod i law ar ôl y dyddiad hwn yn cael ei ystyried yn hwyr ac ni fydd yn cael ei neilltuo yn y rownd gyntaf. Gallai rhai ysgolion fod yn llawn erbyn y rowndiau hwyrach.​
Dydd Llun 26 Ebrill​ 2021
Caiff ceiswyr ar-lein e-bost ar y dyddiad hwn.​
 

Gellir cael dyddiadau pwysig, manylion am ariannu’r Blynyddoedd Cynnar a gwybodaeth arall am wneud cais am le mewn ysgol yn y Llyfryn Derbyn i ysgolion (3mb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​.


Os ydych wedi methu’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol feithrin, bydd angen i chi gwblhau Ffurflen Feithrin Hwyr yn un o Hybiau’r Cyngor (ar ôl 22 Chwefror​ 2021). ​

 

Byddwn yn ystyried ceisiadau hwyr ar ôl prosesu ceisiadau wedi’u cyflwyno’n brydlon. Mae manylion am ein meini prawf derbyn ar gael yn ein Llyfryn Derbyn i Ysgolion (3mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd. Fel arfer byddwn yn prosesu ceisiadau hwyr yn fisol.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Os oes cwestiwn gennych neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.


​​


​​

             

​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​