Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Addysg arbennig

Nodi Anghenion Addysgol Arbennig

Beth i’w wneud os ydych chi’n credu bod gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig? Pwy i siarad ag ef a sut i gael cymorth.

Cymorth Blynyddoedd Cynnar i blant ag anghenion ychwanegol

Gall Tîm Cynhwysiant y Blynyddoedd Cynnar helpu i baratoi eich plentyn ar gyfer y feithrinfa neu’r ysgol.

Gwasanaethau Allgymorth y Blynyddoedd Cynnar

Ysgolion arbennig yn rhannu eu gwybodaeth a’u profiad ag ysgolion a meithrinfeydd eraill.


Gwasanaeth Seicoleg Addysgol

Sut mae’r gwasanaeth yn gweithio gydag ysgolion, disgyblion a’u teuluoedd ac yn eu cefnogi.

Y Tîm Dysgu ac Ymyrraeth

Cynnig cymorth ychwanegol i blant gyda’u sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Y Tîm Lleferydd ac Iaith

Gweithio gydag ysgolion i ddiwallu anghenion disgyblion ag anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu.


Y Tîm Cymorth Awtistiaeth

Gweithio gyda disgyblion, rhieni, ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill i gefnogi plant a phobl ifanc ar y sbectrwm awtistig.

Y Tîm Cefnogi Ymddygiad

Cynnig cymorth, hyfforddiant a chanllawiau i ysgolion a rhieni disgyblion sy’n cael anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.

Y Timau Cymorth Nam ar y Clyw a Nam ar y Golwg

Cynnig cymorth, hyfforddiant ac offer i ddisgyblion.


Tîm Gwaith Achos AAA

Gweithredu fel prif bwynt cyswllt rhwng y cyngor, ysgolion, rhieni a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n gysylltiedig â chefnogi disgybl penodol.

Cymorth teithio i ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig

Nod y Cynllun Hyfforddi Teithio Annibynnol yw rhoi sgiliau allweddol a hyder i ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Y Mynegai i Blant ag Anghenion Ychwanegol​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Sut i gyrchu gwybodaeth a gwasanaethau i blant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol.

​​