Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Tîm Nam ar y Golwg

​Mae tîm Nam ar y Golwg Caerdydd yn cynnwys athrawon cymwys ar gyfer pobl â nam ar y golwg, cynorthwywyr addysgu arbenigol ac arbenigwyr symudedd ac adsefydlu. Mae'r tîm yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc o bob oed, o fabanod nes eu bod yn gorffen yn yr ysgol. Mae’r tîm yn gweithio mewn partneriaeth agos â gweithwyr iechyd proffesiynol. 

Gall y tîm:
 • ​Roi cymorth ychwanegol i ddisgyblion unigol a phlant cyn-ysgol, gan gynnwys Braille a sgiliau bysellfwrdd arbenigol.
 • Rhoi hyfforddiant i ysgolion i’w helpu i ddeall anghenion disgyblion â nam ar y golwg.
 • Rhoi hyfforddiant, offer a deunydd i ysgolion fel meddalwedd darllen a chwyddo sgrîn a chymhorthion golwg gwan.


Y diweddaraf

Mae'r tîm ar waith unwaith eto ac yn ymweld ag ysgolion, fodd bynnag, yn sgil canllawiau Llywodraeth Cymru a'r cyngor, dim ond un ysgol y dydd y caniateir i Athrawon Cymwysedig Disgyblion â Nam ar eu Golwg (ACDNG) ymweld â hi.

UCAN Productions ​


Gymdeithas Braille Genedlaethol (CBG)​

Mae’r Gymdeithas Braille Genedlaethol (CBG) yn cynnal ei chynhadledd datblygiad proffesiynol rhwng 16-20 Tachwedd. Cofrestrwch ar gyfer y gynhadledd datblygiad proffesiynol.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd 

RNIB: Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion ​

RNIB - Siâp a Siario.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd Mae'r digwyddiadau'n agored i blant, pobl ifanc a theuluoedd dall a rhannol ddall o bob rhan o'r DU. Maent yn cynnwys cwisiau, sgyrsiau, straeon, chwarae anniben, chwaraeon, cyngor am yr ysgol, cyflyrau llygaid, cyflogadwyedd a llawer mwy.

Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd

Dyddiad:  Dydd Sul 8 Tachwedd 
Amser: 9am - 10am
Lleoliad: Cae 3G, Tŷ Chwaraeon, Clos Parc Morgannwg, CF11 8AW.

Gwybodaeth am COVID-19 i fyfyrwyr a theuluoedd

Fel tîm, rydym yn awyddus i gyfrannu at y cymorth a gynigir i'n myfyrwyr a'n teuluoedd yn ystod y cyfnod hwn o addysg gartref.  

Rydym wedi llunio rhestr o elusennau a sefydliadau sydd ar hyn o bryd yn darparu amrywiaeth o adnoddau i gefnogi dysgu a lles.  

Sylwer mai ysgolion sy'n parhau i fod yn gyfrifol am osod gwaith.  Mae'r dudalen hon yn darparu canllawiau atodol i gefnogi dysgwyr â nam ar eu golwg gartref yn ystod yr adegau hyn.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â'r Athro Arbenigol sy'n cefnogi eich plentyn neu defnyddiwch y Ffurflen Gyswllt â'r Tîm Nam ar y Golwg.
Dyma rai o'r elusennau a'r sefydliadau sy'n cefnogi plant a phobl ifanc â nam ar eu golwg:

RNIB: Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion / RNIB Cymru​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Elusen yn y DU sy'n cynnig gwybodaeth, cymorth a chyngor i bobl â nam ar eu golwg. 
Mae RNIB wedi cyhoeddi cyngor i deuluoedd tra bod yr ysgolion ar gau.​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 
Mae cyngor pellach i weithwyr proffesiynol​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd sy'n cefnogi myfyrwyr â nam ar y golwg ar gael hefyd.  

Cŵn Tywys​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Sefydliad elusennol Prydeinig sy'n helpu pobl ddall a rhannol ddall drwy ddarparu cŵn tywys, gwasanaethau symudedd a gwasanaethau adfer eraill. 

LOOK UK​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Elusen sy'n cynnig mentora, digwyddiadau trawsnewidiol, grwpiau cymorth i rieni a fforymau ieuenctid, i gefnogi pobl ifanc sydd â nam ar eu golwg. 

Positive Eye​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cwmni hyfforddi sy'n cynnig cyrsiau pwrpasol i gefnogi plant a phobl ifanc sydd â nam ar eu golwg. Mae ganddynt amrywiaeth o flogiau a gweithdai ar-lein sy'n cynnig syniadau hwyl, gweithgareddau ac ysbrydoliaeth yn ystod yr amser hwn rydym yn ei dreulio gartref.

