Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gofal Plant a Ariennir gan y Llywodraeth

Mae'r ffordd y mae rhieni'n gwneud cais am gynnig gofal plant Cymru yn newid. Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2019 a 31 Rhagfyr 2019 bydd angen i chi wneud cais am ofal plant i Gymru​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ a bydd ceisiadau yn agor ar 7 Tachwedd 2022.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Y Cynnig Gofal Plant i rai 3 a 4 oed

Childcare logo​ 

​ Sicrhewch eich bod yn darllen yr holl wybodaeth isod cyn ymgeisio.

 

Bydd y Cynnig Gofal Plant yn rhoi cynnig o 30 awr gyfun o ofal plant wedi ei ariannu gan y llywodraeth  a Darpariaeth Dysgu Sylfaen i blant 3 a 4 oed i’r holl rieni sy’n gweithio ac sy’n gymwys ac yn byw yng Nghaerdydd, am hyd at 48 awr yr wythnos.


Mae’r 48 wythnos wedi ei greu o’r 39 wythnos o addysg a gofal plant adeg tymor ysgol ynghyd â 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau y tu allan i dymhorau’r ysgol.

39 wythnos o addysg a gofal plant cyfun yn ystod tymor ysgol
Darpariaeth Dysgu Sylfaen Caerdydd (Addysg Gynnar)
= 12.5 awr

Cynnig Gofal Plant Caerdydd = 17.5 awr
17.5 awr​


​= 30 awr yr wythnos

9 wythnos o ddarpari​aeth ‘gwyliau’ y tu allan i dymhorau ysgol​​​
Cynnig Gofal Plant Caerdydd
= 30 awr yr wythnos


Nid oes raid i rieni ddefnyddio’u hawl addysg gynnar er mwyn gallu defnyddio elfen gofal plant y cynnig.  Ond, bydd eu hawl yn cynnwys yr oriau hyn boed nhw’n eu defnyddio ai peidio. Darganfyddwch sut i wneud cais ar gyfer Darpariaeth Feithrin.

Caiff darpariaeth wyliau ei dyrannu ar ddechrau pob tymor y mae’r plentyn yn gymwys i dderbyn y cynnig. 

Dyrennir 3 wythnos o ddarpariaeth yn ystod y gwyliau bob tymor a hyd at 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau ym mhob 12 mis ar sail pro-rata ar gyfer tymor eu hawliad.​

Dyma ddisgrifiad o’r hawliad gwyliau pro-rata 9 wythnos:

 • Rhiant sy’n gymwys am 1 tymor - 3 wythnos o ddarpariaeth gwyliau;
 • Rhiant sy’n gymwys am 2 dymor - 6 wythnos o ddarpariaeth gwyliau;
 • Rhiant sy’n gymwys am 3 tymor - 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau;

Mae plant a anwyd yn nhymor yr Hydref neu’r Gwanwyn yn gymwys i dderbyn y Cynnig am fwy na blwyddyn. Os bydd eich hawl yn parhau i’r ail flwyddyn academaidd, caiff ei thrin fel un cyfnod o hawliad  cyffredinol felly:

 • 4 tymor – 12 wythnos
 • 5 tymor – 15 wythnos

Gall wythnosau na ddefnyddir o bob tymor gael eu cario i’r tymor nesaf gan gynnwys i’r flwyddyn academaidd newydd hefyd. 

Ni ellir defnyddio’r wythnosau gwyliau cyn eu bod wedi’u cronni.

Mae'r ffordd y mae rhieni'n gwneud cais am gynnig gofal plant Cymru yn newid. Os ganed eich plentyn ar neu wedi 1 Medi 2019 bydd angen i chi wneud cais ar wefan llyw.cymru. Gallwch weld ragor o wybodaeth a gwneud ar wefan llywodraeth Cymru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio cyfrifiadur desg neu liniadur i gwblhau eich cais. 

