Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaeth Seicoleg Addysgol

Mae seicolegwyr addysgol yn seicolegwyr cymwys sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng 0 a 19 oed mewn cyd-destunau gwahanol, ond rydym yn gwneud llawer o waith mewn lleoliadau addysgol a chyda rhieni/gofalwyr, staff ysgol, gweithwyr proffesiynol eraill ac asiantaethau allanol.

 

I gyflawni hyn, mae'r Gwasanaeth Seicoleg Addysgol (GSA) yn:

 

 • Defnyddio seicoleg i hyrwyddo cyrhaeddiad a datblygiad emosiynol iach plant a phobl ifanc rhwng 0 a 19 oed
 • Sicrhau ymyrraeth gynnar
 • Bodloni blaenoriaethau lleol a chenedlaethol o ran codi safonau mewn ysgolion
 • Canolbwyntio ar amrywiaeth o ddulliau dilys sy'n hyrwyddo llwyddiant e.e. ymgynghori, asesu ac ymyrryd
 • Datblygu dulliau amlasiantaethol o gefnogi ysgolion a rhieni

 

Mae'r SGA yn neilltuo amser a gyfrifir i sicrhau cydraddoldeb yn seiliedig ar anghenion unigol yr ysgol. Mae ein dull o weithredu'n hyblyg, ac mae gennym amrywiaeth eang o ymyriadau sy'n seiliedig ar ymchwil i gefnogi ysgolion.

 

Mae'r rhain yn cynnwys:

 

 • Ymgynghori a chyngor seicolegol - Unigolion, grwpiau, teuluoedd a materion sy'n ymwneud â'r ysgol gyfan
 • Asesiadau seicolegol - Defnyddio dulliau amrywiol i lywio ymyriadau
 • Ymyriadau seicolegol - Hyrwyddo lles seicolegol, datblygiad cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol a chodi safonau addysgol
 • Darparu datblygiad proffesiynol a hyfforddiant - Gallu cefnogi dysgu, dealltwriaeth ac arferion eraill
 • Ymchwilio a gwerthuso - Defnyddio canlyniadau i lywio arferion neu weithredoedd yn y dyfodol

 

At hynny, mae seicolegwyr cymwys yn cyfrannu at weithgareddau ym mhob rhan o'r Awdurdod Lleol.

 

Gan gynnwys::

 

 • Seicolegwyr cymwys sy'n canolbwyntio ar bobl ifanc ag anghenion cymhleth; y blynyddoedd cynnar; disgyblion Lleiafrifoedd Ethnig a chyrhaeddiad a lles Plant sy'n Derbyn Gofal
 • Cymorth gyda digwyddiadau critigol a phrofedigaethau
 • Cyfrannu at ymyriadau a'u datblygu i helpu gyda datblygiad llythrennedd a rhifedd
 • Cyflwyno rhaglen ELSA yng Nghaerdydd
 • Bod yn rhan graidd o waith Cwnsela yn yr Ysgol, gan gynnwys rôl arweiniol yn y Grŵp Llywio
 • Ymchwil i ymyriadau i gefnogi plant sy'n cael anawsterau o ran iaith
 • Sesiynau galw mewn i rieni