Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynlluniau datblygu unigol

Mae cynllun datblygu unigol yn gynllun cytunedig o bwy fydd yn cefnogi'r dysgwr, beth fydd yn digwydd i'w gefnogi, a sut y caiff ei gefnogi. 

Crëir CDU drwy gydweithio â'r dysgwr, ei riant neu ofalwr, ac asiantaethau eraill a allai fod yn gysylltiedig. Er enghraifft, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol. 

Bydd y cynllun yn cael ei adolygu bob blwyddyn.  

Beth sydd yn y CDU? 

Bydd CDU y dysgwr yn cynnwys: 

 • Enw 
 • Oedran 
 • Yr enw yr hoffai ei ddefnyddio 
 • Rhywedd a rhagenwau 
 • Cyfeiriad 
 • Enw’r ysgol  
 • Sut mae’n cyfathrebu orau 
 • Pwy sy'n gofalu am y CDU  
 • Proffil Un Dudalen 
 • Disgrifiad o'i anghenion dysgu ychwanegol (ADY) 
 • Y ddarpariaeth a fydd ar waith i’w gefnogi yn yr ysgol a phwy fydd yn gwneud hynny 
 • Digwyddiadau allweddol yn ei fywyd 
 • Cofnod gwybodaeth 
 • Trefniadau pontio  
 • Trefniadau trafnidiaeth

Pwy sy'n ysgrifennu'r CDU

Caiff y CDU ei ysgrifennu gan yr ysgolion gyda’r dysgwr, ei deulu a phobl eraill sy'n ei adnabod. 

Weithiau byddwn yn ysgrifennu'r cynllun.  

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd?  

Os yw’r ysgol yn ysgrifennu'r CDU, gall gymryd 7 wythnos ysgol.  Os ydym ni’n ysgrifennu'r CDU, gall gymryd 12 wythnos. 

Newidiadau yn y cynllun 

Bydd y cynllun yn cael ei adolygu bob blwyddyn.  Os yw rhywbeth wedi newid yn sylweddol ym mywyd y dysgwr, gall y cynllun gael ei adolygu’n gynt. 

Yn ystod yr adolygiad, bydd y cynllun yn cael ei wirio i sicrhau ei fod yn dal i weithio ac a oes angen newidiadau.  

Os ydych yn anghytuno â'r cynllun 

Gallwch siarad â'r cydlynydd dynodedig neu athro dosbarth yn yr ysgol.  

Mae’r cydlynydd dynodedig yn oedolyn yn yr ysgol sy’n adnabod y dysgwr yn dda a bydd yn helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am ADY a CDUau. 

Os oes gennych gwestiynau o hyd ar ôl siarad â'r ysgol, gallwch gysylltu â ni.  

Ffôn: 029 2087 2731

Y cymorth sydd ar gael 

Os ydych chi neu'r dysgwr angen help drwy'r broses, efallai y byddwch am gael ffrind achos.  Gall ffrind achos fod yn ffrind agos, aelod o'r teulu, gweithiwr cymdeithasol neu athro. 

Mae ffrind achos yn wahanol i eiriolwr annibynnol, gan y gall ffrind achos arfer hawliau'r dysgwr ar ei ran. Mae eiriolwr annibynnol yn cynnig cyngor, cymorth a chynrychiolaeth.  

Mae gan ddysgwyr a rhieni yr hawl i apelio yn erbyn penderfyniadau  


​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd