Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gofal Plant a Ariennir gan y Llywodraeth

​​​​​​​​​​​​​​​Y Cynnig Gofal Plant i rai 3 a 4 oed

Childcare logo​ 

​ Sicrhewch eich bod yn darllen yr holl wybodaeth isod cyn ymgeisio.

 

Bydd y Cynnig Gofal Plant yn rhoi cynnig o 30 awr gyfun o ofal plant wedi ei ariannu gan y llywodraeth  a Darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen i blant 3 a 4 oed i’r holl rieni sy’n gweithio ac sy’n gymwys ac yn byw yng Nghaerdydd, am hyd at 48 awr yr wythnos.


Mae’r 48 wythnos wedi ei greu o’r 39 wythnos o addysg a gofal plant adeg tymor ysgol ynghyd â 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau y tu allan i dymhorau’r ysgol.

39 wythnos o addysg a gofal plant cyfun yn ystod tymor ysgol
Darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen Caerdydd (Addysg Gynnar) = 12.5 awr
Cynnig Gofal Plant Caerdydd = 17.5 awr

Nid oes raid i rieni ddefnyddio’u hawl addysg gynnar er mwyn gallu defnyddio elfen gofal plant y cynnig.  Ond, bydd eu hawl yn cynnwys yr oriau hyn boed nhw’n eu defnyddio ai peidio. Darganfyddwch sut i wneud cais ar gyfer Darpariaeth Feithrin.

9 wythnos o ddarpariaeth ‘gwyliau’ y tu allan i dymhorau ysgol
Cynnig Gofal Plant Caerdydd = 30 awr yr wythnos
 

Caiff darpariaeth wyliau ei dyrannu ar ddechrau pob tymor y mae’r plentyn yn gymwys i dderbyn y cynnig. 

Dyrennir 3 wythnos o ddarpariaeth yn ystod y gwyliau bob tymor a hyd at 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau ym mhob 12 mis ar sail pro-rata ar gyfer tymor eu hawliad.

 

Dyma ddisgrifiad o’r hawliad gwyliau pro-rata 9 wythnos:

 • Rhiant sy’n gymwys am 1 tymor - 3 wythnos o ddarpariaeth gwyliau;
 • Rhiant sy’n gymwys am 2 dymor - 6 wythnos o ddarpariaeth gwyliau;
 • Rhiant sy’n gymwys am 3 tymor - 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau;

Mae plant a anwyd yn nhymor yr Hydref neu’r Gwanwyn yn gymwys i dderbyn y Cynnig am fwy na blwyddyn. Os bydd eich hawl yn parhau i’r ail flwyddyn academaidd, caiff ei thrin fel un cyfnod o hawliad  cyffredinol felly:

 • 4 tymor – 12 wythnos
 • 5 tymor – 15 wythnos

Gall wythnosau na ddefnyddir o bob tymor gael eu cario i’r tymor nesaf gan gynnwys i’r flwyddyn academaidd newydd hefyd. 

Ni ellir defnyddio’r wythnosau gwyliau cyn eu bod wedi’u cronni.

Plant Cymwys 

I wirio eich cymhwysedd ar gyfer y Cynnig Gofal Plant a phryd y cewch wneud cais, edrychwch ar y tabl isod.”​

Dyddiad Geni

Cymwys o
Yn gymwys i 
Ceisia​​dau Ar Agor

1 Medi 2017 i 31 Awst 2018​


31 Awst 2022
​Ar agor 

1 Medi i 31 Rhagfyr 2018


31 Awst 2023

​Ar agor

1 Ionawr i 31 Mawrth 2019


31 Awst 2023
Ar agor

1 Ebrill i 31 Awst 2019

5 Medi 2022

31 Awst 2023

​11 Gorffenaf 2022
1 Medi i 31 Rhagfyr 2019​9 Ionawr 2023
​31 Awst 2024
​14 Tachwedd 2022​

Peidiwch â gwneud cais cyn dyddiad agor y ceisiadau fel y nodir yn y tabl uchod.  Bydd unrhyw geisiadau a ddaw i law cyn dyddiad agor y ceisiadau yn cael eu gwrthod a bydd gofyn i chi gyflwyno cais o’r newydd.

Os nad yw eich cais wedi'i dderbyn a'i brosesu erbyn y dyddiad 'yn gymwys o' uchod, ni fydd eich cyllid yn cael ei ôl-ddyddio.Beth os yw ‘mhlentyn yn cael cynnig lle addysg amser llawn cyn y mis Medi wedi iddo gyrraedd 4 oed?

Mewn achosion lle cynigir lle addysg amser llawn i blentyn cyn y mis Medi wedi iddynt gyrraedd 4 oed ni fyddant yn gymwys mwyach i dderbyn y Cynnig Gofal Plant yn ystod y tymor ysgol. Ond, bydd y plant hyn yn parhau yn gymwys i dderbyn eu darpariaeth gwyliau hyd at y mis Medi wedi eu penblwyddi yn 4 oed.

