Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Derbyniadau i ysgolion uwchradd

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​Mae plant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd ​yn 11. Bydd rhieni disgyblion ym mlwyddyn 6 yn Ysgolion Cynradd Caerdydd yn derbyn manylion am y broses ymgeisio.​
​​
Gallwch wneud cais am bob ysgol uwchradd gymunedol drwy ein system dderbyn ar-lein.

Rydym yn cynnal derbyniadau cydgysylltiedig​ ar gyfer Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf, Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog​, Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd. I gael lle yn yr ysgolion hyn gallwch wneud cais drwy ein system dderbyn ar-lein.

Am le yn Ysgol Uwchradd Gatholig Illtyd Sant, bydd angen i chi wneud cais yn uniongyrchol i'r ysgol. Gweld rhestr o ysgolion ffydd yng Nghaerdydd (545kb PDF).

Diwrnod cynnig lleoedd ysgol

O Ddydd Gwener 1 Mawrth, byddwn yn anfon llythyr cynnig atoch am leoedd ysgolion uwchradd ar gyfer Medi 2024 drwy e-bost a phost.

Byddwch yn derbyn un ai:

  • lle yn eich ysgol ddewis gyntaf, 
  • lle mewn ysgol ddewis is, neu  
  • dim cynnig. 


Os ydych wedi derbyn cynnig am le yn eich ysgol ddewis gyntaf, rhaid i chi ymateb i'r cynnig erbyn Dydd Gwener 15 Mawrth 2024. 

Os ydych wedi derbyn cynnig am le yn eich ysgol ddewis is, mae hyn yn golygu nad oes digon o leoedd ar gael yn eich dewis cyntaf. Hyd yn oed os nad ydych yn siwr am y dewis is a gaiff ei gynnig, rydym yn eich annog yn gryf i dderbyn y cynnig hwn erbyn y dyddiad cau ac aros ar y rhestr aros ar gyfer eich ysgol dewis uwch. Bydd hawl i apelio yn parhau i fod gennych, hyd yn oed os byddwch yn derbyn cynnig is. 

Os nad ydych wedi derbyn unrhyw gynnig, mae hyn yn golygu nad oes gan unrhyw un o'ch dewisiadau ddigon o leoedd ar gael.  Mae lleoedd amgen yn parhau i fod ar gael mewn ysgolion yng Nghaerdydd ar gyfer eich plentyn. Byddwn wedi anfon rhestr atoch o ysgolion lle mae lleoedd ar gael.  

Gweld copi o lythyr dim cynnig (146kb PDF)​.

Ymateb i'r llythyr cynnig 

Rhaid i chi ymateb i'r cynnig erbyn Dydd Gwener 15 Mawrth 2024.Gallwch ymateb trwy: 
Mewngofnodwch i’r system derbyn i ysgolion​ ​ ​


Os na fyddwch yn ymateb i'r cynnig erbyn 15 Mawrth 2024, byddwn yn cymryd yn ganiataol nad ydych am gael y lle hwnnw mwyach ac efallai y caiff eich cynnig ei dynnu'n ôl. 

Os byddwch yn derbyn y lle, bydd yr ysgol yn cysylltu â chi gyda manylion ynghylch y trefniadau derbyn.​

​Os ydych chi wedi methu dyddiad y cais​​​​​​


Mae ceisiadau wedi cau. Os ydych chi wedi methu’r dyddiad cau i wneud cais am le i ddechrau ym mis Medi 2024, cwblhewch gais hwyr.

Cwblhewch y ffurflen gais hwyr


​Am rhagor o wybodaeth am dderbyniadau, darllenwch y llyfryn derbyn i ysgolion (6.9mb PDF)​.​

Y Broses ymgeisio

Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2012 a 31 Awst 2013
​Dyddiad
​Cam yn y broses ymgeisio​
​Dydd Llun 25 Medi 2023
​​Y broses o wneud cais i ddechrau ym Mlwyddyn 7 ym mis Medi 2024 yn cychwyn.
​Dydd Llun 20 Tachwedd 2023​
​​Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais.
Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i chi gwblhau cais hwyr.
​Rhagfyr​ 2023 i Chwefror 2024
​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​​
Dydd Gwener ​1 Mawrth 2024​
​​​​​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar
ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 10am ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.​
Dydd Gwener ​15 Mawrth 2024
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
Ebrill 2024
​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
​Mai​ 2024
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen.​
Medi 2024
​Plant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd.​​

Derbyniadau Cydlynol

Rydym yn cynnal rhaglen dderbyn gydlynol gyda 5 ysgol uwchradd. Yr ysgolion a gynhwysir yw:  

  • Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi
  • Ysgol Uwchradd Gatholig Mair Ddihalog 
  • Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant 
  • Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob Llandaf  
  • Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd ​

Cysylltu â ni​

Os oes gennych chi gwestiwn neu os hoffech chi ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar-lein:​

​​Neu ffoniwch C2C ar 029 2087 2088.​
​ ​
© 2022 Cyngor Caerdydd