Paths to Literacy​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Gwefan sy'n ceisio darparu profiadau llythrennedd i blant â nam ar eu golwg. Mae’n cynnig syniadau ac awgrymiadau i blant o bob oed, ac ar hyn o bryd yn cynnal gweithgareddau ar-lein byw tra bo ysgolion ar gau.

EyeCanLearning​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Gwefan sy'n cynnig ymarferion hwyliog i helpu i wella prosesu gweledol mewn plant.​

Vision England ​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Rhaglen breswyl i bobl ifanc 11-24 oed â nam ar y golwg.

Retina UK support ​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Elusen yn y DU sy'n cynnig cymorth a gwybodaeth i unrhyw un y mae colli golwg etifeddol yn effeithio arno.  Gallwch gysylltu â nhw dros y ffôn, ar-lein neu drwy eu grŵp cymorth Facebook.

Rhestr o adnoddau sy'n addas ar gyfer pob oedran, i gefnogi darllen:

RNIB Bookshare​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Gwefan rhannu llyfrau sy'n cynnig e-lyfrau ac adnoddau hygyrch am ddim i ddysgwyr â nam ar y golwg.

Llyfrgell Hygyrch​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Llyfrgell ar-lein am ddim i bobl â nam ar eu golwg.

Llyfrau Llafar Cymru​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Sefydliad sy'n cynhyrchu llyfrau sain ar gyfer pobl â nam ar eu golwg.

Living Paintings​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Elusen yn y DU sy'n dylunio, creu a chyhoeddi llyfrau cyffyrddol a sain ar gyfer pobl ddall a rhannol ddall.

CustomEyes Books​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Amrywiaeth eang o lyfrau print bras i'w prynu i fyfyrwyr â nam ar y golwg.

Drefwen​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Detholiad o lyfrau sain Cymraeg am ddim i blant, wedi eu cyhoeddi gan Drefwen. 

Rhestr o adnoddau a gweithgareddau i gefnogi dysgu yn y blynyddoedd cynnar:

Porth Rhieni Victa​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Canolfan wybodaeth ar gyfer rhieni a gofalwyr sy'n magu plentyn sydd â nam ar ei olwg.

Active Learning Space​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Awgrymiadau ar sut i greu mannau dysgu gweithredol i blant.

CVI Scotland
Gwybodaeth ar gefnogi datblygiad iaith​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar gyfer y rhai â Nam Ymenyddol ar y Golwg a dysgwyr ag Anableddau Dysgu Dwys a Lluosog.

CVI Society 
Gwybodaeth ar ddefnyddio pebyll lliw i gynyddu ymwybyddiaeth weledol ac ymgysylltu​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar gyfer plant â Nam Ymenyddol ar y Golwg ac Anableddau Dysgu Lluosog.

Braille Dysgu RNIB ​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Amrywiaeth o wybodaeth, cyrsiau a sesiynau hyfforddi, yn ogystal ag adnoddau am ddim a chyflwyniadau hwyliog i ddysgu Braille. 
Rhestr o weithgareddau ac adnoddau i gefnogi plant a phobl ifanc sydd â nam amlsynnwyr.

Reading BrightStart​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Gweithgareddau amlsynhwyraidd i helpu plant ifanc i ddysgu llythrennedd.

Elizabeth Foundation​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adnodd ar-lein i rieni a gweithwyr proffesiynol i helpu plant i ddatblygu sgiliau’r blynyddoedd cynnar.

Sense​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Gwybodaeth a chymorth i blant a phobl ifanc ag anghenion cymhleth.
Rhestr o adnoddau technoleg mynediad defnyddiol:

Chwyddwr a darllenydd sgrin Dolphin SuperNova​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Yn ystod COVID-19, caiff plant sy'n dysgu gartref ddefnyddio darllenwyr sgrin a meddalwedd chwyddwydr SuperNova am ddim am dri mis.

Call Scotland ​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cyngor ac adnoddau technoleg ar gyfer myfyrwyr â nam ar y golwg.

Microsoft Windows 10​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Gwybodaeth ddefnyddiol ar sut i sefydlu dewisiadau hygyrchedd yn Windows 10.  

Bysellau hwylus Microsoft Windows ​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Gwybodaeth am ddefnyddio bysellau hwylus yn Windows.

Humanware ​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cyfres gweminar fyw i gefnogi'r defnydd o dechnoleg a dysgu gartref.
Cliciwch ar y ddolen uchod i weld gweminarau sydd ar y gweill, yn ogystal â gwylio gweminarau blaenorol. ​

Cyffwrdd-deipio​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu sgiliau cyffwrdd-deipio.
Hyfforddiant un-am-un i blant a phobl ifanc â nam ar eu golwg yw Sefydlu. Ei nod yw datblygu eu sgiliau personol o ran symudedd, mordwyo a byw'n annibynnol.

