Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Tîm Gwaith Achos AAA

Rôl y Tîm Gwaith Achos yw rheoli’r prosesau statudol mewn cysylltiad â disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig.  


Mae'r rolau allweddol yn cynnwys: 


 • ​Casglu, drafftio a diwygio datganiadau AAA arfaethedig a chyfredol o fewn terfynau amser statudol, gan sicrhau bod yr holl gyngor perthnasol a geir yn cael ei ddehongli a’i ymgorffori yn y datganiad.
 • Gweithredu fel prif bwynt cyswllt rhwng yr Awdurdod Lleol, ysgolion, rhieni a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n gweithio gyda disgybl penodol.
 • Mynychu Adolygiadau Blynyddol disgyblion â datganiad AAA i roi cyngor, canllawiau a chymorth fel y nodir yng Nghod Ymarfer AAA Cymru.
 • Paratoi a chyflwyno achosion ym Mhanel Cynghori Achos wythnosol yr Awdurdod Lleol a sicrhau y caiff yr holl benderfyniadau eu cyfleu, eu datblygu a’u cyflawni yn unol â therfynau amser statudol.
 • Gwella ansawdd ein trefniadau cyfathrebu â rhieni.  
 • Gweithio’n effeithiol gyda thimau arbenigol eraill i gefnogi a herio ysgolion lle y bo’n briodol. 
 • Cefnogi nodau'r gwasanaeth i wella gallu'r ysgol o ran ymyrryd yn gynnar a chynhwysiant, a gweithredu’r Model Cymorth 5 Cam ar gyfer ADY.  
 • Gweithio mewn partneriaeth â phob rhanddeiliad i sicrhau y caiff papurau achos yr Awdurdod Lleol ar gyfer apelio i Dribiwnlys AAA Cymru eu paratoi’n brydlon, gan roi gwybodaeth ar gyfer y papurau achos yn ôl y gofyn.   
 • Gweithio gyda rhanddeiliaid / partneriaid i ddatblygu trefniadau cydweithredu, cyllidebau cyfun a chyd-gomisiynu.  
 • Gweithio gydag asiantaethau eraill, fel sy’n briodol, ar lefel yr ysgol a’r sir, i sicrhau y canlyniadau gorau i ddisgyblion ADY.  
 • Defnyddio data o’r broses statudol i gynllunio a rhagfynegi lleoedd mewn ysgolion arbennig a chanolfannau adnoddau arbenigol.  

​​