 

Rhieni Cymwys

Rydym yn falch o gyhoeddi fod Cynnig Gofal Plant Cymru ar gael nawr i’r holl rieni cymwys ledled Caerdydd.

 

Mae rhieni yn gymwys i dderbyn gofal plant a ariennir gan y llywodraeth os yw:

 • Pob rhiant, neu gyplau sy’n cyd-fyw, yn gweithio ac yn ennill lleiafswm wythnosol o 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol (ICC) neu gyflog byw cenedlaethol (CBC) ond llai na £100,000 (fesul rhiant) y flwyddyn.
  Rhaid i’r ddau riant/cyplau sy’n cyd-fyw mewn teulu dau riant fod yn gweithio, neu riant sengl mewn teulu un rhiant.​ 
 • Mae rhieni hunan-gyflogedig a rhieni ar gontractau oriau sero yn gymwys os ydynt yn cyrraedd y meini prawf isafswm enillion dros gyfnod o 3 mis.  Lle mae un neu'r ddau riant yn hunan-gyflogedigion newydd a ddim eto wedi cyrraedd y meini prawf isafswm oriau, caniateir cyfnod cychwynnol o hyd at 12 mis cyn y bydd gofyn i’r rhiant brofi eu bod yn ennill yr hyn sy’n gyfystyr ag 16 awr yr wythnos ar yr ICC. Bydd angen i rieni ddarparu dogfen gan CThEM yn dangos eu Rhif UTR a'r dyddiad y daethant yn hunangyflogedig er mwyn cymhwyso.


Bydd yn rhaid i bob rhiant, llys-riant a phartneriaid sy’n cyd-fyw gyrraedd y meini prawf cymwys er mwyn i blentyn sy’n byw ar yr aelwyd honno allu derbyn y cynnig.

Os ydych yn ansicr a ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwyster ai peidio, cysylltwch â’r tîm Cynnig Gofal Plant ar CynnigGofalPlantCaerdydd@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

Eithriadau cymhwysedd 

Bydd rhieni yn parhau’n gymwys i dderbyn y Cynnig Gofal Plant os bydd un o’r amgylchiadau isod yn berthnasol;

 • ​Mae un rhiant yn gyflogedig ac un rhiant â chyfrifoldebau gofal sylweddol yn seiliedig ar fudd-daliadau gofal penodol a dderbyniant;
 • Mae’r ddau riant yn gyflogedig ond mae un rhiant neu’r ddau i ffwrdd o’r gweithle dros dro ar absenoldeb rhiant, mamolaeth, tadolaeth neu fabwysiadu;
 • Mae’r ddau riant yn gyflogedig ond mae un neu’r ddau riant i ffwrdd o’r gweithle dros dro ar dâl salwch statudol;
 • Mae un rhiant yn gyflogedig ac un rhiant yn anabl neu’n analluog ar sail derbyn budd-daliadau penodol;
  • Budd-dal analluogrwydd
  • Lwfans Anabledd Difrifol
  • Budd-dal Analluogrwydd hirdymor
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, neu
  • Credydau yswiriant gwladol ar sail analluogrwydd gweithio neu allu gweithio cyfyngedig


​​Ni fydd teuluoedd lle mae'r ddau riant yn derbyn y budd-daliadau uchod (neu sydd â hawl sylfaenol i'r budd-daliadau uchod), neu’r unig riant mewn teulu un rhiant, yn gallu cael mynediad i'r cynnig gofal plant.

  Pan fo rhieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu gwarchodaeth gyfartal dros y plentyn, bydd y rhiant sydd yn brif warchodwr yn gymwys i dderbyn y cynnig (os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf cymhwysedd).

  Pan fo rhieni’n rhannu gwarchodaeth gyfartal bydd angen enwebu un rhiant fel prif riant ar gyfer y cynnig.


  Sylwer: Ni ellir cadarnhau cymhwysedd nes i ffurflen gais lawn gael ei derbyn a’i phrosesu gan y tîm Cynnig Gofal Plant a’ch bod wedi derbyn cadarnhad drwy e-bost.​

  Gall rhieni ddewis unrhyw ddarparwr gofal plant sydd wedi cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant ac sydd wedi eu cofrestru hefyd gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).


  Cyn cwblhau’r ffurflen gais, anogir rhieni i sicrhau fod eu dewis o ddarparwr â llefydd 'Cynnig Gofal Plant' ar gael. Gofynnir i chi gadarnhau pa ddarparwr yr ydych am eu defnyddio pan wnewch eich cais.


