Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Ysgolion a dysgu > Cymorth Ariannol > Grant Datblygu Disgyblion

Grant Datblygu Disgyblion (Grant Gwisg yn flaenorol)

Mae Grant Datblygu Disgyblion ar gael i helpu teuluoedd ar incwm isel i brynu gwisg ysgol, cit chwaraeon, gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, bagiau ysgol, deunydd ysgrifennu ac ati. Nid oes hawl defnyddio’r grant hwn ar gyfer TG.​​ Mae’r grant ar gael i ddisgyblion sy’n dechrau:

  • Yn nosbarth derbyn neu Blwyddyn 3 mewn Ysgol Gynradd a gynhelir 
  • Ym mlwyddyn 7 neu Blwyddyn 10 mewn Ysgol Uwchradd a gynhelir
  • 4,7,11 neu 14 oed mewn ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion dysgu ychwanegol neu uned atgyfeirio disgyblion.​

Rhaid bod y rhiant/gwarcheidwad sy’n cyflwyno’r cais yn derbyn un o’r canlynol: 

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn seiliedig ar incwm)
  • Credyd Treth Plant, gydag incwm cartref o £16,190 neu lai
  • Credyd Pensiwn (elfen gwarant) 
  • Credyd Cynhwysol os mae os mae enillion net y teulu yn llai na £7400

Nid yw’r Credyd Treth Gwaith yn Fudd-dal sy’n rhoi hawl i chi gael Grant Gwisg Ysgol. Os ydych yn cael Credyd Treth Gwaith ni fydd gennych hawl i gael Grant Gwisg hyd yn oed os ydych yn cael hwn yn ogystal ag un o’r budd-daliadau uchod.  

Os teimlwch eich bod yn bodloni’r meini prawf hyn, llenwch y ffurflen gais amgaeedig a’i dychwelyd.  Yna byddwn yn holi’r Adran Gwaith a Phensiynau i weld a oes gennych hawl i gael y taliad hwn.   

Dychwelwch eich ffurflen gais drwy'r post i'r cyfeiriad isod. Bydd hyn yn ein galluogi i brosesu eich taliad yn brydlon. Rhaid llenwi ffurflen gais ar wahân ar gyfer pob plentyn.

Os oes angen help arnoch neu os oes gennych unrhyw gwestiynau gallwch gysylltu â ni.
  
Cwblhewch y ffurflen Grant Dat​blygu Disgyblion​ (234kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​ a’i dychwelyd i:

Yr Adran Budd-daliadau, 
RHADBOST CF429, 
Blwch SP 6000, 
Caerdydd, 
CF11 0WZ

 ​​​029 2053 7250​

​​​
English