Plant Cymwys 

I wirio eich cymhwysedd ar gyfer y Cynnig Gofal Plant a phryd y cewch wneud cais, edrychwch ar y tabl isod.”​


Dyddiad Geni

Cymwys o
Yn gymwys i 
Ceisia​​dau Ar Agor

1 Medi 2017 i 31 Awst 2018​


31 Awst 2022
​Ar agor 

1 Ebrill 2019 i 31 Awst 2019


​5 Medi 2022

31 Awst 2023

​Ar agor
1 Medi 2019 i 31 Rhagfyr 2019​9 Ionawr 2023
​31 Awst 2024
​7 Tachwedd 2022​
​1 Ionawr 2020 i 31 Mawrth 2020

​17 Ebrill 2023
​31 Awst 2024
​20 Chwefror 2023

Noder: Os ydych yn gymwys nawr ond ddim am gael mynediad at y cyllid Cynnig Gofal Plant tan fis Ionawr 2023, bydd angen i chi wneud cais ar wefan llywodraeth Cymru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. 

Peidiwch â gwneud cais cyn dyddiad agor y ceisiadau fel y nodir yn y tabl uchod.  Bydd unrhyw geisiadau a ddaw i law cyn dyddiad agor y ceisiadau yn cael eu gwrthod a bydd gofyn i chi gyflwyno cais o’r newydd.

Os nad yw eich cais wedi'i dderbyn a'i brosesu erbyn y dyddiad 'yn gymwys o' uchod, ni fydd eich cyllid yn cael ei ôl-ddyddio.Beth os yw ‘mhlentyn yn cael cynnig lle addysg amser llawn cyn y mis Medi wedi iddo gyrraedd 4 oed?

Mewn achosion lle cynigir lle addysg amser llawn i blentyn cyn y mis Medi wedi iddynt gyrraedd 4 oed ni fyddant yn gymwys mwyach i dderbyn y Cynnig Gofal Plant yn ystod y tymor ysgol. Ond, bydd y plant hyn yn parhau yn gymwys i dderbyn eu darpariaeth gwyliau hyd at y mis Medi wedi eu penblwyddi yn 4 oed.

 

Rhieni Cymwys

Mae rhieni'n gymwys i gael Cynnig Gofal Plant Cymru os bydd un o'r isod yn berthnasol:

 • Maen nhw'n gyflogedig a/neu’n hunangyflogedig ac yn ennill isafswm wythnosol cyfwerth â 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol (ICC) ond dim mwy na £100,000 (y rhiant) fesul blwyddyn dreth.
  Lle mae un neu'r ddau riant newydd ddod yn hunan-gyflogedig ac nid ydynt eto wedi cyrraedd y meini prawf isafswm oriau, caniateir cyfnod cychwynnol o hyd at 12 mis cyn y bydd gofyn i’r rhiant brofi ei fod yn ennill yr hyn sy’n gyfystyr ag 16 awr yr wythnos ar yr ICC.
 • Maent wedi cofrestru ar gwrs Addysg Bellach neu gwrs israddedig neu ôl-radd Addysg Uwch sydd o leiaf 10 wythnos o hyd. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau a ddarperir drwy ddysgu o bell."


Rhaid i bob oedolyn sydd â chyfrifoldeb rhiant ar yr aelwyd (y ddau riant/cyplau sy’n cyd-fyw mewn teulu dau riant neu'r unig riant mewn teulu un rhiant) fodloni un o'r meini prawf cymhwysedd uchod.

