Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Derbyniadau i ysgolion uwchradd

​​​​​​​​​​Mae plant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd ​yn 11. Bydd rhieni disgyblion ym mlwyddyn 6 yn Ysgolion Cynradd Caerdydd yn derbyn manylion am y broses ymgeisio.​

Gallwch wneud cais am bob ysgol uwchradd gymunedol drwy ein system dderbyn ar-lein.

Rydym yn cynnal derbyniadau cydgysylltiedig​ ar gyfer Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd. I gael lle yn yr ysgolion hyn gallwch wneud cais drwy ein system dderbyn ar-lein.

Am le yn ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru yr Esgob Llandaf, Ysgol Uwchradd Gatholig Mair Ddihalog ac Ysgol Uwchradd Gatholig Illtyd Sant, bydd angen i chi wneud cais yn uniongyrchol i'r ysgol. Gweld rhestr o ysgolion ffydd yng Nghaerdydd (545kb PDF).​​​​​

Negeseuon e-bost a llythyrau yn cynnig lle mewn ysgol

​Byddwch yn derbyn eich cynnig naill ai drwy e-bost neu lythyr o 1 Mawrth 2023.​​

Darllenwch Grynodeb o'r dyraniad lleoedd (181kb PDF)​​

Byddwch yn cael un o’r cynigion canlynol: 

 • ​Lle y​n eich dewis c​yntaf o ysgol​
  Bydd angen i chi dderbyn y cynnig hwn erbyn y dyddiad cau, sef 15​ Mawrth 2023. 

 • ​Lle mewn ysgol o ddewis is
  Mae hyn yn digwydd pan nad oes digon o le ar gael yn eich dewis cyntaf. Hyd yn oed os nad ydych yn siŵr am y dewis is a gynigir, rydym yn eich annog yn gryf i dderbyn y cynnig hwn erbyn y dyddiad cau ac aros ar y rhestr aros am eich ysgol dewis uwch. Byddwch yn cadw eich hawl i apelio o hyd, hyd yn oed os byddwch yn derbyn cynnig is.

 • ​Dim cynnig
  Bydd hyn yn digwydd pan nad oes gan unrhyw un o’ch dewisiadau ddigon o le er mwyn i ni wneud cynnig yn unol â’ch cais. Mae lleoedd amgen ar gael o hyd mewn ysgolion yng Nghaerdydd ar gyfer eich plentyn.

​Rhaid i chi ymateb erbyn 15 Mawrth 2023.​​

Gallwch:

​Os na dderbyniwn eich ymateb erbyn 15 Mawrth 2023, byddwn yn cymryd nad ydych eisiau’r lle mwyach ac mae’n bosibl y tynnwn y cynnig yn ôl a’i roi i blentyn arall.

Ar ôl i chi dderbyn y lle, bydd yr ysgol yn cysylltu â chi gyda manylion yn​ghylch y trefniadau derbyn.​​​

Mewngofnodwch i’r system Derbyn i ysgolion​ ​
 


Os ydych wedi gwneud cais yn hwyr neu eich bod wedi gofyn am ohebiaeth drwy’r post, byddwch yn derbyn un o’r llythyron canlynol:​Am rhagor o wybodaeth am dderbyniadau, darllenwch y llyfryn derbyn i ysgolion:​
​Mae’r wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn wedi’u dylunio i’w hargraffu. Mae’n bosib na fydd modd gweld popeth ar-lein.
​​

Y Broses ymgeisio

Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2010 a 31 Awst 2011​
​Dyddiad
​Cam yn y broses ymgeisio​
​27 Medi 2021​​
​​Y broses o wneud cais i ddechrau ym Mlwyddyn 7 ym mis Medi 2022 yn cychwyn.
​22 Tachwedd 2021 ​
​​Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried
yn gais hwyr.​
​Rhagfyr​ 2021 - Chwefror 2022
​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​​
​1 Mawrth 2022​
​​​​​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar
ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.​
​15 Mawrth 2022
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
Mawrth 2022
​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
​Mai​ 2022
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. Safleoedd Rhestr Aros ar gae​​l.
Medi 2022
​Plant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd.​​

Derbyniadau Cydlynol

Gallwch wneud cais ar gyfer yr ysgolion Ffydd a Sefydledig canlynol:​
 • Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd,​
 • Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, a
 • Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi.


 

Bydd yn rhaid i chi gwblhau Ffurflen Ategol ar gyfer Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, y gallwch ei chael gan yr ysgol ei hun.​


Cysylltu â ni​

Os oes gennych chi gwestiwn neu os hoffech chi ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar-lein:​

​​Neu ffoniwch C2C ar 029 2087 2088.​

​​

© 2022 Cyngor Caerdydd