Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Derbyn i ysgol gynradd

​Bydd gwybodaeth am yr ysgol a gynigir i chi ar gael ar y system Derbyn i Ysgolion.

Mewngofnodwch i weld eich cynnig. Rhaid i sicrhau eich bod yn derbyn neu’n gwrthod y cynnig.

Mae’r manylion o ran sut y dyrannwyd y ceisiadau am leoedd ysgol ar gael ar Grynodeb Mis Medi 2019 (551kb PDF).​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​


Mewngofnodwch i’r system Derbyn i ysgolion 


Os ydych yn cael problemau’n defnyddio’r system ceisiadau ysgolion, ail-osodwch eich cyfrinair.​

Lawrlwythwch y canllaw ar ailosod cyfrinair (170kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Os gofynnoch i’ch cynnig gael ei anfon drwy’r post, byddwch yn cael llythyr i’r cyfeiriad a roddoch ar y cais. 


Byddwch yn cael un o’r cynigion canlynol: 


Lle yn eich dewis c​yntaf o ysgol

Bydd angen i chi dderbyn y cynnig hwn erbyn y dyddiad cau. Ni fyddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod yn derbyn

​Ll​e mewn ysgol o ddewis is 

Mae hyn yn digwydd pan nad oes digon o le ar gael yn eich dewis cyntaf. 

Hyd yn oed os nad ydych yn siŵr am y dewis is a gynigir, rydym yn eich annog yn gryf i dderbyn y cynnig hwn erbyn y dyddiad cau ac aros ar y rhestr aros am eich ysgol dewis uwch. 

Byddwch yn cadw eich hawl i apelio o hyd, hyd yn oed os byddwch yn derbyn cynnig is. 


Dim cynni
g​

Bydd hyn yn digwydd pan nad oes gan unrhyw un o’ch dewisiadau ddigon o le er mwyn i ni wneud cynnig yn unol â’ch cais. Mae lleoedd amgen ar gael o hyd mewn ysgolion yng Nghaerdydd ar gyfer eich plentyn.  Bydd angen i chi gyflwyno cai hwyr (201kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a rhoi dewisiadau amgen i ni.


Os ydych wedi gwneud cais yn hwyr neu eich bod wedi gofyn am ohebiaeth drwy’r post, byddwch yn derbyn un o’r llythyron canlynol:


Llythyr dim cynnig cyffredinol (195kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Llythyr cynnig dewis cyntaf cyffredinol (161kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Llythyr cynnig dewis ychwanegol cyffredinol (264kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 
Rhaid i chi ymateb erbyn Dydd Llun 13 Mai 2019.

Mae gennych dri opsiwn:

1. Derbyn neu wrthod ar-lein drwy fewngofnodi i’r system Ceisiadau Ysgolion.
2. Anfon e-bost atom gyda’ch penderfyniad dyraniadauuwchradd@caerdydd.gov.uk
3. Cwblhau’r slip ar waelod eich llythyr cynnig a mynd ag ef i’ch Hyb Cynghori lleol. ​

Os na dderbyniwn eich ymateb erbyn 13 Mai 2019, byddwn yn cymryd nad ydych eisiau’r lle mwyach ac mae’n bosibl y tynnwn y cynnig yn ôl a’i roi i blentyn arall.

Ar ôl i chi dderbyn y lle, bydd yr ysgol yn cysylltu â chi gyda manylion ynghylch y trefniadau derbyn. 

​Os bydd eich amgylchiadau’n newid cyn mis Medi 2019 (e.e. eich cyfeiriad yn newid), mae’n rhaid ichi roi gwybod i’r Tîm Derbyn i Ysgolion.
Rydym yn awgrymu’n gryf eich bod yn derbyn y lle a gynigiwyd i chi.

Os nad hwn yw eich dewis cyntaf, byddwch yn aros ar y rhestr aros ar gyfer yr ysgol o’ch dewis a gallwch gyflwyno dewisiadau amgen ar gyfer ysgolion eraill.

Hyd yn oed os byddwch yn derbyn dewis is, mae gennych yr hawl i apelio yn erbyn penderfyniad y Cyngor.

Yn y cyfamser, bydd enw eich plentyn yn aros ar y rhestr aros. Byddwn yn rhoi gwybod ichi os daw lle ar gael.​
Bydd angen i chi gyflwyno cais hwyr a rhoi dewisiadau amgen i ni.

Ffurflen cais hwyr (170kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae ffurflenni cais hefyd ar gael ym mhob Hyb Cynghori lleol. 

Rhaid i ni dderbyn eich cais erbyn 13 Mai 2019.

Caiff eich plentyn ei roi ar y rhestr aros ar gyfer yr ysgolion y gwnaethoch eu dewis oni bai eich bod yn dweud fel arall.

Os bydd eich plentyn yn gymwys am le yn yr ysgol o’ch dewis yn ddiweddarach, bydd y tîm yn cysylltu â chi. ​

Sylwer bod lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y meini prawf cyhoeddedig, nid hyd y cyfnod y mae’ch plentyn wedi bod yn aros am le.

Mae lleoedd ar gael o hyd ar gyfer eich plentyn mewn ysgolion yng Nghaerdydd, mewn rhai Cymraeg a Saesneg.

Fe’ch cynghorir yn gryf i wneud cais am le mewn ysgol wahanol sydd â lleoedd ar gael.

Os gwnaethom wrthod eich cais, byddwn wedi rhoi i chi restr o ysgolion sydd â lleoedd ar gael.​

Ni fydd ymgeisio felly yn effeithio ar eich lle ar restr aros yr ysgol o’ch dewis ac ni fydd yn effeithio ar eich hawl i apelio.​
Os ydych wedi methu’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau neu os na chawsoch gynnig ysgol, mae’n rhaid i chi gyflwyno ffurflen gais hwyr.

Dylech ymgeisio o hyd, ond caiff ceisiadau hwyr eu hystyried ar ôl yr holl gynigion prydlon.

Gelwir y rhain yn rowndiau ceisiadau hwyrach.

Byddwn yn cyhoeddi canlyniadau ceisiadau’r ail rownd ym mis Mai a chaiff yr holl geisiadau eu prosesu’n fisol ar ôl hyn.

Ffurflen cais hwyr (170kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae gennych yr hawl i apelio os ydych yn teimlo nad yw eich cais wedi cael ei ystyried yn briodol​.
 
 

​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English