Os ydych yn ansicr a ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwyster ai peidio, cysylltwch â’r tîm Cynnig Gofal Plant ar CynnigGofalPlantCaerdydd@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

Eithriadau cymhwysedd 

Bydd rhieni yn parhau'n gymwys i dderbyn y Cynnig Gofal Plant os bydd un o'r amgylchiadau isod yn berthnasol;

 • mae un rhiant yn gyflogedig neu mewn addysg neu hyfforddiant ac mae gan un rhiant gyfrifoldebau gofalu sylweddol. Mae hyn yn seiliedig ar fudd-daliadau penodol a dderbynnir ar gyfer gofalu;
 • mae'r ddau riant yn gyflogedig ond mae un rhiant neu'r ddau i ffwrdd o'r gweithle dros dro ar absenoldeb mamolaeth, tadolaeth neu fabwysiadu statudol, neu absenoldeb rhiant di-dâl;
 • mae'r ddau riant mewn addysg neu hyfforddiant ond mae un neu'r ddau riant wedi atal eu hastudiaethau yn ffurfiol am resymau'n ymwneud â chyfnod mamolaeth, absenoldeb tadolaeth, absenoldeb mabwysiadu neu absenoldeb rhiant
 • mae un rhiant yn gweithio neu mewn addysg neu hyfforddiant ond mae'r rhiant sy'n gweithio i ffwrdd o'r gweithle dros dro ar absenoldeb mamolaeth, tadolaeth neu fabwysiadu statudol neu absenoldeb rhiant di-dâl a/neu mae'r rhiant mewn addysg wedi atal ei astudiaethau'n ffurfiol am resymau perthnasol i absenoldeb mamolaeth, absenoldeb tadolaeth, absenoldeb mabwysiadu neu absenoldeb rhiant
 • mae'r ddau riant yn gyflogedig ond mae un neu'r ddau riant i ffwrdd o'r gweithle dros dro ar dâl salwch statudol
 • mae'r ddau riant mewn addysg neu hyfforddiant ond mae un neu'r ddau riant wedi gohirio eu hastudiaethau yn ffurfiol oherwydd salwch hirdymor
 • mae un rhiant yn cael ei gyflogi ac mae un rhiant mewn addysg neu hyfforddiant ond mae'r rhiant sy'n gweithio i ffwrdd o'r gweithle dros dro ar dâl salwch statudol a/neu mae'r rhiant mewn addysg neu hyfforddiant wedi atal ei astudiaethau yn ffurfiol oherwydd salwch hirdymor;
 • mae un rhiant yn cael ei gyflogi neu mewn addysg neu hyfforddiant ac mae un rhiant yn anabl neu'n analluog.


Mae hyn yn seiliedig ar y rhiant yn derbyn, neu â hawl sylfaenol i dderbyn, un o'r budd-daliadau cymwys canlynol:

 • Budd-dal analluogrwydd;
 • Lwfans gofalwr;
 • Lwfans anabledd difrifol;
 • Budd-dal analluogrwydd hirdymor;
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (LCCh);
 • Credydau yswiriant gwladol ar sail analluogrwydd gweithio neu allu gweithio cyfyngedig.
 • Credyd Cynhwysol lle cafodd yr unigolyn ei asesu fel gallu cyfyngedig i weithio.


Ni fydd teuluoedd lle mae'r ddau riant yn derbyn y budd-daliadau uchod (neu sydd â hawl sylfaenol i'r budd-daliadau uchod), neu’r unig riant mewn teulu un rhiant, yn gallu cael mynediad i'r cynnig gofal plant.


Os bydd rhieni wedi gwahanu ond nid ydynt yn rhannu cyfrifoldeb cyfartal am warchod y plentyn, bydd y rhiant sydd â’r prif gyfrifoldeb gwarchod yn gymwys i ymgymryd â’r Cynnig (os bydd yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd).

Os bydd rhieni’n rhannu cyfrifoldeb gwarchod cyfartal, bydd angen i un rhiant gael ei enwebu fel y rhiant arweiniol ar gyfer y Cynnig.


