Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Nodi Anghenion Addysgol Arbennig

​​​Mae pob plentyn a pherson ifanc yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol ac ar gyflymderau gwahanol. Bydd rhai disgyblion ym mhob dosbarth ym mhob ysgol yn gwneud cynnydd arafach na phlant eraill ac wedi'u nodi fel disgyblion ag angen addysgol arbennig. Gallai plant ag anghenion addysgol arbennig fod wedi cael eu nodi mewn perthynas ag un neu fwy o'r canlynol:

 

  • Anawsterau llythrennedd neu rifedd
  • Anawsterau emosiynol, neu broblemau wrth wneud ffrindiau
  • Oedi o ran datblygiad eu lleferydd a'u hiaith
  • Anghenion corfforol neu feddygol, neu nam ar eu golwg neu eu clyw.

 

Gall yr anghenion hyn fod yn rhai hirdymor neu fyrdymor.

 

Mae gan bob ysgol yng Nghaerdydd arian yn eu cyllidebau a mynediad at ystod o wasanaethau arbenigol er mwyn gallu nodi disgyblion sy'n cael anawsterau dysgu a chynnig cymorth ychwanegol i'r disgyblion hynny.

 

Bydd y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol arbennig yn datblygu gyda'r cymorth a ddarperir gan eu hysgol. Efallai y bydd angen mwy o gymorth nag y gall yr ysgol ei ddarparu ar nifer fach o ddisgyblion. Yn yr achosion hyn, gall Cyngor Caerdydd benderfynu cynnal asesiad stat​udol​ i sicrhau dealltwriaeth lawn o anghenion y plentyn neu'r person ifanc, a nodi'r cymorth arbenigol y bydd ei angen arnynt.

 


Os ydych o'r farn y gallai fod gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig, cysylltwch â'r person yn ysgol neu feithrinfa eich plentyn sy'n gyfrifol am anghenion addysgol arbennig. Gelwir y person hwn yn ‘Gydlynydd AAA'. Cysylltwch â swyddfa'r ysgol i gael gwybod pwy yw Cydlynydd AAA ysgol eich plentyn. Os nad yw eich plentyn yn mynd i'r ysgol neu feithrinfa eto, siaradwch â'ch meddyg neu eich Ymwelydd Iechyd.

 

Mae SNAP Cymru yn cynnig Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni Annibynnol yng Nghaerdydd, a gallwch gysylltu â nhw i gael cyngor diduedd ar anghenion addysgol arbennig.

 

Ffoniwch: 0808 801 0608​

E-bostiwch: helpline@snapcymru.org​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

​ ​
​​​​
​​