Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Panel Apeliadau Addysg Annibynnol

Mae Cyngor Dinas Caerdydd am benodi aelodau'r cyhoedd ac athrawon i’w Banel Apeliadau Addysg Annibynnol sy’n dyfarnu apeliadau rhieni yn erbyn penderfyniadau a wneir gan yr Awdurdod Addysg Lleol.  Mae’r apeliadau’n ymwneud â derbyniadau i’r ysgol a gwaharddiadau o’r ysgol.

Mae ysgolion cymunedol yn Ninas Caerdydd wedi’u gwasanaethau gan y Panel Apeliadau Addysg Annibynnol.

Mae aelodau lleyg ac aelodau nad ydynt yn rhai lleyg ar y paneli.

Ni ddylai fod gan aelodau lleyg unrhyw brofiad addysgu blaenorol nac wedi bod yn rhan o reoli ysgol.  Fodd bynnag, ni fyddai profiad fel Llywodraethwr Ysgol na gwirfoddoli mewn ysgol yn eich eithrio o’r categori hwn.

Byddai gan aelodau nad ydynt yn lleyg brofiad mewn addysg, byddent yn gyfarwydd â'r sefyllfa addysgol yn ardal Dinas Caerdydd, neu fod yn rhiant i ddisgybl sydd wedi’i gofrestru mewn ysgol arall.

Nid yw aelodau’r Panel Apeliadau Addysg yn cael eu talu am eistedd ar y Panel er bod treuliau teithio’n cael eu had-dalu ac mae lluniaeth yn cael ei ddarparu.

Cynhelir gwrandawiadau rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.  Cynhelir Paneli Apeliadau drwy’r flwyddyn ond gwrandewir ar y rhan fwyaf o’r apeliadau rhwng mis Mai a mis Gorffennaf.

Darperir hyfforddiant llawn i Aelodau newydd o’r Panel Apeliadau ac mae Clerc bob amser ar gael i roi cyngor cyfreithiol a gweithdrefnol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Aelod o’r Panel ffoniwch Apeliadau Ysgolion ar 029 2087 2472 i gael ffurflen gais neu ysgrifennwch at y cyfeiriad isod. 

Apeliadau Ysgolion
Ystafell 473
Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Neuadd y Sir
Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

029 2087 2472