Sylwer: Ni ellir cadarnhau cymhwysedd nes i ffurflen gais lawn gael ei derbyn a’i phrosesu gan y tîm Cynnig Gofal Plant a’ch bod wedi derbyn cadarnhad drwy e-bost.​

Gall rhieni ddewis unrhyw ddarparwr gofal plant sydd wedi cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant ac sydd wedi eu cofrestru hefyd gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Cyn cwblhau’r ffurflen gais, anogir rhieni i sicrhau fod eu dewis o ddarparwr â llefydd 'Cynnig Gofal Plant' ar gael. Gofynnir i chi gadarnhau pa ddarparwr yr ydych am eu defnyddio pan wnewch eich cais.

I gael gwybod a yw eich darparwr presennol wedi cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant, ffoniwch y tîm Cynnig Gofal Plant ar 02920 351713 neu gwiriwch Dewis Cymru.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ ​​

Sylwer: Nid yw gwneud cais yn gwarantu lle i’ch plentyn.

A fydd yn rhaid i mi dalu am unrhyw beth? 

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn ariannu uchafswm o 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yr wythnos. Mae’r arian gan y llywodraeth ar gyfer gofal plant gan y gweithwyr proffesiynol yn y lleoliad a ddarperir ganddynt. Nid yw’n cynnwys bwyd, cludiant na gweithgareddau oddi-ar y safle sydd yn galw am dâl ychwanegol a bydd darparwyr yn gallu codi arnoch ar gyfer y rhain.

Cofiwch, mae’r Cynnig Gofal Plant yn ariannu uchafswm o 48 allan o 52 wythnos ac felly bydd rhieni yn atebol am unrhyw ofal plant a ddefnyddir yn ystod yr wythnosau nas telir amdanynt. Bydd y rhain bob amser yn wythnosau gwyliau heb fod yn y tymor. 


A allaf ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?

Gallwch, hyd at DDAU leoliad gofal plant cofrestredig y diwrnod ar ben eu lleoliad Meithrin Cyfnod Sylfaen ar unrhyw ddiwrnod.

Yn ystod y cyfnod gwyliau gall plentyn felly gyrchu uchafswm o ddau leoliad cofrestredig o dan y cynnig.


A allaf gronni oriau?

Na.  Caiff rhieni gyfanswm o 30 awr yr wythnos o ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen a gofal plant ar y cyd gyda rhieni yn dewis faint o’r 30 awr i’w ddefnyddio. Bydd unrhyw oriau na chânt eu defnyddio yn cael eu colli. ​

Gellir cario unrhyw wythnosau gwyliau drosodd a’u defnyddio yn y tymor nesaf, ar yr amod eu bod yn parhau’n gymwys i dderbyn y cynnig.


Beth os oes anghenion ychwanegol gan fy mhlentyn?

Mae’r Cynnig Gofal Plant ar gael i bob rhiant cymwys. Sicrhewch eich bod yn ticio oes ar y ffurflen gais pan ofynnir i chi “Mae anabledd neu Angen Addysgol Arbennig” gan fy mhlentyn a byddwn yn prosesu eich cais yn unol â hynny er mwyn sicrhau y rhoddir unrhyw gymorth ychwanegol ar waith.


Beth os yw fy amgylchiadau cyflogaeth yn newid?

Gall teuluoedd ar adegau golli eu cymhwysedd ar gyfer y Cynnig. Er mwyn cynnig sefydlogrwydd i’r plant a’r darparwyr gofal plant, ac i roi’r cyfle i rieni ddod yn gymwys unwaith yn rhagor, bydd y rhieni hynny sy’n peidio â bod yn gymwys yn dal i allu cyrchu’r cynnig am gyfnod cyfyngedig o amser (cyfnod eithrio dros dro o 8 wythnos).

Cyfrifoldeb y rhiant yw hysbysu’r Awdurdod lleol a’r darparwr os yw ei amgylchiadau yn newid.


A oes angen i rieni fanteisio ar ddarpariaeth meithrinfeydd y cyfnod sylfaen (MCS) i fod â hawl i gael y gofal plant?