  I gael gwybod a yw eich darparwr presennol wedi cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant, ffoniwch y tîm Cynnig Gofal Plant ar 02920 351713 neu gwiriwch Dewis Cymru.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ ​​

  ​​

  Sylwer: Nid yw gwneud cais yn gwarantu lle i’ch plentyn.

  A fydd yn rhaid i mi dalu am unrhyw beth? 

  Mae’r Cynnig Gofal Plant yn ariannu uchafswm o 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yr wythnos. Mae’r arian gan y llywodraeth ar gyfer gofal plant gan y gweithwyr proffesiynol yn y lleoliad a ddarperir ganddynt. Nid yw’n cynnwys bwyd, cludiant na gweithgareddau oddi-ar y safle sydd yn galw am dâl ychwanegol a bydd darparwyr yn gallu codi arnoch ar gyfer y rhain.

  Cofiwch, mae’r Cynnig Gofal Plant yn ariannu uchafswm o 48 allan o 52 wythnos ac felly bydd rhieni yn atebol am unrhyw ofal plant a ddefnyddir yn ystod yr wythnosau nas telir amdanynt. Bydd y rhain bob amser yn wythnosau gwyliau heb fod yn y tymor. 


  A allaf ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?

  Gallwch, hyd at DDAU leoliad gofal plant cofrestredig y diwrnod ar ben eu lleoliad Meithrin Cyfnod Sylfaen ar unrhyw ddiwrnod.

  Yn ystod y cyfnod gwyliau gall plentyn felly gyrchu uchafswm o ddau leoliad cofrestredig o dan y cynnig.


  A allaf gronni oriau?

  Na.  Caiff rhieni gyfanswm o 30 awr yr wythnos o ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen a gofal plant ar y cyd gyda rhieni yn dewis faint o’r 30 awr i’w ddefnyddio. Bydd unrhyw oriau na chânt eu defnyddio yn cael eu colli. ​

  Gellir cario unrhyw wythnosau gwyliau drosodd a’u defnyddio yn y tymor nesaf, ar yr amod eu bod yn parhau’n gymwys i dderbyn y cynnig.


  Beth os oes anghenion ychwanegol gan fy mhlentyn?

  Mae’r Cynnig Gofal Plant ar gael i bob rhiant cymwys. Sicrhewch eich bod yn ticio oes ar y ffurflen gais pan ofynnir i chi “Mae anabledd neu Angen Addysgol Arbennig” gan fy mhlentyn a byddwn yn prosesu eich cais yn unol â hynny er mwyn sicrhau y rhoddir unrhyw gymorth ychwanegol ar waith.


  Beth os yw fy amgylchiadau cyflogaeth yn newid?

  O dro i dor gall teuluoedd syrthio y tu allan i gymhwysedd y cynnig er enghraifft os yw un neu’r ddau riant yn colli swydd ac yn disgyn yn is na’r lleiafswm oriau angenrheidiol. Er mwyn cynnig sefydlogrwydd i’r plant a’r darparwyr gofal plant, ac i roi’r cyfle i rieni ddod yn gymwys unwaith yn rhagor, bydd y rhieni hynny sy’n peidio â bod yn gymwys yn dal i allu cyrchu’r cynnig am gyfnod cyfyngedig o amser (8 wythnos gyfnod eithrio dros dro).

  Cyfrifoldeb y rhiant yw hysbysu’r Awdurdod lleol a’r darparwr os yw ei amgylchiadau yn newid.


  A oes angen i rieni fanteisio ar ddarpariaeth meithrinfeydd y cyfnod sylfaen (MCS) i fod â hawl i gael y gofal plant?

  Nac oes, nid yw'n hanfodol defnyddio darpariaeth MCS i fod yn gymwys am elfen gofal plant y Cynnig Gofal Plant. 

  Os yw rhiant yn methu â manteisio neu’n dymuno peidio â gwneud hynny, ni all fanteisio ar elfen gofal plant y Cynnig Gofal Plant (17.5 awr yn ystod y tymor a 30 awr ar gyfer wythnosau gwyliau).

  Ni ellir cyfnewid oriau MCS am oriau ychwanegol o ofal plant o dan y Cynnig Gofal Plant.

  I drafod derbyniadau meithrin ffoniwch y tîm - 02920 872909.

  Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio cyfrifiadur desg neu liniadur i gwblhau eich cais. 

  Bydd gennych 8 wythnos i gyflwyno’r holl dystiolaeth angenrheidiol i ategu eich cais. Wedi hynny, caiff ceisiadau anghyflawn eu cau a bydd angen cyflwyno cais newydd os byddwch am fanteisio ymhellach ar y Cynnig Gofal Plant. 

