Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymagwedd a chyfarfodydd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn

​​​​Mae ymagwedd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn: 

 • y​styried dymuniadau, barn a dyheadau’r plentyn neu’r person ifanc.
 • canolbwyntio ar y plentyn neu'r person ifanc. 
 • sicrhau bod y plentyn neu'r person ifanc a'i riant neu ofalwr wrth wraidd y cynllunio a'r broses o wneud penderfyniadau.
 • sicrhau bod pobl ac asiantaethau eraill sy'n adnabod y plentyn neu'r person ifanc yn cymryd rhan (er enghraifft, aelodau o'r teulu, gweithwyr iechyd proffesiynol, staff y grŵp chwarae, athrawon, gweithwyr cymdeithasol).  
 • mae’n ymwneud â gwrando, arsylwi a dysgu yn barhaus. ​

Pam rydym yn trefnu cyfarfod sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn? 

Efallai y byddwn yn trefnu cyfarfod sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i gael gwybodaeth gan bawb sy'n cefnogi'r plentyn. Gall hyn gynnwys: 

 • gweithwyr gofal iechyd proffesiynol; ac
 • athrawon neu staff y grŵp chwarae.  

Yn y cyfarfodydd hyn, efallai y byddwn yn penderfynu a oes gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol (ADY) sy'n gofyn am ddarpariaeth dysgu ychwanegol, neu a oes angen i ni wneud atgyfeiriadau amgen.   

Beth sy'n digwydd cyn cyfarfod?

Bydd y person sy'n arwain y cyfarfod yn:  

 • gwneud yn siŵr eich bod chi a’ch plentyn yn rhan o’r broses, 
 • gwahodd gweithwyr proffesiynol perthnasol i'r cyfarfod, 
 • trefnu man cyfarfod addas, ac yn  
 • casglu unrhyw wybodaeth sydd ei hangen.


Bydd angen i bawb sy'n cael eu gwahodd i'r cyfarfod ystyried:

 • Beth rydym ni’n ei hoffi a’i edmygu am y plentyn?
 • Beth sy’n bwysig i’r plentyn?
 • Beth sy’n gweithio?
 • Beth nad yw’n gweithio? 
 • Beth sy'n bwysig i'r plentyn nawr ac yn y dyfodol?

Beth fydd yn digwydd yn y cyfarfod?  

Bydd y cyfarfod mor rhyngweithiol â phosib a bydd gan bawb gyfle i gyfrannu. Byddwn yn defnyddio'r holl wybodaeth y soniwyd amdani i greu cynllun gweithredu i gefnogi'r plentyn neu'r person ifanc yn yr ysgol neu'r coleg. 

Beth sy’n digwydd ar ôl y cyfarfod?

Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd yn y cyfarfod i greu amrywiaeth o gynlluniau, megis:  

 • cynllun gofal iechyd unigol,  
 • proffil un dudalen, neu 
 • gynllun datblygu unigol.  

Os yw'r cynlluniau'n cael eu creu, mae'n rhaid eu hadolygu o leiaf unwaith y flwyddyn.  

Efallai y byddwn yn datblygu proffil un dudalen yn ystod y cyfarfod. Mae'r proffil yn rhoi cipolwg cadarnhaol ar y plentyn neu'r person ifanc ac yn cynnwys:

 • beth sy'n wych am y plentyn,
 • beth sy’n bwysig i’r plentyn, a
 • sut gallwn ni ei gefnogi.
​​​
 


© 2022 Cyngor Caerdydd