Nac oes, nid yw'n hanfodol defnyddio darpariaeth Dysgu Sylfaen i fod yn gymwys am elfen gofal plant o’r Cynnig Gofal Plant. Os yw rhiant yn methu â manteisio neu’n dymuno peidio â defnyddio Dysgu Sylfaen, bydd yn gallu defnyddio dim ond elfen gofal plant y Cynnig Gofal Plant (17.5 awr yn ystod y tymor a 30 awr ar gyfer wythnosau gwyliau). I drafod derbyniadau meithrin ffoniwch y tîm - 02920 872088.
Bydd gennych 8 wythnos i gyflwyno’r holl dystiolaeth angenrheidiol i ategu eich cais. Wedi hynny, caiff ceisiadau anghyflawn eu cau a bydd angen cyflwyno cais newydd os byddwch am fanteisio ymhellach ar y Cynnig Gofal Plant. 

Dim ond ar-lein y mae’r ffurflen gais ar gael, ac ni ellir ei harbed, felly sicrhewch fod yr wybodaeth ganlynol gennych cyn dechrau arni:

Tystiolaeth o gyfrifoldeb rhiant

 • Tystysgrif geni hir eich plentyn, sy'n nodi enwau un neu'r ddau riant, NEU
 • Tystysgrif geni fer eich plentyn ynghyd â thystiolaeth bellach o'ch cyfrifoldeb rhiant. (Enghreifftiau: Llythyr budd-dal plant, llythyr credydau treth, llyfr coch, llythyr derbyn i feithrinfeydd cyfnod sylfaen a llythyrau meddygol.) Rhaid i unrhyw dystiolaeth bellach o gyfrifoldeb rhiant nodi enwau'r rhiant a'r plentyn.
 

Rydym YN derbyn copïau wedi'u sganio, sgrinluniau neu ffotograffau. Prawf o breswyliaeth ar gyfer pob oedolyn sydd â chyfrifoldeb rhiant sy'n byw yn yr eiddo 


Gellir derbyn ond un o’r dogfennau canlynol fel tystiolaeth o breswylfa:
 • Eich bil treth gyngor diweddaraf ar gyfer 2022 i 2023​ 
 • Bil cyfleustodau (dŵr, nwy neu drydan) dyddiedig yn ystod y 3 mis diwethaf 
 • Datganiad banc dyddiedig yn y 3 mis diwethaf 
 

Rydym YN derbyn copïau wedi'u sganio, sgrinluniau neu ffotograffau. 


Oriau a diwrnodau y cytunwyd arnynt gyda’r darparwr gofal plant

Bydd angen i chi gynnwys oriau a diwrnodau darparwyr gofal plant y cytunwyd arnynt.Os ydych yn gyflogedig ac/neu'n hunangyflogedig byddwch hefyd angen y manylion cyflogaeth ac incwm canlynol:

Manylion cyswllt cyflogwyr​

Bydd angen i chi ddarparu manylion cyswllt eich cyflogwr gan gynnwys cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost.

Tystiolaeth incwm ar gyfer pob oedolyn sydd â chyfrifoldeb rhiant sy'n byw yn yr eiddo 

 • Slipiau cyflog y rhieni o’r tri mis diweddaraf a/neu ddatganiad treth hunan-asesu ddiweddaraf (SA302)
 • Bydd angen i rieni sydd newydd eu cyflogi ddarparu contract cyflogaeth sy'n dangos eu henw, dyddiad cychwyn cyflogaeth, oriau contract a chyfradd tâl
 • Mae rhieni yn eu 12 mis cyntaf o hunangyflogaeth wedi'u heithrio rhag bodloni ein meini prawf isafswm enillion. Bydd angen i'r rhieni hyn ddarparu dogfen gan CThEM yn dangos eu rhif Cyfeirnod Trethdalwr Unigryw (UTR) a'r dyddiad y daethant yn hunangyflogedig er mwyn bod yn gymwys. 
 • Sgan/ffotograff o lythyr Adran Gwaith a Phensiynau  neu lythyr cyfredol cyflogwr a fyddai’n cymhwyso rhieni ar gyfer y Cynnig Gofal Plant os nad ydynt mewn gwaith ar hyn o bryd