  Dim ond ar-lein y mae’r ffurflen gais ar gael, ac ni ellir ei harbed, felly sicrhewch fod yr wybodaeth ganlynol gennych cyn dechrau arni:

  Tystiolaeth o gyfrifoldeb rhiant

  • Tystysgrif geni hir eich plentyn, sy'n nodi enwau un neu'r ddau riant, NEU
  • Tystysgrif geni fer eich plentyn ynghyd â thystiolaeth bellach o'ch cyfrifoldeb rhiant. (Enghreifftiau: Llythyr budd-dal plant, llythyr credydau treth, llyfr coch, llythyr derbyn i feithrinfeydd cyfnod sylfaen a llythyrau meddygol.) Rhaid i unrhyw dystiolaeth bellach o gyfrifoldeb rhiant nodi enwau'r rhiant a'r plentyn.
   

  Rydym YN derbyn copïau wedi'u sganio, sgrinluniau neu ffotograffau.   Prawf o breswyliaeth ar gyfer pob oedolyn sydd â chyfrifoldeb rhiant sy'n byw yn yr eiddo 


  Gellir derbyn ond un o’r dogfennau canlynol fel tystiolaeth o breswylfa:
  • Eich bil treth gyngor diweddaraf ar gyfer 2022 i 2023​ 
  • Bil cyfleustodau (dŵr, nwy neu drydan) dyddiedig yn ystod y 3 mis diwethaf 
  • Datganiad banc dyddiedig yn y 3 mis diwethaf 
   

  Rydym YN derbyn copïau wedi'u sganio, sgrinluniau neu ffotograffau. 


  Oriau a diwrnodau y cytunwyd arnynt gyda’r darparwr gofal plant

  Bydd angen i chi gynnwys oriau a diwrnodau darparwyr gofal plant y cytunwyd arnynt.  Hefyd, bydd arnoch angen y manylion cyflogaeth ac incwm canlynol:

  Manylion cyswllt cyflogwyr​

  Bydd angen i chi ddarparu manylion cyswllt eich cyflogwr gan gynnwys cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost.

  Tystiolaeth incwm ar gyfer pob oedolyn sydd â chyfrifoldeb rhiant sy'n byw yn yr eiddo 

  • Slipiau cyflog diweddaraf y rhieni am y tri mis diwethaf a/neu'r ffurflen dreth hunanasesu ddiweddaraf (SA302), gan gynnwys rhif cyfeirnod treth unigryw (RhCT) 
  • Os yn hunangyflogedig am lai na 12 mis, llythyr gan  CThEM yn dangos RhCT a dyddiad cofrestru
  • Sgan/ffotograff o lythyr Adran Gwaith a Phensiynau  neu lythyr cyfredol cyflogwr a fyddai’n cymhwyso rhieni ar gyfer y Cynnig Gofal Plant os nad ydynt mewn gwaith ar hyn o bryd
   

  Rydym YN derbyn copïau wedi'u sganio, sgrinluniau neu ffotograffau. 

    
  Bydd gofyn i rieni ail-gadarnhau eu bod yn gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant fesul tymor. Ar gyfer y mwyafrif o deuluoedd dim ond ateb e-bost fydd hyn yn ei olygu, ond bydd cyfran o deuluoedd yn cael eu dewis ar hap i ail-gyflwyno tystiolaeth o incwm. 

  Noder y bydd methu ag ymateb i’r e-bost neu ail-gyflwyno tystiolaeth yn golygu y cewch eich ystyried yn anghymwys o hynny allan a chaiff yr arian ar gyfer eich gofal plant ei atal.

  Gwnewch Gais Nawr

  Caniatewch 28 diwrnod i’r cais gael ei brosesu.  Gallai’r cyfnod hwn gael ei ymestyn os gofynnir am dystiolaeth bellach. ​

  Peidiwch â gwneud cais cyn dyddiad agor y ceisiadau fel y nodir yn y tabl uchod.  Bydd unrhyw geisiadau a ddaw i law cyn dyddiad agor y ceisiadau yn cael eu gwrthod a bydd gofyn i chi gyflwyno cais o’r newydd.

  Os nad yw eich cais wedi'i dderbyn a'i brosesu erbyn y dyddiad 'yn gymwys o' uchod, ni fydd eich cyllid yn cael ei ôl-ddyddio.


  Mae’r cais hwn ar gyfer y Cynnig Gofal Plant Oriau Gofal Plant yn Unig​.

  I wneud cais ar gyfer y Ddarpariaeth Cyfnod Sylfaen ewch i’r dudalen yma Derbyn i Ysgol Feithr


   


   


  Os oes unrhyw gwestiynau gennych nas atebwyd yn y Cwestiynau Cyffredin neu os hoffech drafod eich cais ymhellach yna cysylltwch â ni

  Ffoniwch: 029 2035 1713


  E-bost: CynnigGofalPlantCaerdydd@caerdydd.gov.uk


  Gallwch ddod o hyd i ni ar Facebook​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
  Ar Twitter - @CardiffCCO​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd  ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​