 

Cymorth gan arbenigwr ar Sefydlu

Mae arbenigwyr Sefydlu yn hyfforddi pobl sydd â nam ar eu golwg i ddefnyddio strategaethau annibyniaeth amgen. Maent yn cefnogi ac yn cynghori gofalwyr ar ddysgu sgiliau amgen, gan ddefnyddio ystod o strategaethau wedi'u haddasu i oedran, anghenion a datblygiad y plentyn.

Mae’r strategaethau y mae'r ymarferydd Sefydlu yn eu defnyddio yn cynnwys defnyddio'r synhwyrau eraill: clyw, cyffyrddiad, blas, arogl a chydbwysedd mewn ffordd gydlynol, gynlluniedig a systematig i roi gwybodaeth i'r plentyn am ei fyd

 Wrth i’r plentyn gyrraedd oedran ysgol, mae'r arbenigwr lles yn gweithio fwyfwy gyda staff yr ysgol fel rhan o'r broses bontio, ynghyd â gweithwyr proffesiynol eraill, i ddatblygu annibyniaeth y plentyn wrth deithio i'r ysgol, bod yn y cartref a dychwelyd adref. Mae hyn yn cynnwys datblygu eu sgiliau annibyniaeth mewn sawl maes bywyd personol fel sgiliau gwisgo, gofal personol a bwyta, teithio diogel, siopa a gweithgareddau hamdden.

Wrth i'r plentyn fynd yn ei flaen drwy'r gwahanol gyfnodau addysgol, mae'r arbenigwr Sefydlu yn eu cefnogi nhw a'u teuluoedd trwy'r gwahanol gyfnodau pontio rhwng ysgolion ac yn y pen draw, eu cynnydd i'r coleg, prifysgol, prentisiaethau neu gyflogaeth.

Gweithgareddau Sefydlu yn y cartref
 • Rhowch dasgau syml yn y cartref i’ch plentyn i wella annibyniaeth:
  Anogwch nhw i fynd i ‘nôl pethau neu i fynd â nhw’n ôl i ble maen nhw'n perthyn. 
 • Ymarfer clymu careiau esgidiau:
  Gallwch chwilio am dechnegau ar y rhyngrwyd. Mae dulliau gwahanol i roi cynnig arnynt fel y gallwch weld beth sy'n gweithio orau i'ch plentyn.
 • Ymarfer gwisgo a dadwisgo:
  Wrth weithio ar y sgiliau hyn, torrwch nhw i lawr gymaint ag y bo modd a gweithiwch ar un sgìl ar y tro yn unig, fel cau botymau, defnyddio zipiau ac ati. 
 • Gweithio ar sgiliau ymarfer corff:
   Mae'n werth mynd dros rai sgiliau sylfaenol fel taflu a dal pêl, rhedeg, neu greu cwrs rhwystrau yn yr ardd. 
 • Coginio a phobi:
  Os yw eich plentyn am bobi a choginio yn ystod ei amser gartref, gallwch ymarfer sgiliau megis arllwys a chael nhw’n gyfarwydd â lle mae pethau'n cael eu cadw yn y gegin. Diogelwch sydd bwysicaf. Mae gweithio ar hambwrdd mawr yn ddefnyddiol, a thrwy wneud hyn gallwch gadw'r llanast mewn un lle. 
 • Anogwch eich plentyn i'ch helpu gyda thasgau yn y cartref: 
  Gallech chi ofyn iddyn nhw i'ch helpu chi i lwytho'r peiriant golchi, gwacáu'r peiriant golchi llestri a gwneud eu gwely. 
 • Ymarfer agor a chau jariau, pacedi bwyd a photiau iogwrt. 
 • Ymarfer pacio a dadbacio sach deithio:
  Os yw eich plentyn yn pontio i'r ysgol uwchradd, efallai y byddai'n werth ymarfer y sgìl hwn gan mai dim ond amser byr fydd ganddo i wneud hyn yn y dosbarth cyn gorfod symud ymlaen i'w wers nesaf. 
 • Gwaith ar adnabod arian: 
  Gallech wneud hyn drwy chwarae siop neu roi arian poced iddyn nhw. 
 • Ymarfer symudedd diogel:
  Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn gallu gwrando arnoch a rhoi'r gorau i symud pan ofynnir iddo.

Os hoffech gyngor penodol am y tasgau hyn neu unrhyw beth arall yn ymwneud â symudedd a sgiliau annibynnol eich plentyn, cysylltwch â'r Tîm Nam ar y Golwg gan ddefnyddio'r ffurflen gysylltu isod.


Gallwch gysylltu â'r Tîm Nam ar y Golwg gan ddefnyddio'r ffurflen isod. 

Os ydych yn gwybod enw'r Athro/Athrawes Arbenigol sy'n cefnogi eich plentyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei gynnwys yn eich neges.

​​ 

​​

​​​​​​