Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Prosbectws

Mae cyfnod cofrestru Tymor 3 Dysgu ar gyfer Gwaith yn dechrau ar 8 Ebrill 2019. Dilynwch y ddolen i gael rhagor o wybodaeth am ein digwyddiadau cofrestru.​

Cofrestru arlein​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd , dros y ffôn ar 029 2087 2030 neu yn bersonol yng Nghanolfan dysgu oedolion Severn Road​ am cyrsiau Dysgu ar Gyfer Bywyd a chyrsiau Dysgu i Oedolion a anghenion ychwanegol.
 
 • Dysgu am Oes
 • Dysgu ar gyfer Gwaith
 • Dysgu i Oedolion ag Anghenion Ychwanegol


 • Mae Dysgu i Oedolion a hyfforddiant I Mewn i Waith yn cynnig profiad dysgu ardderchog i holl drigolion Caerdydd.

  E
  r mwyn sicrhau safon ein darpariaeth rydym yn cadw’r hawl i ganslo neu newid cyrsiau pan fo angen, yn enwedig pan fo'r nifer sy'n cofrestru yn brin sy’n golygu nad yw cynnal y cwrs yn ymarferol mwyach. Dan y fath amgylchiadau, a phan fo’n bosib, byddwn yn cynnig darpariaeth arall.

  Yn unol â Safonau’r Gymraeg, mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned a hyfforddiant I Mewn i Waith hefyd yn cynnig eu cyrsiau addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae ffurflenni cofrestru yn gofyn i ddysgwyr p’un ai a ydynt am ddilyn y cwrs yn y Gymraeg, ac mae’r atebion yn cael eu cofnodi ar ein system reoli.

  Yn 2017/18 gofynnodd 20 o unigolion am gyrsiau penodol yn y Gymraeg; o’r rheiny dim ond 2 o’r 20 oedd yn dilyn yr un cwrs. Felly, nid oedd modd i ni gynnig y cwrs yn Gymraeg gan fod y nifer a gofrestrodd yn llai na’r nifer lleiaf sydd ei angen i gynnal cwrs hyfforddiant. Hefyd, yn ystod tymor 1 blwyddyn academaidd 2018/19, dim ond 20 o unigolion ofynnodd am gyrsiau penodol yn y Gymraeg; dim ond 2 o’r 20 oedd yn dilyn yr un cwrs.

  Mae’r Cyngor helpu dysgwyr i ddilyn cyrsiau yn y Gymraeg a Saesneg, a phetai digon o alw am gyrsiau yn y dyfodol, byddwn yn fodlon cynnig unrhyw gwrs/hyfforddiant addysgu Dysgu Oedolion yn y Gymuned.


  Dysgu am Oes

   

  Lawrlwythwch y prosbectws Dysgu am Oes 

  Lawrlwythwch y prosbectws Dysgu am Oes (1.93mb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

  Croeso i’r rhaglen Dysgu am Oes ar gyfer 2018-19 a gynigir gan wasanaeth Dysgu Oedolion a’r Gymuned (ACL) Caerdydd. Mae’r llyfryn hwn yn llawn cyrsiau cyffrous, o Grefftau i Gyfrifiaduron a llawer mwy. Y nod yw eich ysbrydoli i ddysgu eleni.

  Mae ein cyrsiau yn addas i ddysgwyr 16 oed neu hŷn fel rhan o Ymrwymiad Cyngor Caerdydd i roi cyfleoedd addysg i bawb.

  Mae cyrsiau ar gael mewn amrywiaeth o leoliadau ledled Caerdydd. Cymerwch olwg ar y rhestr yn y llyfryn i gael rhagor o fanylion. Mae llawer o’r cyrsiau’n llenwi’n gyflym, felly cofrestrwch yn gynnar i gadw eich lle, a rhowch gynnig ar rywbeth newydd eleni.


   


   

  Dysgu ar gyfer Gwaith

  Mae cyfnod cofrestru Tymor 3 Dysgu ar gyfer Gwaith yn dechrau ar 8 Ebrill 2019. Dilynwch y ddolen i gael rhagor o wybodaeth am ein digwyddiadau cofrestru.​
   

  Lawrlwythwch y prosbectws dysgu ar gyfer gwaith

  Lawrlwythwch y  prosbectws dysgu ar gyfer gwaith (2.74mb PDF)​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


  Lawrlwythwch y Llawlyfr i Ddysgwyr (678kb PDF)​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​ 


  Mae’r Gwasanaeth Dysgu Oedolion a’r Gymuned yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu hyblyg sydd wedi’u dylunio i gefnogi unigolion i gymryd eu camau cyntaf yn ôl i ddysgu a’u helpu i ddysgu mwy, cymryd rhan mewn hyfforddiant pellach neu gael gafael ar gyflogaeth. 

   

  Cynigir y cyrsiau a ariennir gan Lywodraeth Cymru am ddim i ddysgwyr, ac maent yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau TG yn ogystal â chyrsiau sy’n helpu i feithrin sgiliau’r rheini sy’n edrych am waith ym maes gofal plant, lletygarwch neu fanwerthu. 

   

  Mae’r canlynol ymysg yr unigolion 16 oed neu hŷn sy’n gymwys i gofrestru ar y cyrsiau hyn:

   

  • y rheiny nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ac sy’n cael budd-daliadau neu gymorth gan y wladwriaeth (ac eithrio pensiwn ymddeol y wladwriaeth)  

 • ​​​y rheiny sy’n 50 oed neu’n hŷn nad ydynt mewn cyflogaeth lawn amser
 •  

  Nid oes modd cofrestru ar-lein ar gyfer y cyrsiau hyn, felly dewch draw i un o’n digwyddiadau cofrestru i gael cyfle i drafod pa gwrs sy'n addas i chi.


  Os ydych am gofrestru ar un o’r cyrsiau hyn ond nid ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd, yna gallwch gofrestru drwy dalu’r ffi briodol. Ffoniwch Severn Road i gael manylion ar 029 2087 2030 neu e-bostiwch ymholiadaddysgoedolion@caerdydd.gov.uk
   

   

  Dysgu i Oedolion ag Anghenion Ychwanegol


   

  Lawrlwythwch y Dysgu i Oedolion ag Anghenion Ychwanegol.

  Lawrlwythwch y Dysgu i Oedolion ag Anghenion Ychwanegol (3.44mb PDF)​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

  Lawrlwythwch y Pamffled Cynnwys Pobl Anabl mewn Addysg Gymunedol (1mb PDF)​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

  Lawrlwythwch y Llawlyfr i Ddysgwyr (678kb PDF)​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​

  Ein nod yw sicrhau bod ein cyrsiau mor hygyrch â phosibl i bawb. Gwneir pob ymdrech i wneud addasiadau rhesymol i sicrhau eich bod yn gallu cael mynediad i’r rhaglen ddysgu o’ch dewis. Cysylltwch â’n llinell gymorth ar 02920 872 030 i drafod eich anghenion dysgu.

  Os oes gennych anabledd neu broblem iechyd meddwl, cymerwch olwg ar y cyrsiau TGCh, Sgiliau Sylfaenol a Magu Hyder yn y llyfryn Dice (Cynhwysiant Anabledd mewn Addysg Gymunedol) i ddysgwyr anabl. Mae’r cyrsiau hyn wedi’u dylunio’n benodol ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl, nam corfforol a/neu anafiadau caffaeledig i’r ymennydd, sy’n teimlo fel na allant gofrestru ar gyrsiau Dysgu am Oes cyffredinol ar hyn o bryd.

​​​​​​​​​​​​​​​​
English