Os ydych mewn addysg neu hyfforddiant, bydd angen y manylion canlynol arnoch hefyd:


 • Dogfen gofrestru ffurfiol ar gwrs Addysg Uwch neu Addysg Bellach sydd o leiaf 10 wythnos o hyd
 • Pan fo rhiant wedi ymgeisio a chael cynnig lle ar gwrs AU neu AB cymwys, ond nad yw wedi gallu cofrestru eto, dylent ddarparu tystiolaeth o gynnig ffurfiol o le ar gwrs. 
Byddai rhiant mewn addysg neu hyfforddiant sy'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd yn gallu manteisio ar y Cynnig o'r pwynt y mae ei gwrs yn dechrau. 

Rydym YN derbyn copïau wedi'u sganio, sgrinluniau neu ffotograffau. 

  
Bydd gofyn i rieni ail-gadarnhau eu bod yn gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant fesul tymor. Ar gyfer y mwyafrif o deuluoedd dim ond ateb e-bost fydd hyn yn ei olygu, ond bydd cyfran o deuluoedd yn cael eu dewis ar hap i ail-gyflwyno tystiolaeth o incwm. 

Noder y bydd methu ag ymateb i’r e-bost neu ail-gyflwyno tystiolaeth yn golygu y cewch eich ystyried yn anghymwys o hynny allan a chaiff yr arian ar gyfer eich gofal plant ei atal.

Gwnewch Gais Nawr

Noder: Os cafodd eich plentyn ei eni ar neu ar ôl 1 Medi 2019 bydd angen i chi wneud cais ar wefan gov.wales. Gallwch weld ragor o wybodaeth a wneud cais ar wefan llywodraeth Cymru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. 

Os ydych yn gymwys nawr ond ddim am gael gafael ar y cyllid Cynnig Gofal Plant tan Ionawr 2023 bydd angen i chi wneud cais ar wefan llywodraeth Cymru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. 

Mae'r wybodaeth ganlynol ond yn berthnasol os ganed eich plentyn ar 31 Awst 2019 neu o'r blaen a hoffech ddefnyddio arian gofal plant cyn mis Ionawr 2023;

Caniatewch 28 diwrnod i’r cais gael ei brosesu.  Gallai’r cyfnod hwn gael ei ymestyn os gofynnir am dystiolaeth bellach. ​

Peidiwch â gwneud cais cyn dyddiad agor y ceisiadau fel y nodir yn y tabl uchod.  Bydd unrhyw geisiadau a ddaw i law cyn dyddiad agor y ceisiadau yn cael eu gwrthod a bydd gofyn i chi gyflwyno cais o’r newydd.

Os nad yw eich cais wedi'i dderbyn a'i brosesu erbyn y dyddiad 'yn gymwys o' uchod, ni fydd eich cyllid yn cael ei ôl-ddyddio.


Mae’r cais hwn ar gyfer y Cynnig Gofal Plant Oriau Gofal Plant yn Unig​.

I wneud cais ar gyfer y Ddarpariaeth Cyfnod Sylfaen ewch i’r dudalen yma Derbyn i Ysgol Feithr


 


 


Os oes unrhyw gwestiynau gennych nas atebwyd yn y Cwestiynau Cyffredin neu os hoffech drafod eich cais ymhellach yna cysylltwch â ni

Ffoniwch: 029 2035 1713


E-bost: CynnigGofalPlantCaerdydd@caerdydd.gov.uk


Gallwch ddod o hyd i ni ar Facebook​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
Ar Twitter - @CardiffCCO​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​